งานของส่วนงานและเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ

www.facebook.com/auctionplumsEBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคือกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจำหน่าย ค่าชดเชยตามหุ้น และรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานที่ไม่ใช่เงินสดอื่นๆ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะแสดงเป็นการเปิดเผยเพิ่มเติมเท่านั้น เนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่ามีการใช้กันอย่างแพร่

หลายในการวัดประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานสำหรับการประเมินมูลค่าของบริษัทเกม ฝ่ายบริหารใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นตัววัดประสิทธิภาพการดำเนิน

การดำเนินงานของการดำเนินงานกับคู่แข่ง นอกจากนี้ บริษัทยังนำเสนอ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว เนื่องจากนักลงทุนบางรายใช้เป็นวิธีการวัดความสามารถของบริษัทในการก่อหนี้และชำระหนี้ ใช้จ่ายด้านทุน และปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านเงินทุนหมุนเวียน บริษัทเกม

เคยรายงาน EBITDA เป็นส่วนเสริมของมาตรการทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (“GAAP”) EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่ควรถือเป็นทางเลือกแทนรายได้/(ขาดทุน) จากการดำเนินงานในฐานะตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นทางเลือกแทนกระแสเงินสดจากกิจกรรมการดำเนิน

งานในฐานะตัวชี้วัดสภาพคล่อง หรือเป็นทางเลือกแทนมาตรการอื่นใดที่กำหนดตาม ด้วย GAAP ซึ่งแตกต่างจากรายได้สุทธิ/(ขาดทุน) EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไม่รวมค่าเสื่อมราคาหรือค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ดังนั้นจึงไม่สะท้อนถึงรายจ่ายฝ่ายทุนในปัจจุบันหรือในอนาคตหรือต้นทุนของเงินทุน บริษัทชดเชยข้อจำกัดเ

หล่านี้โดยใช้ Adjusted EBITDA เป็นเครื่องมือเปรียบเทียบเพียงเครื่องมือเดียว ร่วมกับการวัดผล GAAP เพื่อช่วยในการประเมินผลการปฏิบัติงาน การวัด GAAP ดังกล่าวรวมถึงรายได้จากการดำเนินงาน รายได้สุทธิ/(ขาดทุน) กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และข้อมูลกระแสเงินสด บริษัทมีการใช้กระแสเงินสด

ที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุน การจ่ายดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น ภาษี และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำอื่นๆ ซึ่งไม่แสดงใน EBITDA ที่ปรับป

ที rPath ช่วยให้องค์กรด้านไอทีกลายเป็นผู้ให้บริการที่คล่องตัว ตอบสนอง ประหยัดค่าใช้จ่าย และปฏิบัติตามข้อกำหนดมากขึ้น rPath X6 แพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติเจเนอเรชันถัดไปของ rPath มอบศูนย์คำสั่งและควบคุมแบบ “ปุ่มกด” ที่มองเห็นได้ชัดเจนสำหรับการปรับใช้และจัดการวงจรชีวิตของชุด

ซอฟต์แวร์และการกำหนดค่าที่ทำงานภายในและภายนอกศูนย์ข้อมูล สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองราลี รัฐนอร์ทแคโรไลนา ลูกค้าของ rPath รวมถึงองค์กรและ ISV ที่ใหญ่ที่สุดในโลกหลายแห่ง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.rpath.com .

rPath เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ rPath ชื่อแบรนด์และชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทนั้นๆ

1 Gartner, Inc., “Cool Vendors in Release Management, 2011” โดย Ronni J. Colville, Kris Brittain, Donna Scott, 1 เมษายน 25542 Nemertes Research, “X6 ของ rPath เน้นเวิร์กโฟลว์สำหรับ multi-Hypervisor Data Center” โดย Ted Ritter, 6 เมษายน 2554

3 eWeek , “Products to Watch” โดย eWeek Editors, 18 เมษายน 20114 AlwaysOn, “OnDemand 100 Top Private Companies, 2011” โดย Tony Perkins, 30 มีนาคม 2011www.facebook.com/proxibid

www.twitter.com/proxibidผลจากการปรับโครงสร้างองค์กรแบบเสมือนทำให้งบดำเนินงานรวมสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 และ 31 มีนาคม 2553 ไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ งบดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2554 สะท้อนถึงค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ของสินทรัพย์โดยใช้เกณฑ์จากการปรับโครงสร้างองค์กรและงบดำเนินงานสำหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553 จัดทำขึ้นเมื่อวันที่ พื้นฐานทาง

บัญชีในอดีตของบริษัท ด้วยเหตุนี้ การดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 จึงถูกกำหนดให้อยู่ภายใต้ “เกณฑ์เดิม” ซึ่งถูกกำหนดเป็นนโยบายการบัญชีและประมาณการก่อนการนำแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรแบบเสมือนมาใช้

รุงแล้ว การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Entertainment Gaming Asia อาจแตกต่างจากวิธีการคำนวณที่ใช้โดยบริษัทอื่น ดังนั้น ความสามารถ
ในการเปรียบเทียบจึงอาจถูกจำกัด กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและข้อมูลกระแสเงินสด บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุ
น การจ่ายดอกเบี้ย การชำระคืนเงินต้น ภาษี และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำอื่นๆ ซึ่งไม่แสดงใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุ

งแล้วของ Entertainment Gaming Asia อาจแตกต่างจากวิธีการคำนวณที่ใช้โดยบริษัทอื่น ดังนั้น ความสามารถในการเปรียบเทียบจึงอาจถูกจำกัด กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและข้อมูลกระแสเงินสด บริษัทมีการใช้กระแสเงินสดที่มีนัยสำคัญ ซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุน การจ่ายดอกเบี้ย การชำระคืน

เงินต้น ภาษี และค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำอื่นๆ ซึ่งไม่แสดงใน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Entertainment Gaming Asia อาจแตกต่างจากวิธีการคำนวณที่ใช้โดยบริษัทอื่น ดังนั้น ความสามารถในการเปรียบเทียบจึงอาจถูกจำกัด

เกี่ยวกับ Proxibid บริษัทProxibid ซึ่งตั้งอยู่ที่ Omaha นำผู้ประมูลและผู้ประมูลมาพบกันเพื่อประสบการณ์การประมูลออนไลน์ระดับโลก ตั้งแต่ปี 2545 บริษัทได้ทำงานร่วมกับผู้ประมูลมากกว่า 2,500 รายเพื่อนำการประมูลมากกว่า 35,000 รายการมาสู่ผู้ชมออนไลน์ทั่วโลก ด้วยผู้ประมูลที่ลงทะเบียนจากกว่า 190 ประเทศ ไม่มีผู้ให้บริการอื่นใดในอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขายได้มากไปกว่า Proxibid บริการประมูลสดทางอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ที่เป็

นกรรมสิทธิ์ของบริษัทได้รับการพัฒนาโดยผู้จัดประมูลและผู้เชี่ยวชาญระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ประมูลของเราได้รับประสบการณ์การประมูลออนไลน์ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้และครอบคลุมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

การบริการลูกค้าและการสนับสนุนของ Proxibid นั้นไม่มีใครเทียบได้ในอุตสาหกรรมนี้ ศูนย์สนับสนุนแบบโทรฟรีของบริษัทเปิดให้บริการก่อน ระหว่าง และหลังการประมูลสดทุกครั้ง และมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมูลสองภาษาคอยช่วยเหลือทั้งผู้ประมูลและผู้ประมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Proxibid กรุณาเยี่ยมชมออนไลน์ได้ ที่ www.proxibid.com

เกี่ยวกับ Real PlumsReal Plums™ รวมเกมโซเชียลเข้ากับการค้าในโลกแห่งความเป็นจริง Auction Plums™ เปิดตัวครั้งแรก เปลี่ยนเกมเมอร์ให้เป็นผู้ประมูล และผู้ประมูลให้เป็นเกมเมอร์ เปิดให้เล่นบน Facebook แล้ว การเปิดตัวเบต้าอย่างเป็นทางการของ Auction Plums กำลังจะเปิดตัวในฤดูใบไ

ม้ผลิปี 2011 Real Plums มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ Biztech, Huntsville ซึ่งเป็นศูนย์บ่มเพาะเชิงพาณิชย์ที่มีเทคโนโลยีสูงของ AL หากต้องการ ข้อมูล เพิ่มเติม โปรดไปที่www.RealPlums.com

Red Robin Gourmet Burgers อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่สัปดาห์จากการเปิดร้านอาหาร Maryland แห่งใหม่ล่าสุดใน Frederick
Red Robin แจกชุด ID เด็กฟรีและบริจาคให้ National Center for Missing & Exploited Children 50 เซนต์จากเบอร์เกอร์ชั้นดีทุกร้านที่ขายในช่วงสัปดาห์เปิดตัว

16 พฤษภาคม 2554 14:51 น. เวลาออมแสงทางทิศตะวันออกGREENWOOD VILLAGE, Colo.–( BUSINESS WIRE )– กระตุ้นต่อมรับรสของคุณ! Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (Red Robin) อยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่สัปดาห์ในการนำเบอร์เกอร์รสเลิศมาสู่รัฐแมรี่แลนด์ ด้วยการเปิดตั

ว Red Robin ใหม่ล่าสุดที่ 5582 Spectrum Drive ที่ Francis Scott Key Mall หน้า Barnes & Noble in Frederick ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม เวลา 11.00 น. Red Robin หรือที่รู้จักกันในนามผู้เชี่ยวชาญด้านเบอร์เกอร์กูร์เมต์ นำเสนอเบอร์เกอร์กูร์เมต์คุณภาพสูงมากกว่าสองโหล เสิร์ฟพร้อม Bottomless Steak Fries ® (ซึ่งหมายถึงการเติมฟรี!) เช่นเดียวกับ สลัด อาหารจานหลัก ซุป และอาหารห่อต่างๆ ที่ทำจากวัตถุดิบสดใหม่ ซึ่งหลายอย่างทำขึ้นเอง

“เราอยากจะขอบคุณ Red Robin ที่ช่วยเรากระจายข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็ก เพื่อช่วยให้ชุมชนทั่วประเทศปลอดภัยยิ่งขึ้น”ทวีตนี้เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของ Red Robin และแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อชุมชน ร้านอาหารแห่งใหม่ได้ร่วมมือกับNational Center for Miss
i
ng & Exploited Children (NCMEC) เพื่อจัด งานระดมทุนBurgers With A Heart ® ในช่วงสัปดาห์เปิดตัวตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคมถึง 5 มิถุนายน Red Robin จะบริจาคเงิน 50 เซนต์จากเบอร์เกอร์กูร์เมต์ทุกร้านที่ขายเพื่อสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านความปลอดภัยของเด็กของ NCMEC นอกจากนี้ Red Robin จะแจกฟรี* Child ID Kits

Ernie Allen ประธานและ CEO ของ NCMEC กล่าวว่า “Child ID Kits เป็นวิธีที่ง่ายแต่ได้ผลในการช่วยพ่อแม่และผู้ปกครองรักษารูปถ่ายปัจจุบันและรายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับลูก ๆ ของพวกเขา” Ernie Allen ประธานและซีอีโอของ NCMEC กล่าว “เราอยากจะขอบคุณ Red Robin ที่ช่วยเรากระจายข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็ก เพื่อช่วยให้ชุมชนทั่วประเทศปลอดภัยยิ่งขึ้น”

เบอร์เกอร์รสเลิศของ Red Robin เริ่มต้นด้วยเนื้อวัวบดสดใหม่ไม่เคยแช่แข็งที่ย่างด้วยไฟจนชุ่มฉ่ำอย่างสมบูรณ์แบบ เรดโรบินยังมีอกไก่ เนื้อไก่งวง แซนด์วิชปลา หรือเบอร์เกอร์แบบมังสวิรัติหรือมังสวิรัติสำหรับแขกที่อยากกินอย่างอื่นนอกเหนือจากเนื้อวัว ท็อปปิ้งที่มีให้เลือกมากกว่า 100 แบบเป็น

ส่วนผสมที่อร่อยพร้อมรสชาติที่หลากหลาย เบอร์เกอร์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ Whisky River ® BBQ Burger พร้อมซอสบาร์บีคิวสูตรเฉพาะและหลอดหัวหอมทอดกรอบ ซิกเนเจอร์ของ Royal Red Robin Burger ®ที่ครองใจแขกมายาวนานกว่า 40 ปี โปะด้วยไข่ดาวสดใหม่ และบันไซเบอร์เกอร์กับเนื้อวัวเคลือบเทอริยากิและแหวนสับปะรดย่าง เป็นต้น

แขกของ Red Robin ทั่วประเทศหลงรัก Red Robin เนื่องจาระสบการณ์ร้านอาหารที่น่ายินดีและสนุกสนานรายการเมนูคุณภาพสูงรวมถึงเบอร์เกอร์กูร์เมต์ อาหารเรียกน้ำย่อย สลัด และเครื่องดื่มที่ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่Honest to Goodness ®ที่สามารถปรับแต่งให้เหมาะกับรสนิยมและความต้องการด้านอาหารของแSignature Bottomless Steak Fries ®และเครื่องดื่ม ซึ่งหมายถึงการเติมฟรี รวมถึงรายการเมนูข้อเสนอเวลาจำกัด (LTO)

ชั่วโมงแห่งความสุขพิเศษสำหรับอาหารเรียกน้ำย่อยและเบียร์ในพื้นที่บาร์ตั้งแต่ 15.00 น. – 18.00 น. และ 20.00 น. ไปจนถึงปิดระหว่างสัปดาห์
Red Royaltyโปรแกรมความภักดีใหม่ที่ให้รางวัลแก่สมาชิก รวมถึงเบอร์เกอร์วันเกิดฟรีและสิ่งจูงใจเพิ่มเติมมากมายสำหรับการรับประทานอาหารที่ Red Robin รวมถึงรางวัลอื่น ๆ สำหรับสมาชิกที่ “เซอร์ไพรส์และดีใจ” ตลอดทั้งปี

เมนูสำหรับเด็กสำหรับผู้เข้าพักอายุต่ำกว่า 10 ปี ซึ่งรวมถึงผักและผลไม้เพื่อสุขภาพ ลูกโป่ง หน้าสีและสีเทียน และพื้นที่เล่นเกม
ข้อมูลสารก่อภูมิแพ้โดยละเอียดที่เข้าใจง่ายวัฒนธรรม Unbridled ที่ เป็นเอกลักษณ์ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้สมาชิกในทีม Red Robin ให้ความสำคัญกับความต้องการของแขกเป็นอันดับแรกอย่างสม่ำเสมอและแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นแบบสุ่ม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Red Robin และค้นหาสถานที่ตั้งร้านอาหารเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.redrobin.comเกี่ยวกับ Red Robin Gourmet Burgers, Inc. (NASDAQ: RRGB)

Red Robin Gourmet Burgers, Inc. ( www.redrobin.com ) เชนร้านอาหารบรรยากาศสบาย ๆ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 โดยดำเนินงานผ่าน Red Robin International, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทเป็นเจ้าของทั้งหมด ได้ให้บริการประสบการณ์การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และส

นุกสนานในครอบครัว -เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากว่า 40 ปี Red Robin ผู้เชี่ยวชาญด้าน “Smiling Burger ® ” มีชื่อเสียงในการให้บริการเบอร์เกอร์ คุณภาพสูง Honest to Goodness ® พร้อม Bottomless Steak Fries ®รวมถึงสลัด แซนด์วิช แรป ซุป อาหารเรียกน้ำย่อย อาหารจานหลัก และเครื่องดื่มจาก Bottomless Beverages ™ อันเป็น เอกลักษณ์ มีมากกว่า 450 Red Robin ®ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงสถานที่ตั้งของบริษัทและที่ดำเนินการภายใต้ข้อตกลงแฟรนไชส์ โรบินแดง… YUMMM ® !

เกี่ยวกับศูนย์แห่งชาติเพื่อเด็กหายและถูกแสวงประโยชน์ผู้ก่อตั้งบริษัท Capella Education ปาฐกถาพิเศษต่อ Institute for a Competitive Workforce (ICW) ของหอการค้าสหรัฐฯSteve Shank พูดถึงความจำเป็นในการสร้างนวัตกรรมในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สำนักพิมพ์วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย16 พฤษภาคม 2554 14:45 น. เวลาออมแสงทางทิศตะวันออกมินนีแอโพลิส—( BUSINESS WIRE ) — สตีฟ แชงค์ ผู้ก่อตั้งCapella Education Company (NASDAQ: CPLA) ผู้ให้บริการการศึกษาหลังมัธยมศึกษาออนไลน์ผ่านบริษัทในเครือCapella University ( www.capella.edu )กล่าวปาฐกถาพิเศษ วันนี้ไปที่ฟอรัม Institute for a Competitive Workforce (ICW) ของหอการค้าสหรัฐฯ

เรื่อง Degrees of Change: Private Sector Innovations Transforming Higher Education ICW เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรด้านการศึกษาและแรงงาน เป็นองค์กรไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดของสภาหอการค้าแห่งสหรัฐอเมริกา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาที่เข้มงวดและระบบการฝึกอบรมงานที่มีประสิทธิภาพซึ่งจำเป็นต่อการรักษาความแข็งแกร่งของแรงงานในประเทศของเรา

คำปราศรัยของ Shank มุ่งเน้นไปที่ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวิธีการเปิดสอนระดับอุดมศึกษา และวิธีที่นวัตกรรมของภาคเอกชนช่วยเพิ่มผลิตภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฝ่ายบริหารของโอบามาให้ความสำคัญกับความสามารถในการจ่ายของวิทยาลัยและการสำเร็จการศึกษา และประ

ธานาธิบดีได้ตั้งเป้าหมายระดับประเทศในการมีสัดส่วนผู้สำเร็จการศึกษาระดับวิทยาลัยมากที่สุดในโลกภายในปี 2020 นวัตกรรมของภาคเอกชนในด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวไฮไลท์ของสุนทรพจน์ของ Shank:

Playfish เป็นผู้นำอุตสาหกรรมเกมโซเชียลในด้านนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ด้วยเกมที่ได้รับรางวัลและกำหนดหมวดหมู่ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เพื่อนๆ เล่นด้วยกัน บริษัทได้เปลี่ยนวิธีที่ผู้คนเล่นเกมด้วยการสร้างประสบการณ์ทางสังคมและการเชื่อมต่อที่มากขึ้น มีผู้เล่นหลายสิบล้านคนทั่วโลก เกม

Playfish เป็นหนึ่งในเกมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงมากที่สุด รวมถึง Pet Society™, Restaurant City, FIFA Superstars และ Madden NFL Superstars Playfish มีสตูดิโอพัฒนาในลอนดอน ซานฟรานซิสโก ปักกิ่ง โตเกียว มอนทรีออล และทรอมโซ ประเทศนอร์เวย์ และเป็นเจ้าของโดย Electronic Artsเกี่ยวกับอิเล็คทรอนิกส์อาร์ต

Electronic Arts (NASDAQ:ERTS) เป็นผู้นำระดับโลกด้านความบันเทิงแบบโต้ตอบดิจิทัล แฟรนไชส์เกมของบริษัทนำเสนอทั้งในรูปแบบสินค้าบรรจุภัณฑ์และบริการออนไลน์ที่จัดส่งผ่านคอนโซลที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ต EA มีผู้เล่นที่ลงทะเบียนมากกว่า 100 ล้านคนและดำเนินการใน 75 ประเทศ

ในปีงบประมาณ 2554 EA มีรายรับสุทธิตาม GAAP ที่ 3.6 พันล้านดอลลาร์ EA มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองเรดวูดซิตี รัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นที่รู้จักในด้านแฟรนไชส์บล็อกบัสเตอร์คุณภาพสูง เช่น The Sims™, Madden NFL, FIFA Soccer, Need for Speed™, Battlefield และ Mass Effect™ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยว กับ EA ได้ที่http://info.ea.comเกี่ยวกับ เจมี โอลิเวอร์

Jamie Oliver เป็นปรากฏการณ์ในโลกของอาหาร เขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีชื่อเสียงทางโทรทัศน์ที่สุดในโลกและเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกที่มีชื่อเสียงที่สุดของสหราชอาณาจักร เจมีประสบความสำเร็จอย่างมากจากซีรีส์โทรทัศน์เรื่อง The Naked Chef (BBC), Oliver’s Twist (Food Network),

Jamie at Home (Cooking Channel), Jamie’s Great Escapes (Cooking Channel) และล่าสุดคือ Jamie Oliver’s Food Revolution ที่

ได้รับรางวัลเอมมี่ (ก.บ.). เจมี่ยังปรากฏตัวเป็นแขกรับเชิญเป็นประจำในรายการ Late Show with David Letterman, TODAY และ Good Morning America

ปัจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีช่องว่างที่สำคัญในคุณค่าที่เรามอบให้กับนักเรียนและสังคมของเรา สองประเด็นหลักคือ:
ความไร้ประสิทธิภาพทั้งระบบและอัตราเงินเฟ้อที่ไม่ยั่งยืนทำให้การศึกษาระดับอุดมศึกษาไม่สามารถจ่ายได้สำหรับคนอเมริกันจำนวนมากเกินไป

เราไม่สามารถส่งมอบผลการศึกษาที่เราต้องการ: อัตราการสำเร็จการศึกษาที่ยอมรับไม่ได้; นักเรียนปิดเรียนมากเกินไป และคำถามที่เพิ่มขึ้นว่าผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการเตรียมตัวที่ถูกต้องสำหรับโอกาสในการทำงานที่เหมาะสมหรือไม่

เราต้องการวัฏจักรใหม่ของนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงเกม ฉันเชื่อว่าเราพร้อมที่จะเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้น โซเฟียเป็นตัวอย่างหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์นี้ เป็นแพลตฟอร์มการสอนและการเรียนรู้ทางสังคมออนไลน์ที่มีบทช่วยสอนขนาดพอดีคำ Sophia มอบความสามารถในการทำสื่อให้กับครูและเชื่อมโยงครูกับ

นักเรียนที่ต้องการการเรียนรู้เชิงลึกในหัวข้อเฉพาะ แพลตฟอร์มที่Sophia.org เป็น “การผสมผสาน” ด้านการศึกษาที่มีนวัตกรรมสูงของ Facebook, Wikipedia และ YouTube (Capella Education Company เป็นนักลงทุนร่วมกับ Sophia)

ตามเวลาออมแสงตะวันออกซานฟรานซิสโก

เกี่ยวกับบริษัทมาร์เนลEbates.com ครบรอบ 12 ปีเชิญชวนนักช้อปร่วมงานเฉลิมฉลองด้วยข้อเสนอพิเศษคืนเงิน 12% และ 12 เคล็ดลับการช้อปปิ้งที่ชาญฉลาด

09 พฤษภาคม 2554 06:00 น. –( BUSINESS WIRE )–Ebates.com ผู้นำและผู้บุกเบิกการช็อปปิ้งแบบคืนเงินออนไลน์กำลังฉลองครบรอบ 12 ปีด้วยการขายพิเศษที่เสนอเงินคืน 12 เปอร์เซ็นต์แก่สมาชิกที่ร้านค้าปลีกชั้นนำของประเทศกว่าร้อยแห่ง รวมถึง 1800Flowers , Athleta, Banana Republic, Body Shop, Designer Shoe Warehouse, drugstore.com, ebags, Eddie Bauer, FTD, Gap, jcpenney.com, Old Navy, Petco และ Piperlime

“ในขณะที่เราฉลองครบรอบ 12 ปีเรายังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อเสนอคืนเงินที่ดีที่สุด คูปอง และข้อเสนอพิเศษจากผู้ค้าปลีกที่หลากหลายที่สุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Ebates.com ยังคงเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำหรับนักช้อปออนไลน์ที่เชี่ยวชาญทั่วทั้งภูมิภาค ประเทศ.”

ทวีตนี้ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา Ebates ได้ช่วยให้ผู้ซื้อที่เชี่ยวชาญทั่วประเทศได้รับเงินคืนหลายล้านดอลลาร์ ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา Ebates มีสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมีนักช้อปมากกว่า 10 ล้านคน ในขณะที่บริษัทดอทคอมหลายร้อยแห่งต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดหรือหายไปพร้อมกัน Ebates.com มองเห็นธุรกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแม้ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

เควิน เอช. จอห์นสัน ซีอีโอของ Ebates กล่าวว่า “เป็นเวลา 12 ปีที่ฐานสมาชิกที่เพิ่มขึ้นของ Ebates ได้รับค่าตอบแทนจากการซื้อสินค้าทุกวัน” “ในขณะที่เราฉลองครบรอบ 12 ปีเรายังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อเสนอคืนเงินที่ดีที่สุด คูปอง และข้อเสนอพิเศษจากผู้ค้าปลีกที่หลากหลายที่สุด และตรวจสอบให้แน่ใจว่า Ebates.com ยังคงเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำหรับนักช้อปออนไลน์ที่เชี่ยวชาญทั่วทั้งภูมิภาค ประเทศ.”

“มันค่อนข้างดีที่จะได้รับโบนัสในบัญชีธนาคารของคุณ Ebates.com ช่วยคนจริงด้วยเงินจริง—ไม่มีลูกเล่นเข้ามาเกี่ยวข้อง” Kate Jiggins จากซีแอตเติลกล่าว เธอเริ่มซื้อของบน Ebates เมื่อ 3 ปีก่อน และประเมินว่าเธอได้รับเงินคืนเฉลี่ย 75 ดอลลาร์ทุกเดือนตั้งแต่นั้นมา

นอกจากการลดราคาพิเศษเฉพาะวันครบรอบแล้ว Ebates.com ยังแบ่งปันเคล็ดลับ 12 ข้อเพื่อให้ผู้ซื้อได้รับผลตอบแทนที่ดีที่สุดขณะช้อปปิ้งออนไลน์:

1) ร้านเปรียบเทียบอย่าใช้รายการออนไลน์ใด ๆ ตามมูลค่า ซื้อของเพื่อหาข้อตกลงที่ดีที่สุดหรือการขายที่ดีที่สุด2) ช็อปตามฤดูกาลการขายสิ้นฤดูกาลเป็นเวลาที่ดีในการตุนสินค้าของฤดูกาลที่แล้ว ตอนนี้คุณอาจไม่ต้องการเสื้อสเวตเตอร์ครึ่งราคา แต่คุณจะต้องใช้ในภายหลัง3) อย่ามองข้ามส่วนการขาย

อย่าถือว่าส่วนการขายมีการเลือกมากเกินไปและมีเพียงรายการของปีที่แล้ว บางครั้งพวกเขาเสนอรายการที่ต้องมีในสี ขนาด และตัวเลือกต่างๆ4) ทำคณิตศาสตร์เกี่ยวกับการออร้านค้าบางแห่งเสนอการจัดส่งฟรี ร้านค้าบางแห่งมีส่วนลด ร้านค้าบางแห่งมีส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ ทำรายการเงินที่ประหยัดได้ทั้งหมด เพิ่มขึ้น และเลือกร้านที่เสนอข้อเสนอโดยรวมที่ดีที่สุด

5) รับสิ่งตอบแทนหากคุณกำลังจะจ่ายเงินเต็มราคาสำหรับของออนไลน์ ทำไมไม่รับของคืนล่ะ Ebates.com มอบส่วนลดสูงสุดถึง 12% ผ่านร้านค้าพันธมิตรหลายร้อยแห่ง6) สร้างรายได้พิเศษไม่ว่าจะเป็นเช็คทางไปรษณีย์หรือเงินในบัญชี PayPal ของคุณ เว็บไซต์เช่น Ebates เสนอเงินคืนสำหรับการซื้อสินค้าผ่านพวกเขา7) เป็นสังคม

ผู้ค้าปลีกหลายรายเสนอส่วนลดพิเศษและโปรโมชันผ่านเว็บไซต์โซเชียลเน็ตเวิร์ก เช่น Facebook และ Twitter แอพอย่าง FourSquare และ Gowalla ก็มีโปรโมชันเช่นกัน8) คลิกที่คูปอง

เว็บไซต์หลายแห่งมีคูปองและการขาย แต่ถ้าคุณทำการบ้านมา คุณสามารถประหยัดได้สองเท่าในช่วงโปรโมชั่นพิเศษ ขณะนี้ Ebates เสนอเงินคืนสองเท่าสำหรับร้านค้าหลายสิบแห่ง9) ก้าวไปข้างหน้าของเกม

อย่าพลาดโปรโมชั่นพิเศษเหล่านั้น ลงทะเบียนล่วงหน้าที่ร้านค้าที่คุณชื่นชอบเพื่อรับอีเมลเกี่ยวกับส่วนลดพิเศษและการประหยัด Ebates เสนอรายการคู่รายวัน10) ใช้เว็บไซต์ที่เชื่อถือได้เพื่อซื้อสินค้า

คุณไม่ต้องกังวลว่าเว็บไซต์ที่คุณกำลังซื้อสินค้าจะปลอดภัยหรือไม่หากคุณผ่าน Ebates เว็บไซต์ร้านค้าปลีกทั้งหมดของเราได้รับการปกป้อง 100%11) ระวังสิ่งรอบข้าง

อย่าเสียเงินออมของคุณด้วยการป้อนข้อมูลบัตรเครดิตผ่านเครือข่ายสาธารณะที่ไม่ปลอดภัย อาจมีแฮ็กเกอร์กำลังล่าเหยื่อเหล่านั้นที่มุมร้านกาแฟ ดังนั้นให้สั่งอาหารผ่านเครือข่ายที่ไว้ใจได้

12) บอกต่อเพื่อนดังนั้นคุณจึงบันทึกกลุ่มและต้องการบอกเพื่อนของคุณทั้งหมด? สมบูรณ์แบบ! คุณสามารถรับเงินคืนได้ เพียงเพื่อกระจายข่าวเกี่ยวกับเว็บไซต์โปรดของคุณ หากคุณแนะนำเพื่อนของคุณมาที่ Ebates พวกเขาจะจ่ายโบนัสให้คุณ

เกี่ยวกับเอเบตส์® AGOURA HILLS, Calif.–( BUSINESS WIRE )–ความท้าทายใหม่เอี่ยมที่สามารถดาวน์โหลดได้สำหรับวิดีโอเกมยอดนิยมของ THQ The Biggest Loser Ultimate Workoutจะนำเสนอในตอนที่ 10 พฤษภาคมของซีรีส์เรียลลิตี้ยอดนิยมทางโทรทัศน์ทางช่อง NBC หลังจากจบตอน เจ้าของเกมจะสามารถดาวน์โหลดเนื้อหา “TV Show Challenge” ได้ฟรีDavid Van Sleet ผู้มีวิสัยทัศน์และผู้จัดการทั่วไปของทีมได้ก่อตั้ง WWAST เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความเสียสละและความยืดหยุ่นของทหารสหรัฐฯ และเน้นย้ำถึงความสามารถของพวกเขาในการอยู่เหนือความท้าทายใดๆ ทีมประกอบด้วยทหารผ่านศึกและทหารประจำการที่สูญเสียแขนขาระหว่างการรับราชการทหารหลังเหตุการณ์ 9/11 Van Sleet ผสมผสานความรักในกีฬาซอฟต์บอลมาตลอดชีวิตเข้ากับความเชี่ยวชาญด้านขาเทียมเพื่อสร้างวิธีการที่ไม่เหมือนใครนี้เพื่อยกย่องความมุ่งมั่นของกองทัพของเรา

WWAST จะอยู่ในพื้นที่วอชิงตัน ดี.ซี. ตั้งแต่วันที่ 6-8 พฤษภาคมเพื่อเล่นเกมสามเกม เกมแรก สนับสนุนโดย George Mason Athletics และ Diamond Dream Foundation กับเจ้าหน้าที่ FBI จะจัดขึ้นที่ George Mason University Softball Stadium ในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม เวลา19.00น. เกมที่สองกับบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์ Walter Reed Army จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม เวลา 13:00 น. ที่ WRAMC Forest Glen Annex ในซิลเวอร์สปริง รัฐแมริแลนด์ เกมที่ สามจะพบกับ US Naval Academy Varsity Sailing Team และจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคมเวลา 12:00 น. ที่ Naval Support Activity Annapolis Softball Field ใน Annapolis, Md.

เกี่ยวกับกองบัญชาการทหารมหาดเล็ก มูลนิธิหัวใจสีม่วงThe Military Order of the Purple Heart Service Foundation ในองค์กรไม่แสวงหากำไร ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ใน Annandale, VA และให้บริการโปรแกรมและบริการต่างๆ แก่ทหารผ่านศึกและครอบครัวของพวกเขา นอกจากนี้ MOPHSF ยังจัดหาเงินทุนเพื่อให้บริการ MOPH Chapters ทั่วสหรัฐอเมริกา กระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของทหารผ่านศึกต่อหน้ารัฐสภา ฝ่ายบริหารทหารผ่านศึก กระทรวงกลาโหม และที่อื่น ๆ เจ้าหน้าที่บริการแห่งชาติให้ความช่วยเหลือและเป็นตัวแทนของทหารผ่านศึก ผู้อยู่ในอุปการะ และผู้รอดชีวิต ในการได้รับสิทธิและผลประโยชน์ที่ถูกต้อง บริการทั้งหมดฟรี

เกี่ยวกับ Wounded Warrior Amputee Softball Team (WWAST)สมาชิกในทีมมีอายุตั้งแต่ 20 ถึง 39 ปี ผู้เล่นสองคนพิการแขน พิการเหนือเข่า 3 คน พิการใต้เข่า 6 คน พิการใต้เข่าทั้งสองข้าง 1 คน และพิการ (เท้า) 1 ข้าง ค่ายฝึกอบรมฤดูใบไม้ผลิและเกมเปิดตัวของทีมจัดขึ้นในเดือนมีนาคมที่

มหาวิทยาลัยแอริโซนา ค่ายนี้เกิดขึ้นได้จากทุนรัฐสภาที่ได้รับจาก U of A ซึ่งครอบคลุมค่าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าอาหารของผู้เล่น Louisville Slugger เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์อย่างเป็นทางการ โดยจัดหาไม้ตีซอฟต์บอลคอมโพสิตทั้งหมด ถุงมือซอฟต์บอล ถุงมือตีแบต และไม้ตีผู้เล่นและกระเป๋าเดินทาง ทหารผ่านศึกในท้องถิ่นและองค์กรบริการระดับท้องถิ่นและระดับชาติจะจัดหาที่พักให้สมาชิกในทีมและพาพวกเขาไปทั่วพื้นที่วอชิงตันระหว่างที่พวกเขาพำนักอยู่

เบอร์แบงก์ แคลิฟอร์เนีย—( BUSINESS WIRE )— Warner Bros. Interactive Entertainment ประกาศSesame Street: Ready, Set, Grover!เกมคอนโซลและวิดีโอเกมพกพาสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่ส่งเสริมการพัฒนานิสัยที่ดีต่อสุขภาพสำหรับชีวิต สร้างจากซีรีส์โทรทัศน์สำหรับเด็กที่ได้รับรางวัลเรื่อง “Sesame Street” เกมการเรียนรู้ดังกล่าวจะวางจำหน่ายบน Wii™ และ Nintendo DS™ ในฤดูร้อนปี 2554

“เซซามี สตรีท: พร้อม ตั้ง โกรเวอร์! ใช้รูปแบบการเล่นเพื่อแสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีนั้นเป็นเรื่องสนุกสำหรับเด็กเล็กได้อย่างไร”

ทวีตนี้“ เซซามี สตรีท: พร้อม ตั้ง โกรเวอร์! ใช้การเล่นเกมเพื่อแสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีนั้นเป็นเรื่องสนุกสำหรับเด็กๆ ได้อย่างไร” ซาแมนธา ไรอัน รองประธานอาวุโสฝ่ายการผลิตและพัฒนา Warner Bros. Interactive Entertainment กล่าว “เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Sesame Workshop ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่เบื้องหลัง Sesame Street เพื่อแสดงวิธีการที่เรียบง่ายและเหมาะสมกับวัยเพื่อให้เด็กๆ เติบโตอย่างมีสุขภาพดี แข็งแรง และมีความสุข”

“การสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพตลอดชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่เด็กปฐมวัย เซซามี สตรีท: พร้อม ตั้ง โกรเวอร์! ช่วยให้เด็กลุกขึ้นและเคลื่อนไหวโดยการยืดกล้ามเนื้อ กระโดดและเต้น จำลองการปฏิบัติด้านสุขอนามัยที่ดี และเน้นถึงประโยชน์ของการเลือกรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพผ่านการเล่นเกมที่สนุกสนานและกระตือรือร้น” Rosemarie Truglio, Ph.D., Vice President, Education and Research, Sesame Workshop กล่าว .

ในเกม Grover มุ่งมั่นที่จะสร้างชุดของความท้าทายที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้เพื่อน ๆ ใน Sesame Street ของเขาลุกขึ้นและไปต่อ! ตลอดทั้งเกม Elmo และ Abby กระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง พายเรือ และเล่น “Grover Says” ในขณะที่เรียนรู้บทเรียนชีวิตที่สำคัญเกี่ยวกับนิสัยที่ดีที่จะเติบโตไปพร้อมกัน ตลอดการผจญภัยของพวกเขา เกมส่งเสริมการออกกำลังกาย โภชนาการที่ดี สุขอนามัยส่วนบุคคล และแม้แต่ความสำคัญของการพักผ่อนและการผ่อนคลาย

ในSesame Street: Ready, Set, Grover!การเข้าถึงสำหรับเด็กก่อนวัยเรียนได้รับการปรับปรุงด้วยตัวช่วยการเล่นเกมในธีม Grover ซึ่งมีให้สำหรับ Wii และ Nintendo DS โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ใน Wii ตัวช่วยการเล่นเกมคือฝาครอบตัวละครที่นุ่มและคลุมเครือพร้อมที่จับพิเศษที่เลื่อนผ่าน Wii Remote™ ลดปุ่มที่ไม่จำเป็นและทำให้ถือง่ายและสนุกยิ่งขึ้น สำหรับ Nintendo DS มีสไตลัสคลิกขนาดจัมโบ้ที่ออกแบบมาสำหรับมือที่เล็กกว่า ทำให้การโต้ตอบกับหน้าจอสัมผัสง่ายขึ้น

พัฒนาโดย Griptonite Games, Inc. เกมดังกล่าวให้ความบันเทิงและใช้งานง่าย ทำให้เด็กก่อนวัยเรียนสามารถเล่นด้วยตัวเองโดยมีส่วนร่วมน้อยที่สุด พร้อมเสนอแนวทางให้ผู้ปกครองช่วยเหลือ เกมดังกล่าวมี “เพจผู้ปกครอง” ที่ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบเกมที่บุตรหลานเล่น และทบทวนเป้าหมายของหลักสูตร ผู้ปกครองยังสามารถปรับแต่งโปรไฟล์ได้ถึงสามโปรไฟล์ กำหนดจำนวนเกมที่เล่น และอื่นๆ อีกมากมาย

ปีที่แล้ว Warner Bros. Interactive Entertainment เปิดตัวSesame Street: Elmo’s A-to-Zoo AdventureและSesame Street: Cookie’s Counting Carnivalซึ่งส่งเสริมทักษะการอ่านเขียนและคณิตศาสตร์เบื้องต้นตามลำดับบน Wii, Nintendo DS และ PC

เด็กๆ สามารถสัมผัสประสบการณ์ Sesame Street ต่อด้วยElmo’s Travel Songs and Gamesในรูปแบบดีวีดีที่วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2011 ในราคา SRP 14.98 ดอลลาร์สหรัฐฯ Elmo’s Travel Songs and Gamesนำเสนอเรื่องราวการเดินทางแนวใหม่ เกมที่มีส่วนร่วมและเพลงที่น่าตื่นเต้น ทำให้เพลงนี้เป็นเพื่อนเดินทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับครอบครัวในฤดูร้อนนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับSesame Street: Ready, Set, Grover! โปรดไปที่ www.SesameStreetVideogames.coเกี่ยวกับ Warner Bros. Interactive Entertainment

Warner Bros. Interactive Entertainment แผนกหนึ่งของ Warner Bros. Home Entertainment Group เป็นผู้เผยแพร่ ผู้พัฒนา ผู้ออกใบอนุญาต และผู้จัดจำหน่ายชั้นนำระดับโลกของเนื้อหาความบันเทิงสำหรับพื้นที่โต้ตอบบนแพลตฟอร์มปัจจุบันและอนาคตทั้งหมด รวมถึงเกมคอนโซล อุปกรณ์พกพา และเกมบนพีซี สำหรับชื่อเกมทั้งภายในและบุคคลที่สามเกี่ยวกับ Sesame Workshop

“มันเป็นเรื่องของทุกคน กับแจ็คและซูซี่ เวลช์”ทวีตนี้Endurance TV Show Challenge ใหม่ทั้งหมดมีบทบาทสำคัญใน ตอน Biggest Loserซึ่งจะออกอากาศในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม เวลา 20.00 น. ET/PT ทาง NBC เป็นเลกสุดท้ายของการท้าทายห้าส่วน ซึ่งผู้ชนะจะได้รับ $10,000 ในระหว่างตอนนี้ ผู้เข้าแข่งขันห้าคนจะเข้าร่วมในท่าออกกำลังกายที่ท้าทายสี่รอบ รอบละห้านาที ซึ่งนำมาโดยตรงจากความท้าทายของรายการทีวี คะแนนของผู้เข้าแข่งขันจะขึ้นอยู่กับว่าพวกเขาทำแบบฝึกหัดได้ดีเพียงใดในเวลาที่กำหนด

ได้รับอนุญาตจาก NBCUniversal Television Consumer Products Group และ Reveille LLC วิดีโอเกม The Biggest Loser Ultimate Workoutมีให้บริการเฉพาะใน Kinect™ สำหรับ Xbox 360 ® วิดีโอเกมและระบบความบันเทิงจาก Microsoft หลังจากตอนที่ 10 พฤษภาคมของThe Biggest Loserชุด “TV Show Challenge” จะวางจำหน่ายบน Xbox LIVE ® Marketplace สำหรับวิดีโอเกม Xbox 360 ® และระบบความบันเทิงจาก Microsoft ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับการเคลื่อนไหวที่บีบหัวใจแบบเดียวกับที่เห็นในซีรีส์ยอดนิยมทางทีวี และติดตามว่าพวกเขาอยู่ในอันดับใดเมื่อเทียบกับผู้เข้าแข่งขันที่พวกเขาชื่นชอบ

เป็นโบนัสเพิ่มเติม เป็นเวลา 24 ชั่วโมงหลังจากตอนที่ 10 พฤษภาคม ชุด “Pilates” จะวางจำหน่ายฟรี (มูลค่า 4.99 ดอลลาร์) บน Xbox LIVE Marketplace สำหรับThe Biggest Loser Ultimate Workout

The Biggest Loser Ultimate Workout ใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมใหม่นำเสนอโดย Kinect™ โดยมีเครื่องสแกนร่างกายที่ไม่เหมือนใครซึ่งจะวิเคราะห์ร่างกายของผู้เล่นเพื่อแนะนำโปรแกรมการออกกำลังกายส่วนบุคคล ตลอดจนการเล่นเกมแบบไร้ตัวควบคุม การออกกำลังกายแบบใหม่ทั้งหมด ความท้าทายแบบโต้ตอบ และสูตรอาหารใหม่แสนอร่อย . เกมดังกล่าวยังมีเครื่องมือสำหรับผู้เล่นในการสร้างชุมชนที่สร้างแรงบันดาลใจทั้งที่บ้านและออนไลน์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและพลานามัย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิดีโอเกมThe Biggest Loser โปรดไปที่: www.biggestloserthegame.com หรือเข้าร่วมการสนทนาที่http://www.facebook.com/biggestloserthegame และสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Biggest Loser อื่นๆ โปรดไปที่www.biggestloser.com .

เกี่ยวกับทีคิวTHQ Inc. (NASDAQ: THQI) เป็นผู้พัฒนาและผู้เผยแพร่ซอฟต์แวร์ความบันเทิงแบบโต้ตอบชั้นนำระดับโลก บริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับระบบเกมยอดนิยม คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และอุปกรณ์ไร้สายทั้งหมด THQ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ลอสแอนเจลีสเคาน์ตี้ รัฐแคลิฟอร์เนีย จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านเครือข่ายสำนักงานทั่วโลกที่ตั้งอยู่ทั่วอเมริกาเหนือ ยุโรป และเอเชียแปซิฟิก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ THQ และ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ที่www.thq.com THQ และโลโก้ THQ เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ THQ Inc.

เกี่ยวกับ “ผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด”The Biggest Loser” ออกอากาศทาง NBC ทุกวันอังคาร เวลา 20.00 น. (ET) ซีรีส์เรียลลิตี้เรื่องแรกที่ทุกคน “แพ้” “The Biggest Loser” ท้าทายและกระตุ้นให้ผู้เข้าแข่งขันที่มีน้ำหนักเกินลดน้ำหนักด้วยวิธีที่ปลอดภัยและได้รับคำแนะนำผ่านการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายอย่างครอบคลุม ขณะที่พวกเขาแข่งขันกันเพื่อชิงรางวัลใหญ่ 250,000 ดอลลาร์ ดำเนินรายการโดยอลิสัน สวีนีย์ ซีรีส์นี้จะมอบ

ความท้าทาย สิ่งล่อใจ การชั่งน้ำหนัก และการคัดออกให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน จนกว่าผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายจะยังคงได้รับตำแหน่ง “ผู้แพ้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด” แต่ละทีมทำงานภายใต้การดูแลของผู้ฝึกสอนมืออาชีพ Jillian Michaels และ Bob Harper “The Biggest Loser” เป็นผลงานการผลิตของ Reveille LLC, 25/7 Productions และ 3 Ball Productions

นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาที่รายการออกอากาศมากกว่า 100 ตอนแล้ว “The Biggest Loser” ได้กลายเป็นรายการยอดนิยมทั่วโลกที่ฉายในกว่า 90 ประเทศและผลิตใน 28 ประเทศ นับตั้งแต่เปิดตัวในปี 2547 “The Biggest Loser” ได้เติบโตจนกลายเป็นแบรนด์ด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์แบบสแตนด์อโลนด้วยการพัฒนาเครื่องมือและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการแสดงและได้รับการอนุมัติจากแพทย์และผู้เชี่ยวชาญ

Biggestloserclub.com ซึ่งเป็นส่วนขยายทางออนไลน์ที่อิงตามการสมัครสมาชิกจาก Rodale โปรแกรมผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภค “The Biggest Loser” สร้างรายได้มากกว่า 150 ล้านดอลลาร์โดยมีร้านค้าปลีกรายใหญ่กว่า 25,000 รายจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันโปรแกรมนำเสนอผลิต

ภัณฑ์ด้านสุขภาพและการออกกำลังกายที่หลากหลาย รวมถึงวิดีโอเกม The Biggest Loser สำหรับ Wii และ Nintendo DS & DSi, The Biggest Loser Resort ที่ Fitness Ridge ซึ่งเป็นสปาเพื่อสุขภาพและฟิตเนสครบวงจร The Biggest Loser Meal Plan หนังสือชุดที่ขายดีที่สุดของ New York Times ดีวีดีชุดฟิตเนสที่ขายดีที่สุด เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ออกกำลังกาย อาหารเสริมโปรตีน และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและไลฟ์สไตล์อื่นๆ อีกมากมายเกี่ยวกับ NBCUniversal Television Consumer Products Group

NBCUniversal เป็นผู้นำในการให้บริการรายการบันเทิงแก่ตลาดในประเทศและต่างประเทศ NBCUniversal Television Consumer Products Group จัดการธุรกิจโทรทัศน์เสริมทั่วโลกทั้งหมดสำหรับ NBCUniversal Television Group รวมถึงการจัดจำหน่ายความบันเทิงในบ้านของบุคคลที่สาม สินค้าอุปโภคบริโภค เพลงประกอบภาพยนตร์ โครงการตลาดพิเศษ และ NBCUniversal Online Store สำหรับการอัปเดตผลิตภัณฑ์ล่าสุดและภาพ ร

วมของคุณสมบัติที่จัดการโดยกลุ่ม โปรดไปที่พอร์ทัล NBCUniversal Television Consumer Products ที่http://nbcuconsumerproducts.comเกี่ยวกับ Reveille

Reveille เป็นส่วนหนึ่งของ Shine Group หนึ่งในบริษัทบันเทิงและละครระดับแนวหน้าของโลก สตูดิโออิสระชั้นนำที่มุ่งเน้นการใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั่วโลกในโทรทัศน์และความบันเทิงดิจิทัลทั้งแบบมีสคริปต์และไม่มีสคริปต์ นอกจากนี้ Reveille ยังเป็นผู้นำระดับโลกในการสร้างโอกาสทางก

ารตลาดแบบครบวงจรสำหรับผู้ลงโฆษณา Reveille เป็นที่รู้จักจากซีรีส์ยอดนิยมและได้รับรางวัลมากมาย เช่น “Master Chef,” “The Biggest Loser,” “The Office,” “The Buried Life,” “Ugly Betty,” “The Tudors,” “Tabitha’s Salon Takeover,” “Shear Genius” และ “Parental Control” Reveille มีความร่วมมือกับทั้ง Microsoft และ Yahoo! เพื่อพัฒนาซีรีส์ออนไลน์ต้นฉบับสำหรับแบรนด์ต่างๆ เว็บซีรีส์

ได้แก่ “Fit to Boom” สำหรับ Subway, “เป็นธุรกิจของทุกคน กับ Jack และ Suzy Welch” สำหรับ Microsoft, “Who Know?” สำหรับ Toyota และ “Real Makeover” สำหรับ Walmart ซีรีส์ทางโทรทัศน์ล่าสุด ได้แก่ การกลับมาสู่จอแก้วของพอลล่า อับดุลด้วย “Live to Dance” ทางช่อง CBS และ “One Born Every Minute” ของ Lifetime Television ซึ่งบันทึกเรื่องราวประจำวันที่น่าสนใจของแผนกสูติกรรมที่พลุ

กพล่าน ซึ่งเพิ่งฉายรอบปฐมทัศน์ไปเมื่อไม่นานนี้ Reveille จัดจำหน่ายคลังโปรแกรมที่ครอบคลุมไปยังกว่า 150 ประเทศผ่านแผนกจัดจำหน่าย Shine International ซีรีส์ทางโทรทัศน์ล่าสุด ได้แก่ การกลับมาสู่จอแก้วของพอลล่า อับดุลด้วย “Live to Dance” ทางช่อง CBS และ “One Born Every Minute” ของ Lifetime Television ซึ่งบันทึกเรื่องราวประจำวันที่น่าสนใจของแผนกสูติกรรมที่พลุกพล่าน ซึ่งเพิ่งฉายรอบปฐม

ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรที่ติดอันดับ

เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ FalconStorFalconStor Software, Inc. (NASDAQ: FALC) เป็นผู้นำตลาดด้านการปกป้องข้อมูลบนดิสก์ พันธกิจของบริษัทคือการเปลี่ยนการสำรองข้อมูลแบบดั้งเดิมและการกู้คืนข้อมูลหลังภัยพิบัติ (DR) ไปสู่การปกป้องข้อมูลเชิงบริการยุคใหม่ สร้างขึ้นจากแพลตฟอร์มที่ได้รับร

างวัล โซลูชัน FalconStor มอบการสำรองข้อมูลบนดิสก์การปกป้องข้อมูลอย่างต่อเนื่อง การจำลองที่ปรับให้ เหมาะกับ WANและระบบอัตโนมัติ DR. โซลูชัน FalconStor มีให้บริการผ่านเครือข่ายพันธมิตรทั่วโลก ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการโซลูชัน พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับสูง และ OEM รายใหญ่ ลูกค้า

หลายพันรายทั่วโลก Fortune 100 มอบความไว้วางใจในข้อมูลของพวกเขาให้กับโซลูชั่น FalconStor FalconStor มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมลวิลล์ นิวยอร์ก และสำนักงานทั่วยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.falconstor.com หรือโทร 1-866-NOW-FALC (866-669-3252)

เกี่ยวกับช่องทุกอย่างEverything Channel เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านกิจกรรมที่เน้นช่องทางไอที ​​สื่อ การวิจัย การให้คำปรึกษา ตลอดจนบริการด้านการขายและการตลาด ด้วยประสบการณ์และการมีส่วนร่วมกว่า 30 ปี Everything Channel จึงมีความเชี่ยวชาญด้านช่องทางที่ไม่มีใครเทียบได้ในการดำเนินการโซลูชันแบบบูรณาการสำหรับผู้บริหารด้านเทคโนโลยีที่จัดการการสรรหาพันธมิตร การเปิดใช้งาน และกลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเพื่อเร่งการขายเทคโนโลยี Everything Channel เป็น บริษัทยูบีเอ็ม หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Everything Channel เยี่ยมชมเราได้ที่http://www.everythingchannel.com ติดตามเราบน Twitter ได้ที่ http://twitter.com/everythingchnl

เกี่ยวกับ ยูไนเต็ด บิสซิเนส มีเดีย จำกัดUBM (UBM.L) มุ่งเน้นไปที่สองกิจกรรมหลัก: การกระจายข้อมูลทั่วโลก การกำหนดเป้าหมายและการติดตาม; และการพัฒนาและการสร้างรายได้จากชุมชน B2B และตลาด ธุรกิจของ UBM ให้ข้อมูลแก่ตลาดและให้บริการชุมชนเชิงพาณิชย์ระดับมืออาชีพ ตั้งแต่แพ

ทย์ไปจนถึงนักพัฒนาเกม นักข่าวไปจนถึงผู้ค้าเครื่องประดับ จากเกษตรกรไปจนถึงเภสัชกร ด้วยกิจกรรมแบบบูรณาการ ออนไลน์ สิ่งพิมพ์ และข้อมูลธุรกิจ พนักงาน 6,500 คนของเราในกว่า 30 ประเทศถูกจัดตั้งเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการชุมชนเหล่านี้ นำผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกัน ช่วยให้พวกเขาทำธุรกิจและตลาดให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หากต้องการ ข้อมูล เพิ่มเติม โปรดไปที่www.ubm.com

FalconStor และ FalconStor Software เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ FalconStor Software, Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นๆ ทั้งหมดในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือเพจที่ควบคุมโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ FalconStor มีไว้เพื่อความสะดวกและให้ข้อมูลแก่ผู้อ่านเท่านั้น FalconStor ไม่ได้รวมข้อมูลที่พบในลิงก์เหล่านั้นไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ หรือ FalconStor ไม่รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลใดๆ ที่พบในลิงก์เหล่านั้นครบถ้วนหรือถูกต้อง การใช้ข้อมูลที่ได้รับจากลิงก์เหล่านี้ถือเป็นความเสี่ยงของผู้อ่านเอง

Verizon Wireless ดำเนินการเครือข่าย 4G ที่เร็วที่สุดและทันสมัยที่สุดของประเทศ และเครือข่าย 3G ที่ใหญ่ที่สุดและเชื่อถือได้มากที่สุด บริษัทให้บริการการเชื่อมต่อไร้สายทั้งหมด 104 ล้านรายการ รวมถึงลูกค้ารายย่อยมากกว่า 88 ล้านราย Verizon Wireless มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บาสกิงริดจ์ รั

ฐนิวเจอร์ซี มีพนักงาน 85,000 คนทั่วประเทศ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Verizon Communications (NYSE, NASDAQ: VZ) และ Vodafone (LSE, NASDAQ: VOD) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่www.verizonwireless.com หากต้องการดูตัวอย่างและขอฟุตเทจวิดีโอคุณภาพการออกอากาศและภาพนิ่งความละเอียดสูงของการทำงาน ของ Verizon Wireless ให้เข้าสู่ระบบ Verizon Wireless Multimedia Library ที่www.verizonwireless.com/multimedia

ความสำเร็จอย่างล้นหลาม การแข่งท้าทายสิ่งกีดขวางไร้สาระประจำปีครั้งแรกของ VAVi Sport และ Social Club เกินความคาดหมาย
ผู้เข้าร่วมมากกว่า 6,000 คน ขายคลื่นการแข่งขันจนหมด และองค์ประกอบการกุศลเพิ่มเติมซึ่งเป็นแบบอย่างสำหรับปีต่อ ๆ ไป

23 พฤษภาคม 2554 09:00 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกซานดิเอโก–( BUSINESS WIRE )– สไลเดอร์เป่าลม ชิงช้าเชือก และโหนบาร์อาจดูไม่เหมือนการวิ่ง 5K โดยเฉลี่ยของคุณ แต่ในวันที่ 21 พฤษภาคมVAVi Sport & Social Club (VAVi) ผู้ประสานงานชั้นนำด้านกิจกรรมทางสังคมและโอกาสการกุศลของซานดิเอโก และลีกกีฬาสำหรับผู้ใหญ่ นำเสนอ การแข่งขัน Ridiculous Obstacle Challenge (ROC)ประจำปีครั้งแรกที่ Mar Race Track and Fairgrounds

“VAVi จัดกิจกรรมทางสังคมและการแข่งขัน เช่น Del Mar Mud Run เป็นเวลาหลายปีและประสบความสำเร็จอย่างมาก”ทวีตนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากรายการเกมโชว์บนเครื่องกีดขวางยอดนิยมทางโทรทัศน์ VAVi เปิดโอกาสให้ชาวแคลิฟอร์เนียตอนใต้ได้มีส่วนร่วมในเกมโชว์ “ของตัวเอง” การจัดงานครั้งแรกมีผู้เข้าร่วมเกินความคาดหมาย และ VAVi กำลังประเมินสถานที่เพิ่มเติมสำหรับการแข่งขัน ROC Races ในอนาคตในปี 2554 และปีต่อๆ ไป

Keith Cunningham ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผู้สนับสนุนของ VAVi กล่าวว่า “VAVi จัดกิจกรรมทางสังคมและการแข่งขัน เช่น Del Mar Mud Run เป็นเวลาหลายปีและประสบความสำเร็จอย่างมาก “แต่เราไม่เคยได้รับ ‘เสียงกระหึ่ม’ หรือความกระตือรือร้นจากชุมชนมากเท่าที่เราได้รับจากการแข่งขัน ROC Race ปี 2011”

กิจกรรมประกอบด้วยหลักสูตรอุปสรรค 5K ซึ่งท้าทายบุคคลและทีมเพื่อพิชิตการแข่งขันปีนสิ่งกีดขวางโฟม โหนเชือกเหนือน้ำ ปีนเขาบอล และอื่นๆ

มีการมอบรางวัลในแต่ละประเภทสำหรับเวลา ROC Race ที่ดีที่สุด นอกเหนือจากการประกวดตัดสินเครื่องแต่งกายที่ดีที่สุดสำหรับการแข่งขัน ผู้เข้าร่วมและผู้ชมยังสนุกสนานไปกับงาน ROC Fest Expo ที่มีการแสดงดนตรีสดและดีเจ เครื่องดื่ม ผู้จำหน่ายอาหารและ Vendor Village ที่จัดแสดงธุรกิจในท้องถิ่นมากมาย

รายได้ส่วนหนึ่งจากงานนี้จะนำไปบริจาคให้กับ Big Brothers Big Sisters และอาสาสมัครซานดิเอโกผู้สนับสนุน ได้แก่ Miller Lite, iTAN Sun Spray Spa, Sport Clips Haircuts, Road Runner Sports, Muscle Milk และ Nutrition Zone

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ROC Race และผลการแข่งขัน โปรดไปที่ www.ROCRace.com หรือwww.goVAVi.comเกี่ยวกับวาวี สปอร์ต แอนด์ โซเชียล คลับACD Systems ประกาศผลิตภัณฑ์แก้ไขและจัดการภาพถ่ายแบบ All-in-One สำหรับช่างภาพมืออาชีพ
ACDSee Pro 4 ให้การผสมผสานความสามารถที่ดีที่สุดเพื่อลดเวลา ต้นทุน และความซับซ้อน

23 พฤษภาคม 2554 08:30 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกซีแอตเติล–( BUSINESS WIRE )– วันนี้ ACD Systems ประกาศความพร้อมใช้งานของ ACDSee Pro 4 ซึ่งเป็นโซลูชั่นที่สมบูรณ์ที่สุดสำหรับการปรับปรุงและควบคุมการผลิตภาพที่ช่างภาพมืออาชีพต้องการ Pro 4 เป็นโซลูชันเดียวที่ช่วยให้ช่างภาพดำเนินการองค์ประกอบสำคัญของกระบวนการสร้างสรรค์การถ่ายภาพและการจัดจำหน่ายได้ในที่เดียว มีการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ ACDSee มากกว่า 50 ล้านรายการทั่วโลก

“ที่ ACDSee เราภูมิใจในตัวเองที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นสำคัญ”ทวีตนี้ACDSee Pro 4 ช่วยให้ช่างภาพสร้าง จัดระเบียบ และเผยแพร่ภาพที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อให้พวกเขาสามารถเพิ่มรายได้ในขณะที่เพิ่มชื่อเสียงและการเข้าถึงตลาด เมื่อจำนวนภาพถ่ายที่ถ่ายโดยใช้การถ่ายภาพดิจิทัลมีจำนวนเพิ่มขึ้น ช่างภาพจึงค้นหาส่วนผสมที่ลงตัวที่สุดของความสามารถในการแก้ไขและการจัดการ ซึ่งช่วยลดเวลา ต้นทุน และความซับซ้อน ด้วย ACDSee Pro 4:

ช่างภาพได้รับความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับการควบคุมศิลปะที่ดีที่สุด อัลกอริทึม LCE (Lighting and Contrast Enhancement) ที่รอการจดสิทธิบัตร อัลกอริธึม HDR (High Dynamic Range) แบบเปิดรับแสงครั้งเดียวนั้นรวมอยู่ในเทคโนโลยี RAW ของ Pro 4 ACD พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้ผู้ใช้มีวิธีง่ายๆ และมีประสิทธิภาพในการปรับปรุงแสงและคอนทราสต์ในภาพถ่ายอย่างมาก ภาพถ่ายได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดเพื่อให้สะท้อนวัตถุได้แม่นยำยิ่งขึ้น

และหากต้องการ ให้ปรับปรุงการแสดงวัตถุต้นฉบับ ด้วย LCE ช่างภาพสามารถเพิ่มการเปิดรับแสงของภาพถ่ายที่มืด (เปิดรับแสงน้อยเกินไป) เพิ่มคอนทราสต์และความมีชีวิตชีวาของภาพถ่ายที่น่าเบื่อ แก้ไขแสงที่ไม่สม่ำเสมอ แก้ไขภาพถ่ายย้อนแสง ปรับพื้นที่มืดให้สว่างขึ้นและทำให้พื้นที่สว่างมืดลง (หลบและเบิร์นอัตโนมัติ)

ภาพ RAW ต้นฉบับจะแสดงในขนาดเต็มและความเร็วที่น่าทึ่ง ปัญหาด้านแสงและการเปิดรับแสง รวมถึงฉากที่มีคอนทราสต์สูงและฉากย้อนแสง แฟลชไม่เพียงพอ ภาพมัว และแสงน้อยเกินไปจะได้รับการแก้ไขในไม่กี่วินาที ทางเลือกอื่นคือ HDR แบบเปิดรับแสงหลายค่า ต้องใช้แรงงานมากและต้องใช้ซอฟต์แวร์พิเศษเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลให้เกิดภาพเบลอ ตลอดจนกระบวนการและความซับซ้อนในการจับภาพ

ช่างภาพไม่จำเป็นต้องนำเข้าหรือส่งออกภาพไปยังฐานข้อมูลที่ควบคุมโดยผู้ขาย ซึ่งจะทำให้ได้ภาพเสมือนจริง Pro 4 ไม่เหมือนกับโซลูชันอื่น ๆ ตรงที่ Pro 4 ช่วยให้สามารถแก้ไขรูปถ่ายแบบเรียลไทม์ได้โดยตรงจากแหล่งที่มา ไม่ว่าจะเป็นการ์ดหน่วยความจำของกล้อง ฮาร์ดไดรฟ์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ จากนั้นบันทึกการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปยังอุปกรณ์ดั้งเดิม

อนุญาตให้เห็นการแก้ไขแบบเรียลไทม์และแสดงตัวอย่างแบบเต็มหน้าจอ การประมวลผลเป็นชุดนั้นใช้งานง่ายและรวดเร็วมาก ช่างภาพสามารถทดลองได้ แต่สบายใจได้เมื่อรู้ว่าต้นฉบับของพวกเขาปลอดภัยอยู่เสมอด้วยความสามารถในการแก้ไขแบบไม่ทำลายของ Pro 4

เทคโนโลยีที่ใช้แค็ตตาล็อกของ ACDSee จัดเก็บคีย์ข้อมูลเมตาที่ระบุสำหรับแต่ละภาพ รวมถึงวันที่ สถานที่ และอุปกรณ์ที่ใช้ ซึ่งช่วยให้ทำงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย เช่น การค้นหาตามคำหลัก วันที่ และข้อมูลสำคัญอื่นๆ และการลากและวางรูปภาพเพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะและแท็กกับรูปภาพอื่นๆ

ให้อิสระแก่ช่างภาพในการจัดระเบียบภาพถ่ายและพื้นที่ทำงานดิจิทัลตามความต้องการและความพึงพอใจของแต่ละคน พวกเขาสามารถปรับแต่งแถบเครื่องมือและเลย์เอาต์ของแอปพลิเคชันเพื่อสะท้อนถึงวิธีการทำงานกับรูปภาพตามธรรมชาติ—จัดการ ดู ประมวลผล และเผยแพร่ทางออนไลน์
ช่วยให้ช่างภาพสามารถดูและจัดการไฟล์ได้หลากหลายประเภทด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดอ่าน “ปัจจัยความเสี่ยง” ที่อธิบายไว้ในแบบฟอร์ม 10-K และแบบฟอร์ม 10-Q ล่าสุดของเราที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สะท้อนถึงความคาดหวังของ Coinstar, Inc. ณ วันที่เผยแพร่นี้ Coinstar, Inc. ไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้ การไม่ต่ออายุหรือการเจรจาใหม่เกี่ยว

กับข้อกำหนดในสัญญาที่เป็นปฏิปักษ์กับร้านค้าปลีกรายใหญ่ของเรา ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนข้างต้นเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น แต่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหม

ด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดอ่าน “ปัจจัยความเสี่ยง” ที่อธิบายไว้ในแบบฟอร์ม 10-K และแบบฟอร์ม 10-Q ล่าสุดของเราที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สะท้อนถึงความคาดหวังของ Coinstar, Inc. ณ วันที่เผยแพร่นี้ Coinstar, Inc. ไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัย

ที่อาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานในอนาคต โปรดอ่าน “ปัจจัยความเสี่ยง” ที่อธิบายไว้ในแบบฟอร์ม 10-K และแบบฟอร์ม 10-Q ล่าสุดของเราที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สะท้อนถึงความคาดหวังของ Coinstar, Inc. ณ วันที่เผยแพร่นี้ Coinstar, Inc. ไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจส่งผลต่อผลการดำเนินงานในอนา

คต โปรดอ่าน “ปัจจัยความเสี่ยง” ที่อธิบายไว้ในแบบฟอร์ม 10-K และแบบฟอร์ม 10-Q ล่าสุดของเราที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้สะท้อนถึงความคาดหวังของ Coinstar, Inc. ณ วันที่เผยแพร่นี้ Coinstar, Inc. ไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตข้อมูลที่ให้ไว้ในที่นี้

FierceWirelessเลือก ConteXtream เป็นบริษัท “Fierce 15”โซลูชันการจำลองเสมือนที่ได้รับรางวัลของ ConteXtream ช่วยให้ผู้ให้บริการมือถือสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ต้นทุนของการจัดส่งเนื้อหา

18 พฤษภาคม 2554 11:01 น. เวลาออมแสงทางทิศตะวันออกซานตาคลารา, แคลิฟอร์เนีย–( BUSINESS WIRE )—ConteXtream ซึ่งนำเสนอโซลูชั่นเครือข่ายกริดของผู้ให้บริการเครือข่ายที่ปรับปรุงเครือข่ายให้ทันสมัยขึ้นอย่างสิ้นเชิงด้วยการจำลองเสมือนและการส่งมอบบริการทั่วโลก ประกาศในวันนี้ว่าได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในรายการ FierceWireless ประจำปี “Fierce 15 ” กำหนดให้เป็นหนึ่งในบริษัทไร้สายชั้นนำแห่งปี บรรณาธิการ ของ FierceWirelessได้เลือก ConteXtream จากบริษัทหลายสิบแห่งให้เป็นหนึ่งใน 15 บริษัทที่มีแนวโน้มมากที่สุดที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมไร้สายของสหรัฐฯ

“นี่จะเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในอนาคต เนื่องจากผู้ให้บริการปรับใช้เครือข่ายยุคหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการแบนด์วิธที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันและบริการบนมือถือขั้นสูง”

ทวีตนีบรรณาธิการ ของ FierceWirelessได้ทำการประเมินองค์กรหลายร้อยแห่ง และพบว่าความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของ ConteXtream ในตลาดนั้นเป็นลักษณะของหนึ่งในบริษัทที่ “รุนแรงที่สุด” ในด้านระบบไร้สาย FierceWirelessจดหมายข่าวทางอีเมลรายวันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่งส่งถึงผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมไร้สายมากกว่า 78,000 คน ช่วยให้ผู้บริหารในกว่า 100 ประเทศมีการบรรยายสรุปที่รวดเร็วและเชื่อถือได้เกี่ยวกับเรื่องราวไร้สายยอดนิยมประจำวัน รวมถึงแนวโน้มและเทคโนโลยีใหม่ๆ

“เทคโนโลยีของ ConteXtream ใช้การประมวลผลแบบกริดเพื่อลดต้นทุนเครือข่ายของผู้ให้บริการ ลง อย่างมาก” Sue Marek หัวหน้าบรรณาธิการของFierceWireless กล่าว “นี่จะเป็นข้อพิจารณาที่สำคัญในอนาคต เนื่องจากผู้ให้บริการปรับใช้เครือข่ายยุคหน้าเพื่อตอบสนองความต้องการแบนด์วิธที่พุ่งสูงขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันและบริการบนมือถือขั้นสูง”

Service Delivery Grid ของ ConteXtream ปฏิวัติการสร้างเครือข่ายผู้ให้บริการด้วยการนำเสนอโครงสร้างแบบกระจายซึ่งทรัพยากรแอปพลิเคชันสามารถเชื่อมต่อได้ราวกับว่าเชื่อมต่อกับสวิตช์เสมือนขนาดใหญ่ Service Delivery Grid รวมเครือข่ายการเข้าถึงของผู้ให้บริการมือถือเข้ากับเครือข่ายบริการบนคลาวด์เพื่อเชื่อมต่อผู้ใช้กับเนื้อหาที่พวกเขาต้องการผ่านเส้นทางที่เหมาะสมที่สุด วิธีการที่ไม่เหมือนใครนี้ช่วยให้ผู้ให้บริการปรับขนาดและกระจายบริการของตนเอง นำเสนอการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพกับผู้ให้บริการเนื้อหา ตลอดจนมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดแก่สมาชิก

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่FierceWireless ได้รับการยอมรับ ให้เป็นหนึ่งในบริษัทไร้สาย ‘Fierce 15’ ประจำปี 2554” Joel Brand รองประธานฝ่ายการตลาดของ ConteXtream กล่าว “รางวัลนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงแนวทางที่เป็นนวัตกรรมใหม่และปรัชญาในการเปลี่ยนแปลงเกมที่ ConteXtream กำลังนำเสนอสู่ตลาดผู้ให้บริการระบบไร้สาย นับเป็นเกียรติที่ได้รับการยอมรับจากสำนักข่าวที่ได้รับการยกย่องเช่นนี้”

FierceWireless “Fierce 15” เฉลิมฉลองจิตวิญญาณของการเป็น “ดุร้าย” – ส่งเสริมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ แม้ต้องเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรง รายชื่อบริษัทที่ ชนะ ทั้งหมดมีอยู่ในเว็บไซต์FierceWireless ที่ http://www.fiercewireless.comเกี่ยวกับ FierceMarkets

FierceMarkets เป็นผู้นำใน B2B e-media ให้บริการข้อมูลและการตลาดในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต การดูแลสุขภาพ ไอที และการเงินผ่านพอร์ตโฟลิโอของจดหมายข่าวทางอีเมล เว็บไซต์ การสัมมนาผ่านเว็บ และกิจกรรมสด ทุกวันทำการ สื่อสิ่งพิมพ์ที่หลากหลายของ FierceMarkets เข้าถึงผู้บริหารมากกว่า 1,000,000 คนในกว่า 100 ประเทศ สิ่งพิมพ์ปัจจุบันรวมถึง: โทรคมนาคม : FierceBroadbandWireless;

เฟียร์ซเคเบิล; ผู้พัฒนาที่ดุร้าย; IPTV ที่รุนแรง; FierceMobileContent; โทรคมนาคมที่ดุร้าย; วิดีโอออนไลน์ที่ดุร้าย; FierceVoIP; รุนแรงไร้สาย; FierceWireless:ยุโรป ดูแลสุขภาพ: อีเอ็มอาร์ดุร้าย; ดุร้ายการดูแลสุขภาพ; FierceHealthIT; FierceHealthFinance; FierceHealthPayer; FierceMobileHealthcare; การจัดการการปฏิบัติที่ดุร้าย; ผลกระทบโรงพยาบาล. วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต :

FierceBiomarkers; FierceBiotech; การวิจัยด้านไบโอเทคที่รุนแรง; FierceBiotechIT; การส่งมอบยาที่รุนแรง; อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ดุร้าย; เฟียร์ซฟาร์มา; การผลิต FiercePharma; และวัคซีนเชื้อเป็น พลังงาน:พลังงานที่ดุร้าย; FierceSmartgrid ไอทีระดับองค์กร : FierceCIO; FierceCIO:เทควอตช์; การจัดการเนื้อหาที่รุนแรง; FierceMobileIT การเงิน : FierceComplianceIT; การเงินที่ดุเดือด; FierceFinanceIT; รัฐบาล: รัฐบาลดุร้าย; FierceGovernmentIT; ความมั่นคงแห่งมาตุภูมิดุร้าย

FierceMarkets ถูกซื้อกิจการในเดือนมกราคม 2551 โดย Questex Media Group ( www.questex.com ) ผู้ให้บริการสื่อ b-to-b ที่หลากหลายระดับโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวตัน รัฐแมสซาชูเซตส์

เกี่ยวกับ ConteXtreamบริษัทประมูล Albert Burney จัดการการประมูลตามคำสั่งธนาคารของ Savannah River Preserve18 พฤษภาคม 2554 09:05 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกซิลวาเนีย, จอร์เจีย–( BUSINESS WIRE )– เขตอนุรักษ์แม่น้ำซาวานนาห์ประกอบด้วยที่ดิน 1,217 ± เอเคอร์ โดยมีพื้นที่ริมแม่น้ำเกือบ 250 เอเคอร์ในซิลวาเนีย รัฐจอร์เจีย สถานที่ให้บริการประกอบด้วยแปลงอาหารนกและกวางขนาด 180 ± เอเคอร์ และเป็นทำเลที่เหมาะสำหรับการล่าสัตว์และกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆ Savannah River Preserve จะขายในสามผืนหรือทั้งหมด

“มันเป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ครอบคลุมมากที่สุดที่เรานำเสนอ ตั้งแต่การยิงปีกระดับโลก การล่ากวางและไก่งวงไปจนถึงการตกปลา ตั้งแต่สนามแข่งกีฬาไปจนถึงยิงธนูในร่ม ที่พักแห่งนี้มีทุกอย่าง เป็นพื้นที่อนุรักษ์การล่าสัตว์ระดับโลกและตั้งอยู่ห่างจากทุ่งหญ้าสะวันนาเพียงไม่กี่นาที”
ทวีตนี้
Parcel one of Savannah River Preserve มีพื้นที่ 524.22 ± เอเคอร์ และมีบ้านพักหลักขนาด 2,533 ± ตร.ฟุต พร้อมห้องครัว ห้องประชุม ห้องเล่นเกม และห้องชุดหลัก ที่พักเพิ่มเติมประกอบด้วยเคบินแบบหนึ่งห้องนอน หนึ่งห้องน้ำ สี่ห้อง แต่ละห้องมีห้องครัวขนาดเล็กของตัวเอง พัสดุนี้ยังรวมถึงการแบ่งประเภทอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

“มันเป็นความฝันของนักกีฬา” Warren A. Ward ประธานของ Albert Burney, Inc. กล่าว “มันเป็นหนึ่งในสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ครอบคลุมมากที่สุดที่เรานำเสนอ ตั้งแต่การยิงปีกระดับโลก การล่ากวางและไก่งวงไปจนถึงการตกปลา ตั้งแต่สนามแข่งกีฬาไปจนถึงยิงธนูในร่ม ที่พักแห่งนี้มีทุกอย่าง เป็นพื้นที่อนุรักษ์การล่าสัตว์ระดับโลกและตั้งอยู่ห่างจากทุ่งหญ้าสะวันนาเพียงไม่กี่นาที”

พัสดุที่สองประกอบด้วยพื้นที่ล่าสัตว์ในอุดมคติ 444 ± เอเคอร์ในป่าจอร์เจีย พัสดุสามประกอบด้วยที่ดินริมแม่น้ำขนาด 248.49 ± เอเคอร์ที่เหมาะสำหรับการตกปลา พัสดุนี้จะขายโดยไม่คำนึงถึงราคา

การประมูลตามคำสั่งของธนาคารนี้จะเกิดขึ้นในวันที่ 18 มิถุนายนที่ Savannah River Preserve Lodge เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น. สิ้นสุดการประมูลเวลา 10.00 น

ตัวแทนของ Albert Burney พร้อมที่จะตอบคำถามและเสนอการตรวจสอบสถานที่สองสัปดาห์ก่อนวันประมูลและดำเนินต่อไปจนถึงวันประมูล ผู้ที่ต้องการ ข้อมูล เพิ่มเติมสามารถโทร (800) 434-1654 หรือเยี่ยมชมwww.albertburney.com

Albert Burney Auction Company ซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ใน Huntsville รัฐ Ala เป็นหนึ่งในบริษัทประมูลชั้นนำของประเทศที่เชี่ยวชาญด้านที่ดิน บ้าน ที่อยู่อาศัย และอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์อื่นๆ

ConteXtream เป็นบริษัทซอฟต์แวร์เอกชนที่นำเสนอเฟรมเวิร์กการจำลองเสมือนเครือข่ายบนคลาวด์รายแรกของอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยให้ผู้ให้บริการเครือข่ายสามารถใช้ประโยชน์จากพลังของเทคโนโลยีการจำลองเสมือนและกริดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เพื่อดึงคุณค่าและผลกำไรที่มากขึ้นจากเครือข่ายบรอดแบนด์ของตน ConteXtream Service Delivery Grid มอบประสิทธิภาพเครือข่ายที่สูงขึ้นด้วยต้นทุนต่อสมาชิกที่ต่ำลง

จัดการแถลงข่าวต่อสาธารณะครั้งแรกในบ่ายวันพฤหัสบดี

ประธานาธิบดีโจ ไบเดน จะจัดการแถลงข่าวต่อสาธารณะครั้งแรกในบ่ายวันพฤหัสบดี และคนบางคนก็เดิมพันแล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นเว็บไซต์การพนัน BetOnline ซึ่งให้อัตราต่อรองทางการเมืองตลอดทั้งปี ได้สร้างข้อเสนอการเดิมพันมากมายที่เกี่ยวข้องกับผู้พิมพ์ผู้คนสามารถวางเดิมพันกับผลลัพธ์ที่หลากหลาย เช่น ประเด็นร้อนที่ไบเดนจะพูดถึงก่อน การพลาดระหว่างการตอบ สีเนคไท คะแนนการอนุมัติของเขา และอื่นๆ

คุณสามารถดูรายการทั้งหมดด้านล่างและที่นี่ :

ไบเดนจะสวมหน้ากากเมื่อเขาเดินไปที่โพเดียมหรือไม่?

ใช่ -130

ไม่ -110Stephen Curry จาก Golden State Warriors ออกไปอย่างน้อยอีกหนึ่งสัปดาห์: มีการอักเสบที่ Tailbone จาก MRI แสดง
(24 มีนาคม 2564 – 10:18 น.) – สตีเฟน เคอร์รี การ์ดสตาร์ของ Golden State Warriors จะพลาดอย่างน้อยอีกหนึ่งสัปดาห์ในขณะที่เขายังคงฟื้นตัวจากกระดูกก้นกบช้ำ อาการบาดเจ็บเกิดขึ้นในเกมกับร็อคเก็ตส์เมื่อวันพุธที่แล้ว

“เราจะประเมินกันใหม่อีกครั้งในหนึ่งสัปดาห์” เคอร์กล่าวก่อนเกมกับฟิลาเดลเฟีย เซเว่นตี้ซิกเซอร์สเมื่อคืนวันอังคาร “เขาได้รับการตรวจ MRI เมื่อเช้านี้ และพบว่ามีการอักเสบที่กระดูกก้นกบนั้น เขามีความคืบหน้าบ้างในช่วงสองสามวันแรกที่เพิ่งได้พักผ่อน จากนั้นเขาก็ทำงานเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อย (วันจันทร์) และยังรู้สึกเจ็บอยู่มาก ดังนั้น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมของเราและ สเตฟรวมหัวและตัดสินใจว่านี่จะนานกว่าที่เราคิดและหวังไว้เล็กน้อย ดังนั้นเราจะประเมินใหม่อีกครั้งในหนึ่งสัปดาห์”

แกงมีมูลค่า 6 คะแนนในบรรทัด

เกม Warriors ที่กำลังจะมาถึงควรมีบรรทัดต่อไปนี้สำหรับ Golden State:

พฤ @ คิงส์ +3

ศุกร์ กับ ฮอกส์ +5

จันทร์ กับ บูลส์ +3ในอดีต คาสิโนเป็นสถานที่เล่นการพนันหลัก และบางแห่งก็ยังคงมีอยู่ นานนับปี; อย่างไรก็ตามอุตสาหกรรมคาสิโนมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องจากปรากฏการณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างเช่น จำนวนมากได้พยายามสร้างเว็บไซต์ออนไลน์โดยเฉพาะสำหรับเกมคาสิโน ส่งผลให้ตอนนี้ผู้เล่นสามารถเล่นเกมโปรดออนไลน์แทนที่จะไปที่คาสิโนในบริเวณใกล้เคียงได้ โดยพื้นฐานแล้ว แม้ว่าเว็บไซต์การพนันออนไลน์เหล่านี้จะมีส่วนลดและโบนัสมากมายที่เสนอเพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมาย แต่สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังเมื่อเลือกเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่ง

นี่คือเคล็ดลับบางส่วนที่สามารถช่วยคุณในการเลือกเว็บไซต์การพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด:

มองหาเว็บไซต์ที่นำเสนอเกมประเภทที่คุณตั้งใจจะเล่น

ปัจจุบัน เว็บไซต์การพนันออนไลน์หลายแห่งได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อดึงดูดผู้เล่นที่หวังจะเล่นเกมออนไลน์ที่พวกเขาชื่นชอบ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมีเว็บไซต์การพนันออนไลน์อยู่หลายแห่ง พวกเขาจึงอาจมีเกมประเภทต่างๆ ให้เลือก ขึ้นอยู่กับลูกค้าเป้าหมาย ด้วยเหตุนี้ จึงไม่แน่ใจว่าคุณจะพบเกมประเภทเดียวกับคุณในทุกเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชม ดังนั้น ก่อนที่จะฝากเงินในเว็บไซต์ที่กำหนด คุณต้องสอบถามว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเสนอประเภทเกมที่คุณต้องการเล่นหรือไม่

สอบถามเรื่องใบอนุญาตครับ

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ต้องระวังในเว็บไซต์เดิมพันออนไลน์เช่น www.gaslandthemovie.com คือใบอนุญาต เว็บไซต์สล็อตออนไลน์ที่มีชื่อเสียงควรไม่เพียงแต่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม แต่ยังต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลด้วย โดยพื้นฐานแล้ว ไซต์ที่มีใบอนุญาตที่ได้รับการยอมรับนั้นเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าไซต์เหล่านั้นเชื่อถือได้และปลอดภัยในการเล่นบนเว็บไซต์ดังกล่าว

รู้เกี่ยวกับขั้นตอนการฝากและถอนเงิน

คุณต้องรู้ว่าเว็บไซต์สล็อตออนไลน์หลายแห่งอาจมีปัญหาบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงเรื่องการโอนเงิน เมื่อใช้เว็บไซต์ดังกล่าว คุณอาจเผชิญกับความท้าทายในการฝากหรือถอนเงิน ในเรื่องนี้ เมื่อมองหา เว็บไซต์ การพนัน ในอุดมคติ สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่คุณต้องพิจารณาคือระบบการฝากและถอนเงินที่เหมาะสม

มองหารีวิว

ในฐานะผู้เล่นที่มีศักยภาพซึ่งตั้งใจจะเล่นเกมโปรดของคุณออนไลน์ คุณต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์โดยทำการเปรียบเทียบออนไลน์ เนื่องจากเว็บไซต์หลายแห่งมีบทวิจารณ์เกี่ยวกับคาสิโน คุณจึงควรเปรียบเทียบและค้นหาคาสิโนออนไลน์ในอุดมคติของคุณในภายหลัง

บทสรุป

เว็บไซต์การพนันออนไลน์ เช่น gaslandthemovie.com กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับผู้ชื่นชอบการพนันที่ชื่นชอบการเล่นเกมออนไลน์ที่พวกเขาชื่นชอบมากกว่าไปที่คาสิโนในบริเวณใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทจำนวนมากขึ้นกำลังจัดตั้งเว็บไซต์การพนันออนไลน์ การเลือกเว็บไซต์ที่นำเสนอเกมที่คุณต้องการเล่นอาจเป็นเรื่องท้าทาย ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเว็บไซต์การพนันออนไลน์ต่างๆ ก่อน และยืนยันว่ามีเกมที่คุณต้องการเล่นหรือไม่ ก่อนที่จะตัดสินใจเลือกเว็บไซต์ที่เหมาะกับความต้องการของคุณแม้ว่าจะไม่มีการครองตำแหน่ง

MVP Giannis Antetokounmpo สองครั้ง แต่ Milwaukee Bucks ก็ยังคงเดินหน้าต่อไป ขณะที่ The Greek Freak บนม้านั่งสำรองในคืนวันจันทร์ Bucks ก็ไม่มีปัญหาในการผ่าน Indiana 140-113 สำหรับชัยชนะนัดที่ 7 ติดต่อกัน มิลวอกีมองหาทางที่จะขยายชัยชนะต่อเนื่องตลอดทั้งฤดูกาล เมื่อพวกเขาเปิดบ้านรับบอสตัน เซลติกส์ที่พังทลายในการพบกันครั้งแรกระหว่างศัตรูจากฝั่งตะวันออก ผู้แพ้ในสี่เกมจากห้าเกมล่าสุด บอสตันร่วงลงต่ำกว่า .500 อีกครั้งและรั้งอันดับ 8 ในการประชุมด้วยอัตรากำไรที่น้อยที่สุด Bookmaker.eu เสนอโบนัสต้อนรับเงินสดมากมาย (โบนัสสูงสุด $1,600)

Boston Celtics ที่ Milwaukee Bucks
วันที่และเวลา: วันพุธที่ 24 มีนาคม 2021, 19:30 น. ET
สถานที่: Fiserv Forum, Milwaukee, WI
อัตราต่อรอง NBA: Bucks -4.5, รวม 230
Celtics ที่ Bucks การรายงานข่าวทางทีวี: ESPN

การวิเคราะห์ราคาต่อรอง

มันยากที่จะมีความมั่นใจในตัวเซลติกส์เนื่องจากผลงานย่ำแย่ตลอดทั้งฤดูกาล ฉันคิดว่ามันปลอดภัยที่จะบอกว่าตอนนี้พวกเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มชนชั้นสูงในภาคตะวันออก และการรั้งอันดับที่แปดในการประชุมนั้นไม่ได้ถูกกำหนดไว้ด้วยซ้ำ เมื่อดูเหมือนว่าพวกเขากำลังบุกออกไป พวกเขาก็โดนลื่นไถลจนล้มลง พวกเขาชนะสี่นัดติดต่อกันก่อนช่วงพัก All-Star และดูเหมือนทุกอย่างจะเป็นระเบียบ มันเป็นหายนะตั้งแต่นั้นมา พวกเขาเป็นเพียง 2-5 SU และ ATS นับตั้งแต่ฤดูกาลกลับมาอีกครั้งโดยพ่ายแพ้ต่อคลีฟแลนด์, ซาคราเมนโตและเมมฟิสล่าสุด การชนะบนท้องถนนเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง บอสตันเป็นทีมที่ชนะน้อยที่สุดในบรรดาทีมที่อยู่ในจุดเพลย์ออฟและอยู่ที่ 8-15 SU และ 7-16 ATS โดยรวมบนท้องถนน Bucks กำลังทะยานขึ้นหลังจากชนะ 7 นัดรวดและ 12 จาก 13 นัดสร้างล็อกแจมที่จุดสูงสุดของอันดับตะวันออก ปัจจุบันพวกเขาตามหลังบรู๊คลินครึ่งเกมสำหรับอันดับ 2 และ 1.5 เกมตามหลังซิกเซอร์ส แม้ว่ายานนิสจะไม่ได้ลงเล่น แต่บัคส์ก็ยังได้เปรียบเป็นเกมที่ 17 ติดต่อกัน พวกเขาอยู่ที่ 7-9 ATS ในการแข่งขัน 16 รายการก่อนหน้านี้

บอสตัน เซลติกส์

เซลติกส์สามารถใช้เวลาที่ดีกว่าเพื่อหาแรงบันดาลใจสำหรับการจับคู่ครั้งนี้ ทั้งสองทีมเปิดฤดูกาลในเดือนธันวาคมโดยบอสตันเก็บชัยชนะในบ้าน 122-121 และจ่ายเงินเป็นหมา 4.5 แต้ม Jaylen Brown และ Jayson Tatum ต่างทำคะแนนได้ 30 แต้มในการแข่งขันครั้งนั้นรวมกันได้ 63 แต้ม เมื่อไม่นานมานี้ ถือเป็นเรื่องที่ยากลำบากเมื่อไม่นานมานี้ จุดประกายให้เกิดการพูดคุยถึงการแลกเปลี่ยนเพื่อปรับปรุงรายชื่อเมื่อใกล้ถึงเส้นตาย ประเด็นสำคัญก็คือทีมเซลติกส์ไม่ได้ลงลึกเหมือนฤดูกาลที่แล้ว เมื่อเคมบา วอล์คเกอร์ได้พักผ่อนและทาทัมทำผลงานได้ไม่ดีพอ เซลติกส์ก็ไม่มีแรงพอที่จะเอาชนะเมมฟิส โดยตกลงไป 132-126 ในช่วงต่อเวลาพิเศษเมื่อวันจันทร์

พื้นที่แห่งความล้มเหลวในฤดูกาลนี้คือการป้องกัน เซลติกส์เป็นกลุ่มท็อป 5 ในฤดูกาลที่ผ่านมาภายใต้การคุมทีมของแบรด สตีเวนส์ โดยอยู่ตรงกลางของกลุ่ม โดยเสีย 112 แต้มต่อการออกนอกบ้าน “เมื่อคุณขาดคนอย่างเจย์สันและเคมบา คุณต้องเอาชนะด้วยแนวรับที่ดีกว่า ฉันคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำได้ในอดีต” สตีเวนส์กล่าว นั่นเป็นตัวเลือกคำพูดที่น่าสนใจจากโค้ชที่เห็นได้ชัดว่าการป้องกันเป็นจุดอ่อน และมันจะไม่มีอะไรง่ายไปกว่านี้อีกแล้วในการเจอกับทีมที่ทำคะแนนสูงสุดเป็นอันดับสองใน NBA ในวันพุธ แต่อย่างน้อยวอล์คเกอร์และทาทัมก็ควรกลับมาอยู่ในรายชื่อผู้เล่นตัวจริง

มิลวอกี บัคส์

เมื่อบัคส์เริ่มกลิ้ง พวกเขาเป็นทีมที่ยากจะหยุดยั้ง เราเห็นสิ่งนี้ในฤดูกาลก่อนๆ เมื่อพวกเขาโพสต์สถิติที่ดีที่สุดในลีก พวกเขาจะชนะหลายเกมติดต่อกันโดยมีหัวหอกในการโจมตีอย่างไม่หยุดยั้ง พวกเขาทำมันอีกแล้ว และพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถสร้างความเสียหายได้แม้ในขณะที่ Antetokounmpo อยู่บนชั้นวางก็ตาม Jrue Holiday โชว์ฟอร์มได้อย่างยิ่งใหญ่ในชัยชนะครั้งล่าสุด โดยถล่ม Indiana 140-113 คะแนน 28 แต้มและทำ 14 แอสซิสต์ “เมื่อผู้เล่นที่ดีที่สุดของเราไม่ได้ลงเล่น เราก็ล็อคตัวไว้ ทุกคนต้องทำมากกว่านี้อีกหน่อย มันเป็นข้อพิสูจน์ถึงทีมที่เรามี” ฮอลิเดย์กล่าว

เห็นได้ชัดว่าความกังวลในตอนนี้คือสุขภาพของยานนิส แม้ว่าไมค์ บูเดนโฮลเซอร์ไม่คิดว่าอาการเข่าแพลงเป็นปัญหาระยะยาว แต่เราอาจไม่ได้เจออันเทโทคูมโปในวันพุธนี้ และไม่จำเป็นต้องรีบเร่งเขากลับมาเพราะทีมถูกเรียกเข้ามาโดยไม่มีเขา เดอะบัคส์ทำคะแนนได้ 48 แต้มในควอเตอร์เปิดฤดูกาลและตรงกับคะแนนรวมสูงสุดในฤดูกาลด้วยการยิง 56.4 เปอร์เซ็นต์จากสนามและ 61.5 เปอร์เซ็นต์จากด้านหลังส่วนโค้ง Pat Connaughton ออกสตาร์ทแทนที่ Giannis ตี 6 จาก 7 ทริปเปิ้ลได้ 20 แต้ม

เดิมพันเซลติกส์ที่ Bucks ที่ BookMaker.eu

มันคงเป็นเรื่องง่ายที่จะโยนเหรียญลงและนับเงินรางวัลของคุณโดยพิจารณาว่าทั้งสองทีมเล่นในช่วงสายอย่างไร เป็นการฉลาดสำหรับ Bucks ที่จะนั่ง Giannis และไม่เสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บเพิ่มเติม และนั่นจะเป็นการเสริมกำลังให้กับ Cs และฉันไม่คาดหวังว่า Bucks จะยิงไฟเหมือนที่พวกเขาทำกับ Indy มีความรู้สึกถึงความเร่งด่วนสำหรับทีมเซลติกส์ และเมื่อวอล์คเกอร์และทาทัมกลับมาเป็นตัวจริง อย่างน้อยพวกเขาก็ควรปิดเกมไว้ เรายังไม่เห็นการโพสต์ข้อความ แต่เซลติกส์จะต้องตามเก็บแต้ม และผมก็สามารถอยู่กับมันได้

การทำนายคะแนน NBA: บัคส์ 121, เซลติกส์ 118

เข้าถึงไลน์การเดิมพันสดจากอุปกรณ์มือถือของคุณที่ BookMaker sportsbook! สเปรด ยอดรวม อุปกรณ์ประกอบฉาก และมันนี่ไลน์แบบเรียลไทม์มีให้บริการทั้งหมด ดังนั้นเริ่มเดิมพันกับ BookMaker วันนี้แม้ว่าปัจจุบัน FanDuel ยังไม่พร้อมให้บริการในคอนเนตทิคัต แต่อาจเป็นการเริ่มต้นฤดูกาล NFL ปกติปี 2021 ปัจจุบัน มีเพียงเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตในเขตอำนาจศาลนอกสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ยอมรับการเดิมพันกีฬาจากคอนเนตทิคัตและดำเนินการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 1996 เป็นอย่างน้อย (บางส่วนก่อนหน้านี้) ก่อนที่ BetUS จะออนไลน์ พวกเขาเป็นการดำเนินการเดิมพันทางโทรศัพท์ก่อนปี 2000 ซึ่งประสบความสำเร็จจากการเดิมพัน UConn ทั้งหมด

warrensapp.png

ในที่สุดรัฐก็ได้บรรลุข้อตกลงกับชนเผ่าผู้มีอำนาจทั้งสองที่ควบคุมการเล่นเกมในคอนเนตทิคัต

“เมื่อถึงเวลาเริ่มต้นฤดูกาลฟุตบอลในฤดูใบไม้ร่วง เราควรจะกลับมาดำเนินการที่นี่ในคอนเนตทิคัต” พอล มาวด์ส หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ Gov Ned Lamont กล่าวกับผู้สื่อข่าวในการบรรยายสรุปข่าวเมื่อบ่ายวันจันทร์

นั่นรวมถึงมือถือและอาจเป็น FanDuel และน่าจะเดิมพันกับ Huskies บางรัฐ รวมถึงนิวเจอร์ซีย์ด้วย ไม่อนุญาตให้มีการพนันในโรงเรียนในรัฐ

นอกจากนี้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 21 ปียังคงต้องพึ่งพาหนังสือต่างประเทศและเจ้ามือรับแทงม้าในท้องถิ่น แม้ว่าจะไม่มีใครรับเดิมพันจากผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีก็ตาม

การตรวจสอบกฎระเบียบโดยสมัชชาใหญ่อาจใช้เวลาเกือบหนึ่งปี “แต่เราจะพยายามเร่งดำเนินการดังกล่าวผ่านกระบวนการทางกฎหมาย” ลามอนต์กล่าว

ปัจจุบันเพื่อนบ้านสองในสามของคอนเนตทิคัตเสนอการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมาย นิวยอร์กและโรดไอส์แลนด์เสนอการเดิมพันกีฬาในสถานที่ที่คาสิโนส่วนใหญ่เข้าถึงยากจากผู้ให้บริการที่จำกัด ขณะนี้นิวยอร์กกำลังสำรวจตัวเลือกอุปกรณ์เคลื่อนที่

สมัชชาใหญ่จะต้องอนุมัติข้อตกลงกับเจ้าของชนเผ่าของ Foxwoods Resort Casino และ Mohegan Sun และกระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกาจะต้องอนุมัติการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงระหว่างคอนเนตทิคัตและชนเผ่า รัฐจึงต้องร่างข้อบังคับ

“แน่นอนว่าสิ่งที่พิเศษในกลุ่มคือความรวดเร็วที่สภานิติบัญญัติผ่านร่างกฎหมาย แต่บางทีสิ่งที่เราควบคุมได้น้อยกว่าก็คือกระทรวงมหาดไทย” ลามอนต์กล่าว “ฉันอยากจะคิดว่าเราสามารถเร่งเรื่องนั้นได้”

Lamont มีรายรับประมาณ 50 ล้านดอลลาร์จากอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณสองปีของเขา รายได้ของคอนเนตทิคัตจากการพนันกีฬาน่าจะพอๆ กับไอโอวา ซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วมีสถิติเกือบ 8 ล้านดอลลาร์

ยังไม่ทราบในทันทีว่าหน่วยงานใดจะควบคุมการพนันกีฬาแอตแลนติกซิตี้, นิวเจอร์ซีย์ (AP) – กลุ่มระดับชาติที่ต่อสู้กับการพนันโดยคำนึงถึงข้อตกลงทางการเงินระหว่างวิทยาลัยและบริษัทพนันกีฬา

สภาแห่งชาติเกี่ยวกับปัญหาการพนันเมื่อวันอังคารได้ออกชุดคำแนะนำสำหรับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอันตรายของนักเรียนที่พัฒนาปัญหาการพนัน

พวกเขารวมถึงการไม่จ่ายเงินชดเชยให้กับโรงเรียนตามจำนวนคนที่วิทยาลัยอ้างถึงในการลงทะเบียนสำหรับการเดิมพันกีฬา

และพวกเขาเรียกร้องให้โรงเรียนให้การศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการพนัน และสำหรับบริษัทพนันกีฬาให้ทุนสนับสนุนความพยายามเหล่านั้น

บริษัทพนันกีฬารวมถึง PointsBet และ William Hill ได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยโคโลราโด และวิทยาเขต Las Vegas และ Reno ของมหาวิทยาลัยเนวาดา

Keith Whyte กรรมการบริหารของสภากล่าวในแถลงการณ์ว่าแนวปฏิบัติ “สามารถช่วยจำกัดจำนวนคนหนุ่มสาวที่อาจพัฒนาสัญญาณของการติดการพนันอันเป็นผลมาจากการพนันกีฬา ซึ่งกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วอเมริกา”

“เราหวังว่าผู้ประกอบการการพนัน สถาบันการศึกษาระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของรัฐต่างรู้สึกถึงความเร่งด่วนในการนำนโยบายการพนันที่มีความรับผิดชอบเหล่านี้และมาตรการรักษาการพนันที่มีปัญหา ไม่ว่าการพนันกีฬาจะถูกกฎหมายหรืออาจจะเป็นในอนาคตอันใกล้นี้” เขากล่าว

เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว PointsBet และมหาวิทยาลัยโคโลราโดได้ลงนามข้อตกลงระยะเวลา 5 ปีมูลค่า 1.6 ล้านดอลลาร์ ซึ่งโรงเรียนจะได้รับเงินทุนในขณะที่โปรโมตหนังสือกีฬาบนช่องทางสื่อและในการแข่งขันกีฬาด้วยตนเอง

ข้อตกลงนี้ยังเรียกร้องให้โคโลราโดได้รับเงิน 30 ดอลลาร์สำหรับแต่ละคนที่ลงทะเบียนสำหรับการเดิมพันกีฬาหลังจากที่โรงเรียนส่งต่อ มหาวิทยาลัยจะช่วยรับสมัครนักศึกษาและศิษย์เก่าเพื่อฝึกงานและงานที่ PointsBet

PointsBet เช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่แผนกกรีฑาชั้นนำของมหาวิทยาลัยไม่ตอบสนองต่อข้อความที่ต้องการความคิดเห็นเมื่อวันอังคาร

ในข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อมีการประกาศข้อตกลง โคโลราโดกล่าวว่าความร่วมมือ “เป็นการสนับสนุนทางการเงินแก่ CU Athletics ในช่วงเวลาที่งบประมาณแผนกกีฬาทั่วประเทศถูกเน้นจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19”

สภาการพนันกล่าวว่านักศึกษาวิทยาลัย และโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักกีฬานักศึกษา มีความเสี่ยงที่จะพัฒนาปัญหาการพนันมากกว่าประชากรทั่วไป

เรียกร้องให้บริษัทพนันกีฬาไม่เสนอสิ่งจูงใจทางการเงินแก่โรงเรียนโดยพิจารณาจากจำนวนผู้ที่ลงทะเบียนสำหรับการพนันกีฬาผ่านข้อตกลงกับโรงเรียนหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจทางการเงินเผยแพร่คำแนะนำที่อัปเดต
(23 มีนาคม 2564 20:53 น.) – Financial Action Task Force (FATF) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฝ้าระวังการต่อต้านการฟอกเงินระดับโลก ได้เผยแพร่คำแนะนำฉบับปรับปรุงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล หลังจากการค้นพบดังกล่าวให้รายละเอียดเกี่ยวกับการต่อต้านเงินของเขตอำนาจศาลบางแห่ง การฟอกเงิน (AML) ยังขาดแคลนในเรื่องสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งพบว่าองค์กรบางแห่งมีวิธีที่จำกัดหรือไม่มีเลยในการต่อสู้กับการสนับสนุนทางการเงินแก่ระบอบการก่อการร้าย (CFT)

คำแนะนำนี้เน้นประเด็นสำคัญ 6 ประการที่ต้องปรับปรุง
ประการแรกคือการ “ชี้แจงคำจำกัดความของสินทรัพย์เสมือนและผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนเพื่อให้ชัดเจนว่าคำจำกัดความเหล่านี้กว้างขวางและไม่ควรมีกรณีที่สินทรัพย์ทางการเงินที่เกี่ยวข้องไม่ครอบคลุมอยู่ในมาตรฐาน FATF”
นอกจากนี้ ยังมีคำแนะนำเฉพาะเกี่ยวกับ ‘stablecoins’ รวมถึงการเสนอคำจำกัดความของคำศัพท์และการพิจารณาปัจจัยเสี่ยงเฉพาะของเหรียญเหล่านั้น และเน้นย้ำว่าอัตราการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมจะเป็นคำแนะนำในการประเมินความเสี่ยง
คำแนะนำที่อัปเดตในหลายๆ แห่งที่ว่าการซื้อขาย Stablecoin ควรอยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้านกฎระเบียบเดียวกันกับการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วไปและสินทรัพย์ทางการเงินแบบดั้งเดิม
คำแนะนำยังชี้แจงด้วยว่าสกุลเงินดิจิทัลที่ออกโดยธนาคารกลาง (CBDC) ไม่ถือเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล แต่ยังถือเป็นสกุลเงินคำสั่ง และยังคงอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของ FATF
คำแนะนำอื่นๆ เกี่ยวข้องกับการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแบ่งปันข้อมูลข้ามพรมแดนระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานที่มีอำนาจ โดยกำหนดให้แต่ละเขตอำนาจศาลมีอำนาจในการกำกับดูแลผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ AML/CFT และการนำกฎการเดินทางไปใช้
สถานะที่ใกล้สูญพันธุ์ของการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล
(23 มีนาคม 2021 20:45 น.) – เมื่อวันจันทร์ ผู้นำด้านสกุลเงินดิจิทัล Calvin Ayre ได้ทำนายอนาคตของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล

CoinGeek เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาให้รายละเอียดว่าการแลกเปลี่ยนจะต้องทำอย่างไรเพื่อให้สอดคล้อง

ตราบเท่าที่บริษัทแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลต้องการให้บริการตลาดสหรัฐฯ ต่อไปโดยไม่ปิดตัวลง พวกเขาก็ควรดำเนินการตรวจสอบอย่างรอบคอบมากขึ้นเกี่ยวกับ:

โทเค็นที่พวกเขาแสดงรายการหรือเพิกถอน

โปรแกรมที่พวกเขามอบให้กับผู้ใช้ เช่น การปักหลัก ETH ในเครือข่าย Ethereum 2.0 และ

ระบบการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในเพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎระเบียบ AML เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมที่นี่โปรโป๊กเกอร์ชาวแคนาดา Vanessa Kade เพิ่งชนะการแข่งขัน PokerStars Sunday Million 15th Anniversary โดยเอาชนะสนาม 69,876 เพื่อรับรางวัล 1.5 ล้านเหรียญ

อเมริกาCardroomJan21.png

Kade เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Americas Cardroom เธอเอาชนะ Pawel “Talibenes” Ladniak ในการแข่งขันเฮดอัพเพื่อคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์ใหญ่นี้ Ladniak ทั้งคู่ได้รับเงิน 1,035,358 ดอลลาร์

Kade ยังคงสร้างชื่อให้กับตัวเองในโลกของโป๊กเกอร์ โดยล่าสุดเรียกร้องให้ GG Poker จ้าง Instagram Playboy Dan Bilzerian เธอตั้งคำถามเกี่ยวกับห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ทำตัวสอดคล้องกับบุคคลที่เธอเรียกว่า “เหยียดเพศ” ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนด้านขวาของผู้หญิง บิลเซอร์เรียนตอบโต้ด้วย การเรียกเคด ว่า “จอบ”

ในขณะที่ทัวร์นาเมนต์มีอายุ 15 ปี PokerStars กำลังจะเฉลิมฉลองปีที่ 20 ห้องโป๊กเกอร์ด้วยเงินจริงที่ใหญ่ที่สุดในโลกเกิดขึ้นในวันที่มืดมนที่สุดของอเมริกา 11 กันยายน พ.ศ. 2544 (9/11) นั่นคือตอนที่เครื่องบินสองลำพุ่งชนและล้มตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ในนิวยอร์กซิตี้ ขณะที่อีกลำหนึ่งพุ่งชนเพนตากอน Max Abmas แม้จะเป็นหนึ่งในผู้ทำประตูที่มีผลงานมากที่สุด ในการแข่งขัน NCAA Tournament แต่ก็มีโอกาสที่ยาวที่สุดในการคว้ารางวัลผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดกลับบ้าน

เดิมพันออนไลน์50.png

นั่นเป็นเพราะว่าอับมาสเล่นให้กับออรัล โรเบิร์ตส์ ซึ่งมีโอกาสแย่ที่สุดในการคว้าแชมป์ เป็นเวลา 38 ปีแล้วที่ผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในทีมที่ชนะได้รับรางวัล MOP (Hakeem Olajuwon, Houston, 1983)

ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ตัวเต็ง 3 อันดับแรกของเราในราคาต่อรอง MOP มาจาก Gonzaga

นอกจากนี้ ด้านล่างนี้คือพร็อพผู้เล่นแต่ละคนสำหรับ Buddy Boheim, Cameron Krutwig, Chris Duarte, Drew Timme, Jalen Suggs, พี่น้อง Mobley, Quentin Grimes และ Jared Butler

ผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุด

ฮาเลน ซักส์ (กอนซาก้า) +450

คอเรย์ คิสเพิร์ต (กอนซาก้า) +500

ดรูว์ ทิมม์ (กอนซาก้า) +550

จาเร็ด บัตเลอร์ (เบย์เลอร์) +600

มาซิโอ ทีก (เบย์เลอร์) +1400

คาเมรอน ครูตวิก (โลโยลา-ชิคาโก) +1600

เดวิออน มิทเชลล์ (เบย์เลอร์) +1600

เควนติน กริมส์ (ฮิวสตัน) +1600

ฟรานซ์ วากเนอร์ (มิชิแกน) +2200

ฮันเตอร์ ดิกคินสัน (มิชิแกน) +2200

เดจอน จาร์โร (ฮิวสตัน) +2500

อีวาน โมบลีย์ (ยูเอสซี) +2500

เจเดน แชคเคิลฟอร์ด (อลาบามา) +2500

แอนโทนี่ โพลิท (FSU) +3300

จาห์วอน ควินเนอร์ลี (อลาบามา) +3300

John Petty Jr. (อลาบามา) +3300

โมเสส มูดี้ (อาร์คันซอ) +4000

บัดดี้ โบไฮม์ (ซีราคิวส์) +5000

คริส ดูอาร์เต (ออริกอน) +5000

เยเรมีย์ โรบินสัน-เอิร์ล (วิลลาโนวา) +5000

มาร์คัส เซการอฟสกี้ (เครตัน) +5000

คริสเตียนบิชอป (เครตัน) +6600

อีธาน ทอมป์สัน (รัฐออริกอน) +6600

ยูเกน โอโมรูยี (ออริกอน) +6600

เจอร์เมน ซามูเอลส์ (วิลลาโนวา) +6600

จอห์นนี่ จูซัง (UCLA) +6600

จัสติน มัวร์ (วิลลาโนวา) +6600

เอ็มเจ วอล์คเกอร์ (FSU) +6600

แม็กซ์ อับมาส (ออรัล โรเบิร์ตส์) +8000

มีให้บริการผ่านโทรศัพท์มือถือและเดสก์ท็อป

“การเป็นพันธมิตรกับ Geodesic จะช่วย Indiatimes เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่มเติมสำหรับเนื้อหาดิจิทัล IPL ของเรา” Rishi Khiani ซีอีโอของIndia Times กล่าว

Mundu TV มีให้บริการในรูปแบบแอปที่ดาวน์โหลดได้หรือเป็นโซลูชันแบบไวท์เลเบลสำหรับผู้ให้บริการเครือข่ายออกอากาศและผู้ให้บริการมือถือ แอพรองรับแพลตฟอร์มมือถือและเดสก์ท็อปที่สำคัญทั้งหมด รวมถึง iPhone/iPad, Android, Nokia, Windows Mobile และ Blackberry สำหรับมือถือ รวม

ถึง Windows และ Apple Mac ปัจจุบันแพ็คเกจ Live IPL ของ Mundu TV ในสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และมาเลเซีย แพ็คเกจนี้มีให้ใช้งานผ่านเดสก์ท็อปในอินเดียเท่านั้น หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลด Mundu TV โปรดไปที่: http://mundu.tv/aboutus/downloads.php

เกี่ยวกับจีโอเดสิก จำกัดMike The Pike Productions, Inc. ประกาศสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ไซไฟระทึกขวัญ ‘White Space’
13 พฤษภาคม 2554 08:00 น. ตามเวลาออมแสงตะวันออกลอสแองเจลิส–( BUSINESS WIRE )—Mike The Pike Productions, Inc. (OT

C Pink Sheets – MIKP) ( www.mtpprods.com ) ประกาศอย่างภาคภูมิใจในวันนี้ว่ากำหนดวันที่แน่นอนสำหรับการถ่ายภาพหลักเริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2554 หนังระทึกขวัญแนวไซไฟเรื่อง ‘White Space’ ซึ่งมีเนื้อเรื่องและเนื้อเรื่องภายใต้การสรุปที่รัดกุมซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การขายและการซื้อกิจการสำหรับโครงการ

“ทุกคนในบริษัทกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์โดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งพร้อมสำหรับการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ฉันมั่นใจว่าเราได้ทำงานที่ยอดเยี่ยมโดยรักษาโปรเจ็กต์นี้ให้อยู่ในหมวดคลาสสิกของประเภท เช่น ‘Alien’ และ ‘The Thing’ ของ John Carpenter เพื่อให้ได้ยอดขาย อัตรากำไร และผลตอบแทนที่น่าประทับใจ”

ทวีตนี้โปรเจกต์นี้ได้รับตำแหน่งที่น่าประทับใจ รวมถึงวิทยาเขตสร้างสรรค์ขนาด 25,000 ตร.ม. ซึ่งเป็น ที่ตั้ง ของ www.newdealstudios.com และwww.filmworksfx.com รวมถึงเวทีเสียงยานอวกาศที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมที่ Laurel Canyon Stages http://www.lcstages.com/spaceship .html _

วันนี้ประกาศความพร้อมใช้งานของ คริกเก็ตพรีเมียร์ลีกอินเดีย (IPL) บนบริการทีวีบนมือถือ Mundu TV IPL มีผู้ชมหลายร้อยล้านคนทั่วโลกรับชม และเป็นรองเพียง NBA ในฐานะลีกกีฬาที่ทำเงินสูงสุดในโลก

“แฟนคริกเก็ตต้องการที่จะปรับแต่งเกมบนอุปกรณ์ที่พวกเขาเลือกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน Mundu TV ให้แฟน ๆ IPL เข้าถึงผู้เล่นทีมและการแข่งขันที่พวกเขาชื่นชอบได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน”

ทวีตนี้Mundu TV เป็น บริการ ทีวีบนมือถือ ที่เพิ่งเปิดตัว ซึ่งมีลักษณะและการทำงานเหมือนกับโทรทัศน์ทั่วไป – ในขณะเดินทางเท่านั้น ให้บริการรายการโทรทัศน์ในช่วงเวลาไพรม์ไทม์และเนื้อหาภาพยนตร์จากช่องชั้นนำในประเภทต่างๆ เช่น ธุรกิจ ข่าว กีฬา และความบันเทิง ตลอดจนการถ่ายทอดสดเหตุการณ์ต่าง ๆ IPL LIVE ของ Mundu TV ช่วยให้แฟนคริกเก็ตสามารถติดตามทุกแง่มุมของ Indian Premier League 4 บนอุปกรณ์มือถือหรือเดสก์ท็อปที่สตรีมโฆษณาได้ฟรี

Kiran Kulkarni กรรมการผู้จัดการ Geodesic Ltd. กล่าวว่า “เราตื่นเต้นที่จะนำการแข่งขัน IPL และไฮไลท์มาสู่แฟนคริกเก็ต และจะทำในลักษณะที่ใช้งานง่าย ราคาไม่แพง และยืดหยุ่น” Kiran Kulkarni กรรมการผู้จัดการของ Geodesic Ltd. กล่าว ในเกมบนอุปกรณ์ที่พวกเขาเลือกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน Mundu TV ให้แฟน ๆ IPL เข้าถึงผู้เล่นทีมและการแข่งขันที่พวกเขาชื่นชอบได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน”

การรับชม IPL ทางออนไลน์เพิ่มขึ้นมากกว่า 80% ในปีนี้ เนื่องจากแฟน ๆ มองหาแหล่งอื่นนอกเหนือจากโทรทัศน์ที่บ้านเพื่อดูการแข่งขันคริกเก็ต Mundu TV ให้ความยืดหยุ่นที่ผู้ชมกำลังมองหาโดยการสตรีมเนื้อหาไปยังแพลตฟอร์มมือถือและเดสก์ท็อปหลักทั้งหมดในราคาเดียว“เพื่อสร้างความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นให้ประสบความสำเร็จ พวกเขาแปลงข้อมูลเป็นการดำเนินการที่มุ่งเน้นธุรกิจ และไม่กลัวที่จะต่อต้านกระแสการตลาดยอดนิยมหากผลการติดตามของพวกเขาตรงกันข้าม นั่นเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนให้กับนักการตลาดแบบดั้งเดิมเหล่านั้น ซึ่งหลังจากหลายปีที่ผ่านมานี้ พวกเขายังคงพยายามหาวิธีที่จะแสดงให้เห็นถึงคุณค่าทางการตลาดที่นำมาสู่ธุรกิจ” เขากล่าวเสริม

รายงานประสิทธิภาพการตลาดทั่วโลกของ Fournaise ปี 2010 (และผลลัพธ์การติดตามประสิทธิผลทางการตลาด 5 อันดับแรกที่ Fournaise ติดตามสำหรับลูกค้านักการตลาด ROI) มีอยู่ที่www.fournaisegroup.com/2010-ROI-MarketersHRW, Inc. ตอบแทนชุมชนสามเหลี่ยม
11 พฤษภาคม 2554 15:38 น. เวลาออมแสงทางทิศตะวันออกราเลห์, นอร์ทแคโรไลนา–( BUSINESS WIRE )– HRW, Inc.บริษัทในเครือ Associatesia ด้วยความช่วยเหลือจากAssista Caresได้มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัว Johnson County ที่สูญเสียบ้านไปในเหตุไฟไหม้

“การตอบแทนชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกคนที่ HRW”มูลนิธิกอล์ฟแห่งโคโลราโด (GFOC) ประกาศผู้ชนะทุนการศึกษา Finsterwald ประจำปี 255411 พฤษภาคม 2554 15:30 น. เวลาออมแสงทางทิศตะวันออกCOLORADO SPRINGS, Colo.–( BUSINESS WIRE )–“The Golf Foundation of Colorado” (GFOC) มีความภูมิใจที่จะประกาศรางวัล “2011 Finsterwald Scholarship Winner” รางวัลประจำปีนี้มอบให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโคโลราโดที่สมควรได้รับซึ่งวางแผนที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาในการจัดการกอล์ฟพีจีเอ ผู้รับรางวัลปีนี้คือ Steven Mauser Steven จบการศึกษาจาก Standley Lake High School ใน Westminster, CO และเป็นนักเรียนปีที่สองที่ University of Colorado ที่ Colorado Springs เขาลงทะเบียนในโปรแกรมการจัดการกอล์ฟ PGA และถือเกรดเฉลี่ย 3.24 Steven จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า $2,500 ที่สามารถต่ออายุได้ทุกปี

“ การแข่งขันกอล์ฟครอบครัวและเพื่อนประจำปีครั้งที่8 และงานกาล่ารางวัล”ทวีตนี้สตีเว่นได้รับรางวัลของเขาที่งาน “8th Annual Family and Friends Golf Tournament and Awards Gala” เมื่อวันที่ 30 เมษายน ที่ Kissing Camels Golf Club ผู้อำนวยการโครงการ Ed Kelbel พร้อมที่จะแสดงความยินดีกับ Steven และแสดงเช็คของเขา

GFOC มุ่งมั่นที่จะให้นักเรียนมัธยมโคโลราโดทั่วทั้งรัฐที่ต้องการเข้าร่วมหนึ่งใน “โปรแกรมการจัดการสนามกอล์ฟ PGA Golf Management” ที่ได้รับการรับรอง แต่ต้องการความช่วยเหลือทางการเงิน ไม่มีองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่นใดที่มุ่งเน้นไปที่โปรแกรมนี้สำหรับนักเรียนโคโลราโดที่มีความสามารถของเราเท่านั้น กิจกรรมระดมทุนหลักของมูลนิธิคือการแข่งขันกอล์ฟ “The Pikes Peak Hickory Classic” จะจัดขึ้นที่ Patty Jewett ในวันที่ 6 มิถุนายน 2011 และงาน “Golf Foundation modern scramble and stroke-play” จะจัดขึ้นที่ The Broadmoor East Course ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2011

นอกจากนี้ GFOC มีความยินดีที่จะประกาศว่า “มูลนิธิ PGA” และ “มูลนิธิ El Pomar” ได้บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายและพันธกิจของ GFOC ความร่วมมือและการสนับสนุนของพวกเขาแสดงถึงการมอบทุนการศึกษาเป็นเวลาหลายปีแก่นักศึกษาการจัดการกอล์ฟรุ่นเยาว์ที่อุทิศตนและคุณภาพของเกมอย่างต่อเนื่อง

ทวีตนี้ครอบครัวต้องพลัดถิ่นเนื่องจากไฟไหม้บ้านโดยพัดลมใต้หลังคาที่ทำงานผิดปกติ หลังจากคำขอได้รับการอนุมัติ HRW ภูมิใจเสนอเช็คมูลค่า 1,000 ดอลลาร์แก่ครอบครัวเพื่อช่วยพวกเขาเริ่มต้นกระบวนการกู้คืน

นอกจากนี้ สมาชิกของทีม HRW ยังได้รับสิทธิพิเศษในการช่วยอาสาสมัครกับเด็กๆ ในท้องถิ่นผ่าน Miracle League of the Triangle ในเมือง Cary รัฐนอร์ทแคโรไลนา ภารกิจของ Miracle League of the Triangle คือการสร้างประสบการณ์ชีวิตที่ดีให้กับเด็กที่มีความต้องการพิเศษและครอบครัวของพวกเขา ผ่านการเล่นเบสบอล ครอบครัวเหล่านี้สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นและอีกมากมายระหว่างการเยือนของพวกเขา

“การตอบแทนชุมชนท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับทุกคนที่ HRW” Cathy Wade ประธานและซีอีโอของ HRW กล่าว “ในขณะที่เรารู้สึกเศร้าใจที่ได้ทราบเกี่ยวกับเหยื่อไฟไหม้ เรารู้สึกขอบคุณที่ Assista Cares สามารถจัดเตรียมความช่วยเหลือและความช่วยเหลือที่จำเป็นนี้ได้ ฉันอยากขอบคุณทีมงาน Associates Cares ในพื้นที่ของเราที่ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเราหาครอบครัวที่ต้องการความช่วยเหลือ”

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่คุณสามารถ ช่วย มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือช่วยสนับสนุน Miracle League of the Triangle โปรดไปที่www.miracleleagueofthetriangle.com

Assistia Caresเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรระดับชาติ 501(c)3 ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและชุมชนในภาวะวิกฤตอันเป็นผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ด้วยการบริจาคที่งานระดมทุนทั่วประเทศ Assistia Cares สามารถจัดหาสินค้าและบริการที่จำเป็นแก่ครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากโศกนาฏกรรมประเภทนี้ หากคุณรู้จักครอบครัวที่ตกเป็นเหยื่อของภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือที่มนุษย์สร้างขึ้น โปรดไปที่www.associacares.com โดยตรง เพื่อส่งคำขอ

HRW, Inc., AAMC ให้บริการการจัดการสมาคมชุมชนและนักพัฒนาแก่ราลีและพื้นที่โดยรอบ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็นต้นมา การมุ่งเน้นเพียงอย่างเดียวคือการส่งมอบประสิทธิภาพที่ยกระดับชุมชนและยกระดับชีวิตของผู้คนที่ให้บริการ หากต้องการเรียน รู้ เพิ่มเติม โปรดไปที่http://www.hrw.net หรือค้นหาบน Facebook โดยไปที่www.Facebook.com/AssociaHRW

การสร้างชุมชนที่ประสบความสำเร็จมากว่า 30 ปี Assistia เป็นผู้นำในการจัดการสมาคมชุมชนและให้บริการลูกค้าด้วยความรู้ในท้องถิ่น ทรัพยากรระดับชาติ และความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุม แอสโซเซียและพนักงาน 8,000 คน ซึ่งมีสำนักงานสาขามากกว่า 100 แห่งในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโกตั้งอยู่ในดัลลัส ซึ่งตั้งอยู่ในดัลลัส หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Associates และองค์กรการกุศล Assistia Cares โปรดไปที่www.associaonline.com และwww.associacares.com ค้นหาเราบนFacebookติดตามเราบนTwitter และ ดูเราบนYouTube

Palm Desert เป็นผู้นำอีกครั้งในการจัดหาเงินทุนพลังงานสะอาดของ PACEเริ่มต้นความพยายามสนับสนุน PACE เพื่อเอาชนะอุปสรรคของรัฐบาลกลาง

11 พฤษภาคม 2554 15:25 น. เวลาออมแสงทางทิศตะวันออกเออร์ไวน์, แคลิฟอร์เนีย–( BUSINESS WIRE )— ปาล์มเดสเซิร์ต แคลิฟอร์เนีย เมืองที่เป็นผู้นำในการจัดหาเงินทุน Property Assessed Clean Energy (PACE) ในปี 2551 เป็นผู้นำในการเอาชนะอุปสรรคของรัฐบาลกลางที่ขวางทางโครงการยอดนิยมนี้ Palm Desert ได้มอบเงินทุนเริ่มต้นจำนวน 25,000 ดอลลาร์แก่ EcoMotion เพื่อจัดตั้งองค์กรการศึกษาและสนับสนุนที่ไม่แสวงหาผลกำไรสำหรับ PACE ซึ่งเรียกว่าEnergy Independence Americaและกำลังกระตุ้นให้เมืองและเทศมณฑลต่างๆ ทั่วประเทศสนับสนุนความพยายามที่สำคัญนี้ ผู้สนใจสามารถขอให้อยู่ในรายการสำหรับ การอัป เดต Energy Independence America

“เรากำลังวางแผนที่จะเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของ FHFA ตั้งแต่หน่วยงานสาธารณะที่ได้รับประโยชน์จากโปรแกรม PACE ไปจนถึงเจ้าของบ้านส่วนตัวที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพและรุ่น ตลอดจนผู้ผลิตและผู้รับเหมาที่ติดตั้ง”

ทวีตนี้“เป็นเรื่องน่าโมโหอย่างยิ่งสำหรับฉันที่รัฐบาลกลางได้โยนสิ่งกีดขวางบนถนนต่อหน้าความพยายามของรัฐบาลท้องถิ่นในการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ลดรอยเท้าคาร์บอน และทำให้ประเทศของเราเป็นอิสระด้านพลังงานมากขึ้น” สมาชิกสภาหญิงและอดีตนายกเทศมนตรี Cindy Finerty กล่าว

โครงการพลังงานสะอาดที่ได้รับการประเมินทรัพย์สินกำลังแพร่หลายไปทั่วประเทศอย่างรวดเร็วในฐานะ “หนึ่งในโครงการการเงินเทศบาลที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่” ตามรายงานของ Harvard Business Review PACE แพร่กระจายไปยัง 25 รัฐทั่วอเมริกา แต่การเติบโตหยุดชะงักอย่างกะทันหันในวันที่ 6 กรกฎาคม 2010 เมื่อ Federal Home Finance Agency (FHFA) ผู้ดูแล Freddie Mac และ Fannie Mae ประกาศอย่างรวบรัดว่าจะไม่ให้สินเชื่อจำนองกับ PACE อีกต่อไป ภาระค้ำประกันการปรับปรุงพลังงานที่อยู่อาศัย

เพื่อตอบสนองต่อการประกาศของ FHFA โครงการ PACE ที่พักอาศัยทั่วอเมริกาต้องหยุดชะงักลง ปาล์มดีเซิร์ท รัฐแคลิฟอร์เนีย และอีก 6 หน่วยงานฟ้อง FHFA แต่ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา แม้จะมีการฟ้องร้องและการล็อบบี้ ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆ ในการย้าย FHFA ออกจากตำแหน่ง ในการประชุม Palm

Desert PACE Solutions ในเดือนมีนาคม ผู้เข้าร่วมเห็นพ้องต้องกันว่าจะต้องมีการดำเนินการร่วมกันเพื่อขจัดสิ่งกีดขวางบนถนนหลักนี้ให้กับ PACE และทำให้กลับคืนสู่ศักยภาพในฐานะกลไกทางการเงินที่ปฏิวัติวงการ “เปลี่ยนเกม”

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2554 สภาเมือง Palm Desert ลงมติเป็นเอกฉันท์เพื่อสนับสนุนความพยายามทั่วประเทศอย่างเป็นระบบเพื่อล้มล้างความมุ่งมั่นในการบริหารของ FHFA “เรากำลังวางแผนที่จะเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจของ FHFA ตั้งแต่หน่วยงานสาธารณะที่ได้รับประโยชน์จากโปรแกรม PACE ไปจนถึงเจ้าของบ้านส่วนตัวที่ได้รับประโยชน์จากการปรับปรุงประสิทธิภาพและรุ่น ตลอดจนผู้ผลิตและผู้รับเหมาที่ติดตั้งพวก

เขา” Ted Flanigan กล่าว ประธานของ EcoMotion ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการว่าจ้างจาก Palm Desert เพื่อจัดตั้ง Energy Independence America “PACE ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อสิ่งแวดล้อมและความเป็นอิสระด้านพลังงานของประเทศของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงอุตสาหกรรมมูลค่า 100+ พันล้านดอลลาร์ในด้านประสิทธิภาพการใช้พลังงานและพลังงานหมุนเวียนอีกด้วย”

Jim Ferguson อดีตสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีของ Palm Desert และบุคคลที่ได้รับเครดิตในการขับ AB 811 ผ่านสภานิติบัญญัติของรัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ตกลงที่จะเป็นโฆษกหลักของ Energy Independence America เพอร์ เฟอร์กูสัน กล่าวว่า “เราจะใช้ความพยายามทุกวิถีทางที่เป็

นไปได้กับฝ่ายตุลาการ นิติบัญญัติ และฝ่ายบริหาร เพื่อให้พวกเขาเห็นสายตาสั้นในการป้องกันไม่ให้เจ้าของบ้านใช้จ่ายเงินของตัวเองเพื่อรักษาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานของประเทศเรา เรามีเมืองและรัฐจำนวนมากที่กำลังมองหา Palm Desert เพื่อเป็นผู้นำในการจัดหาเงินทุนพลังงานสะอาดอีกครั้ง”

EcoMotion ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ธุรกิจ รวมถึงแผนปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน การจัดการโครงการพลังงานแสงอาทิตย์สาธิต และการออกแบบโปรแกรมพลังงาน EcoMotion จัดการประชุม PACE สองครั้งที่ Palm Desert ในปี 2009 และ 2011เขา

กล่าวต่อว่า “ทุกคนบนเรือกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์โดยรวมของภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งพร้อมสำหรับการเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ ผมมั่นใจว่าเราได้ทำงานที่ยอดเยี่ยมโดยรักษาโปรเจ็กต์นี้ให้อยู่ในหมวดคลาสสิกของประเภท เช่น ‘Alien’ และ ‘The Thing’ ของ John Carpenter เพื่อให้ได้ยอดขาย อัตรากำไร และผลตอบแทนที่น่าประทับใจ”

ซีอีโอของบริษัท ขณะที่อยู่ในแอลเอ จะจัดการประชุมกับผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อหารือเกี่ยวกับทรัพย์สินทางวรรณกรรมของบริษัท ‘George RR Martin’s The Skin Trade’ ซึ่งได้รับปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างมากจากความสำเร็จล่าสุดของผู้เขียนในซีรีส์มหากาพย์ของ HBO , ‘เกม

บัลลังก์’. ซีรีส์นี้ได้รับเลือกให้เป็นซีซันที่สองหลังจากตอนแรกซึ่งฉายรอบปฐมทัศน์บนเครือข่ายพรีเมียมในเดือนเมษายน และมาร์ติน ผู้แต่งเพิ่งได้รับการประกาศจากนิตยสารไทม์ให้เป็นหนึ่งใน 100 บุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดประจำปี 2011 “เราภูมิใจที่ได้เป็น ทำงานกับ The Skin Trade และตั้งใจที่จะรักษาวิสัยทัศน์ของผู้เขียนในการดัดแปลงของเรา” Newbauer ให้ความเห็น

นอกจากนี้ แผนกนิยายภาพของบริษัทยังมีเกณฑ์มาตรฐานมากมายพร้อมการประกาศที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งรวมถึงการซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ที่น่าตื่นเต้นการอัปเดตเพิ่มเติมและข่าวอุตสาหกรรมสามารถดูได้ที่บล็อกของบริษัท @ blog.mtpprods.com

ผู้ผลิต MTP Ryan Colucci, Beth Newbauer และ Mark B. Newbauer นำเสนอ: THE SKIN TRADE ของGeorge RR Martin : จากผู้แต่งหนังสือขายดีที่อยู่เบื้องหลังซีรีส์ดังเรื่องดังอย่าง ‘Game of Thrones’ ของ HBO มาถึงภาพยนตร์สนับมือสีขาวที่มาพร้อมกับคดีฆาตกรรมที่ยังไม่ได้ไขซึ่

งฝังลึกอยู่ในตำนานไลแคน เมื่อการฆ่าแบบวิตถารเกิดขึ้นที่บ้านเกิดเล็กๆ ของเธอ แรนดี เวด นักสืบเอกชนก็กลายเป็น สงสัย. การฆาตกรรมที่น่าสยดสยองทำให้เธอนึกถึงการตายของพ่อของเธอเองเมื่อเกือบ 20 ปีก่อนมากเกินไป ตอนนี้มีนักฆ่าอยู่ในเมืองที่ไม่เพียงแต่ฆ่าเหยื่อของเขาเท่านั้น แต่ยังเอาผิวหนังของพวกมันไปด้วย Randi โดยไม่สะทกสะท้านต่อคดีในขณะที่การฆาตกรรมดำเนินต่อไป ซึ่งแต่ละครั้งโหดร้ายยิ่งกว่าครั้งก่อน เมื่อจู่ๆ เพื่อนสนิทก็ตกเป็นเป้าหมาย

“เราภูมิใจอีกครั้งที่จะให้บริการแฟนเทนนิสด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น”ทวีตนี้DIRECTV ร่วมกับ Tennis Channel และ ESPN เสนอบริการพร้อมความคุ้มครองโบนัสรอบแรก ช่อง HD Mix ที่เป็นเครื่องหมายการค้า และฟีเจอร์เมนูแบบอินเทอร์แอคทีฟให้ลูกค้าฟรี French Open จะให้บริการในรูปแบ

บ 3 มิติบนช่อง 3D พิเศษเฉพาะของ DIRECTV n3D™ ซึ่งขับเคลื่อนโดย Panasonic (ช่อง 103) ออกอากาศวันที่ 28-30 พฤษภาคม เวลา 05.00 น. ถึง 22.00 น. ET ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ French Open Experience ได้ที่ www.directv.com/frenchopen

Derek Chang รองประธานบริหารฝ่ายกลยุทธ์เนื้อหาและการพัฒนาของ DIRECTV กล่าวว่า “เราภูมิใจอีกครั้งที่ได้ให้บริการแฟนเทนนิสด้วยผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น “ด้วย French Open Experience เรากำลังสร้างโอกาสในการรับชมสำหรับแฟนเทนนิสที่ไม่มีใครเทียบได้”

รวมถึงฟีดเครือข่ายหลัก ช่อง French Open Mix (701) จะแสดงช่องภายนอกเพิ่มเติมห้าช่องในรูปแบบ HD ที่สามารถดูพร้อมกันหรือเลือกเพื่อดูแบบเต็มหน้าจอ ในแต่ละช่อง เพียงกดปุ่มรีโมต ผู้ชมจะเพลิดเพลินกับการเข้าถึงคุณสมบัติเมนูแบบโต้ตอบซึ่งรวมถึง:

เหตุใดเมืองต่างๆ จำนวนมากจึงจ้าง ‘นายกเทศมนตรีกลางคืน’

ฉันเติบโตมาในเมืองเล็กๆ ในบราซิล ชีวิตประจำวันของฉันถูกกำหนดโดยจังหวะเวลาทำงานของครอบครัว พ่อของฉันทำงานกะกลางคืนในโรงงานในท้องถิ่นมานานกว่าสามทศวรรษ เราคุ้นเคยกับวันและคืนที่วุ่นวายโดยสังเกตว่าชีวิตของเราไม่สอดคล้องกับชีวิตของเพื่อนบ้าน

หลังจากหลายปีที่ผ่านมา ความหลงใหลในยามค่ำคืนของฉันในฐานะโลกที่แยกจากกันและอยู่อาศัยได้กลายมาเป็นโครงการวิจัยในฐานะ Mellon Fellow ที่มหาวิทยาลัย McGill จากนั้นจึงกลายเป็นโอกาสในการทำงานร่วมกับรัฐบาลท้องถิ่นและชุมชนเกี่ยวกับนโยบายสถานบันเทิงยามค่ำคืน

ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2020 ถึงพฤศจิกายน 2022 ฉันเป็นสมาชิกของNight Council แห่งแรกของ MTL 24/24ในเมืองมอนทรีออล ซึ่งฉันได้มีส่วนร่วมในการวิจัยข้อมูลและนโยบายสำหรับการกำกับดูแลในเวลากลางคืน

ในขณะที่พยายามทำความเข้าใจชีวิตกลางคืน มีคำถามหลักสองข้อเกิดขึ้น: เหตุใดเมืองจึงควรปกครองตนเองหลังความมืด? พวกเขาจะทำเช่นนั้นอย่างมีความรับผิดชอบได้อย่างไร?

การเรียกร้องให้มี “ วิทยาศาสตร์แห่งกลางคืน ” และการกำหนดนโยบายในเวลากลางคืนตามหลักฐานเชิงประจักษ์กำลังเกิดขึ้น ในขณะที่เมืองต่างๆ กว่า 50 แห่งทั่วโลกได้พัฒนารูปแบบใหม่ของการกำกับดูแลในเวลากลางคืน

ระบบนิเวศที่ซับซ้อน
บ่อยครั้งเมื่อผู้คนคิดถึงเวลากลางคืนในเมืองต่างๆ ความประทับใจหลักๆ ก็จะนึกถึงขึ้นมา

มีความกลัวความมืด ข้อกังวลด้านความปลอดภัย และเสียงรบกวน เป็นช่วงที่สุกงอมสำหรับงานปาร์ตี้ กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และความประมาท และจากนั้นก็มีแนวคิดดั้งเดิมเกี่ยวกับกลางคืน: ความเงียบ การนอนหลับ และการฟื้นฟู

มีงานจำนวนมากในการหาวิธีบรรเทาความกลัวเหล่านี้และอำนวยความสะดวกด้านความเงียบสงบ เช่นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบไฟส่องสว่างสาธารณะและการส่งรหัสเสียง รบกวน พร้อมสายด่วนพิเศษสำหรับการร้องเรียนเรื่องเสียงรบกวน

อย่างไรก็ตาม สถานบันเทิงยามค่ำคืนของเมืองใดก็ตามมีความซับซ้อนมากกว่ามาก

ในการวิจัยของฉัน ฉันได้จัดทำแผนที่ผู้คน กิจกรรม องค์กร และชุมชนที่ดำเนินงานในช่วงกลางคืนเป็นหลักก่อให้เกิดระบบนิเวศของสถานบันเทิงยามค่ำคืน

พื้นที่และสถาบันทางวัฒนธรรมบางแห่งเปิดให้บริการในเวลากลางคืน เช่น พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดของวิทยาลัย และร้านกาแฟ สื่อต่างๆ ไม่หยุดรายงานข่าวโลกในตอนกลางคืน ในขณะที่ร้านอาหารและร้านสะดวกซื้อบางแห่งเสิร์ฟอาหาร เครื่องดื่ม และบุหรี่ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน หากเกิดอุบัติเหตุในเวลากลางคืน ประชาชนจำเป็นต้องเข้าถึงการรักษาพยาบาล การคลอดบุตรไม่ได้รอให้ดวงอาทิตย์ขึ้น

การจัดการขยะและงานซ่อมถนนมักเกิดขึ้นหลังมืดเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนการจราจร และแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบจำนวนมากทำงานเพื่อให้เมืองต่างๆ ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่คนอื่นนอนหลับ ในหลายเมืองทั่วโลก การขนส่งสาธารณะให้บริการช่วงดึกหรือข้ามคืน และชุมชนต่างๆ ใช้ประโยชน์จากเมืองนี้ในยามค่ำคืนเพื่อพบปะ เรียนรู้ และสำรวจ ไม่ว่าจะเป็นในการประชุมของผู้ติดสุรานิรนาม โรงเรียนกลางคืน หรือการประชุมไมค์แบบเปิด

ปกครองและศึกษาตอนกลางคืน
โชคดีที่ผู้กำหนดนโยบายและนักวิชาการได้ผลักดันให้จัดลำดับความสำคัญของเวลาที่เมืองต่างๆ หลับใหล

อัมสเตอร์ดัมเป็นเมืองแรกที่ยอมรับอย่างเป็นทางการว่ากลางคืนเป็นพื้นที่และเวลาที่ต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการเลือกตั้ง พลเมือง และข้าราชการ

หลังจากใช้เวลากว่า 10 ปีในการแต่งตั้งนายกเทศมนตรียามค่ำคืนอย่างไม่เป็นทางการอัมสเตอร์ดัมก็ได้กำหนดตำแหน่งอย่างเป็นทางการในปี 2014ซึ่งถือเป็นการปูทางสำหรับระบบราชการของสภา แผนกต่างๆ และคณะกรรมาธิการที่อุทิศให้กับการปกครองเมืองยามราตรี

อาจไม่น่าแปลกใจเลยที่นิวยอร์ก ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา อยู่ในแนวหน้าของการเคลื่อนไหวนี้ในประเทศ

ในเดือนกันยายน ปี 2017 เมืองได้ก่อตั้งสำนักงานสถานบันเทิงยามค่ำคืนโดยแต่งตั้ง Ariel Palitz เป็นผู้อำนวยการผู้ก่อตั้ง ซึ่งเทียบเท่ากับ Night Mayor หรือ Night Czar เมื่อ Palitz ลงจากตำแหน่งในต้นปี 2023เมืองนี้กำลังมองหา “นายกเทศมนตรีสถานบันเทิงยามค่ำคืน” คนใหม่ สำนักงานนี้ได้รับมอบหมายให้ดูแลกฎระเบียบตามปกติของธุรกิจนอกเวลาทำการและการออกใบอนุญาต รวมถึงการเผชิญกับความท้าทายเชิงนามธรรม เช่น วิธีที่การแบ่งพื้นที่นำไปสู่ราคาค่าเช่าที่สูงขึ้น ซึ่งคุกคามพื้นที่ทางวัฒนธรรมและชุมชนที่เปิดดำเนินการในเวลากลางคืน

ผู้ชายนั่งอยู่บนนั่งร้านก่อสร้าง มองเห็นเส้นขอบฟ้าของนครนิวยอร์ก
ในปี 2017 นิวยอร์กได้ก่อตั้งสำนักงานสถานบันเทิงยามค่ำคืน ภาพ brandtaetter / หอจดหมายเหตุ Hulton ผ่าน Getty Images
นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา วอชิงตันได้ก่อตั้งสำนักงานเพื่อการปกครองในเวลากลางคืนบอสตันเพิ่งก่อตั้งตำแหน่งจักรพรรดิกลางคืนและแอตแลนตาได้ก่อตั้งแผนกสถานบันเทิงยามค่ำคืน

ธรรมาภิบาลยามค่ำคืนมีการจัดตั้งสถาบันมากขึ้นในส่วนที่มีรายได้สูงกว่าของโลก แต่การทดลองและการศึกษาก็มีอยู่ในประเทศที่มีรายได้น้อยเช่นกัน ในปี 2022 โบโกตาเข้าร่วม “เครือข่ายเมือง 24 ชั่วโมง” หลังจากการตีพิมพ์รายงานที่ครอบคลุมซึ่งได้รับมอบหมายจากรัฐบาลท้องถิ่นในปี 2019 เพื่อช่วยให้ผู้นำเมืองเข้าใจความต้องการในเวลากลางคืนของเมืองหลวงของโคลอมเบีย

เมืองอื่นๆ ในละตินอเมริกา เช่น ซานหลุยส์โปโตซีในเม็กซิโก มีทูตกลางคืนที่แต่งตั้งด้วยตนเอง กาลี ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็น อันดับสามในโคลอมเบีย ได้เปิดตัวโครงการริเริ่มที่จัดลำดับความสำคัญของผู้อยู่อาศัยในเวลากลางคืน

ในด้านวิชาการ มีการผลักดันให้เข้าใจค่ำคืนนี้มากขึ้น ดังที่ผู้เขียนแถลงการณ์ยามค่ำคืนปี 2022เขียนไว้ว่า “สถานบันเทิงยามค่ำคืนเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คน ก่อตั้งชุมชน และจุดประกายเมืองต่างๆ แทนที่จะทำหน้าที่เป็นหลีกหนีจากปัจจุบัน สถานบันเทิงยามค่ำคืนทำให้เรามีหน้าต่างสู่ความเป็นจริงที่แตกต่างกัน”

สาขาสหวิทยาการที่เรียกว่า “การศึกษากลางคืน”ได้ถือกำเนิดขึ้น โดยครอบคลุม สาขาวิชาต่างๆ เช่นภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ โดยเป็นการรวบรวมนักวิชาการจากภูมิหลังที่หลากหลายเพื่อทำความเข้าใจกลางคืนในเมืองให้ดียิ่งขึ้นจากมุมมองที่หลากหลาย มีการศึกษาเกี่ยวกับมลภาวะทางแสงและผลกระทบต่อมนุษย์และสัตว์ป่าการปิดไนต์คลับ LGBTQ ทำให้ชุมชนอ่อนแอลงอย่างไรและสถานที่และธุรกิจช่วงดึกกระตุ้นค่าเช่าที่สูงขึ้น อย่างไร

การนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีความรับผิดชอบ
เนื่องจากเมืองต่างๆ นำระบบมาควบคุมกลางคืนอย่างเป็นทางการ หนึ่งในข้อกังวลหลักของฉันมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีการเฝ้าระวังและการใช้งานข้อมูลขนาดใหญ่

แม้ว่าเทคโนโลยีจะไม่ใช่เสาหลักประการหนึ่งของการปกครองในเวลากลางคืน แต่รัฐบาลท้องถิ่นก็ได้ลงทุนในเทคโนโลยีอัจฉริยะ แล้ว ซึ่งมักจะไม่มีกรอบการทำงานที่เหมาะสมในการปกป้องสิทธิมนุษยชน หนึ่งในตัวอย่างที่ถกเถียงกันมากที่สุดคือการใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าในพื้นที่สาธารณะซึ่งเกิดขึ้นในเมืองต่างๆ เช่น นิวยอร์ก ริโอเดจาเนโร และบัวโนสไอเรส การใช้การจดจำใบหน้าในเทศกาลดนตรีในปี 2562 นำไปสู่การรณรงค์ให้แบน

ในความคิดของฉัน ความต้องการที่จะทำให้ค่ำคืนนี้ปลอดภัยยิ่งขึ้นไม่ควรหมายถึงการเฝ้าระวังมากขึ้นเท่านั้น

การใช้เทคโนโลยีเฝ้าระวังยังแสดงให้เห็นว่าช่วยเพิ่ม การเลือกปฏิบัติ ทางเชื้อชาติและเพศเนื่องจากเทคโนโลยีเหล่านี้มักจะรวมชุดข้อมูลที่ลำเอียงและไม่สนใจความไม่เท่าเทียมในอดีต มี ประวัติอันยาวนานเกี่ยวกับกฎระเบียบ ยามค่ำคืนและตำรวจที่กำหนดเป้าหมายไปที่ชนกลุ่มน้อยอย่างไม่สมส่วน

คนขี่จักรยานอยู่หน้าไฟแขวน
นักปั่นจักรยานหลายพันคนออกไปตามท้องถนนในงานประจำปีที่เรียกว่า ‘Ciclovia Nocturna’ ในเมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย Juan David Moreno Gallego/ตัวแทน Anadolu ผ่าน Getty Images
อย่างไรก็ตาม ด้วยการปรับใช้ ที่มีความรับผิดชอบและรอบคอบ ข้อมูลบางอย่างอาจเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการกำกับดูแลตอนกลางคืน ตัวอย่างเช่น การติดตามความเคลื่อนไหวในเวลากลางคืนอย่างมีความรับผิดชอบสามารถช่วยให้เมืองต่างๆ เข้าใจว่าการขนส่งสาธารณะในเวลากลางคืนอาจมีประโยชน์ที่ใดบ้าง

การขยายความปลอดภัยและความรู้สึกเป็นเจ้าของเป็นสิ่งสำคัญ ขณะปรึกษากับชาวมอนทรีออลฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาต้องการให้ค่ำคืนนี้ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับชุมชน LGBTQ และปราศจากการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและชาติพันธุ์ สถานบันเทิงยามค่ำคืนของเมืองยังพัวพันกับการต่อสู้กับการแบ่งพื้นที่และนโยบายการลดเสียงรบกวนที่สมเหตุสมผลมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อหลายแห่งในอเมริกาเหนือ

เนื่องจากเมืองต่างๆ ในอเมริกาใช้กลไกการกำกับดูแลในเวลากลางคืนมากขึ้น บทเรียนที่ได้รับจากเมืองต่างๆ เช่น มอนทรีออลจึงมีคุณค่า และสามารถช่วยให้ครอบครัวเช่นฉันเอง ซึ่งไม่ได้ทำงานแบบ 9 ถึง 5 นาฬิกาแบบเดิมๆ เจริญเติบโตได้ ความคิดที่ยิ่งใหญ่
ยอดผู้เสียชีวิตทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาจะสูงถึง 14 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี 2566 ทีมนักเศรษฐศาสตร์นักวิจัยนโยบายสาธารณะและผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ ของเรา คาดการณ์ไว้

การติดป้ายราคาให้กับความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมาน และการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่ชาวอเมริกันและผู้คนทั่วโลกต้องเผชิญเนื่องจากโรคโควิด-19 แน่นอนว่าเป็นเรื่องยากที่จะทำ มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในสหรัฐอเมริกาแล้ว มากกว่า1.1 ล้านคนและอีกจำนวนมากเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลหรือสูญเสีย ผู้เป็นที่รัก จากข้อมูลจากช่วง 30 เดือนแรกของการระบาด เราคาดการณ์ขนาดของความสูญเสียทางเศรษฐกิจทั้งหมดในช่วงสี่ปี ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 ถึงธันวาคม 2023

เพื่อเป็นการคาดการณ์ ทีมของเราใช้แบบจำลองทางเศรษฐกิจเพื่อประมาณรายได้ที่สูญเสียไปเนื่องจากการบังคับปิดธุรกิจในช่วงเริ่มต้นของการแพร่ระบาด นอกจากนี้เรายังใช้แบบจำลองเพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมส่วนบุคคลหลายประการที่ดำเนินไปเป็นเวลานานหลังจากยกเลิกคำสั่งล็อกดาวน์ เช่น การหลีกเลี่ยงร้านอาหาร โรงละคร และสถานที่แออัดอื่นๆ

การขาดสถานที่ทำงาน และยอดขายที่สูญเสียไปเนื่องจากการหยุดการช็อปปิ้งในหน้าร้าน การเดินทางทางอากาศ และการรวมตัวในที่สาธารณะ มีส่วนช่วยมากที่สุด ในช่วงที่การแพร่ระบาดรุนแรงที่สุดในไตรมาสที่สองของปี 2020 แบบสำรวจของเราระบุว่าการเดินทางโดยสายการบินระหว่างประเทศและในประเทศลดลงเกือบ 60% การรับประทานอาหารในร่มลดลง 65% และการช้อปปิ้งในร้านค้าลดลง 43%

เราพบว่าสามภาคส่วนที่สูญเสียพื้นที่มากที่สุดในช่วง 30 เดือนแรกของการแพร่ระบาด ได้แก่ การเดินทางทางอากาศ การรับประทานอาหาร และบริการด้านสุขภาพและสังคม ซึ่งหดตัว 57.5%, 26.5% และ 29.16% ตามลำดับ

ความสูญเสียเหล่านี้ถูกชดเชยในระดับหนึ่งด้วยการซื้อสินค้าออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นมาตรการกระตุ้นทางการคลังและมาตรการบรรเทาเศรษฐกิจ จำนวนมาก และการเพิ่มจำนวนชาวอเมริกันที่ทำงานจากที่บ้าน อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้น มาก่อน และทำให้สามารถทำงานที่อาจถูกตัดออกต่อไปได้ .

ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2023 ผลผลิตทางเศรษฐกิจ สุทธิสะสมของสหรัฐอเมริกาจะมีมูลค่าประมาณ103 ล้านล้านดอลลาร์ หากไม่มีการระบาดใหญ่ GDP รวมในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาจะอยู่ที่ 117 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงขึ้นเกือบ 14% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ปรับอัตราเงินเฟ้อในปี 2020 ตามการวิเคราะห์ของเรา

นอกจากนี้ เรายังจำลองผลลัพธ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ที่แตกต่างกันสี่ประการ โดยที่จำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 นั้นแตกต่างกัน เนื่องจากกลยุทธ์ด้านสาธารณสุขที่ประสบความสำเร็จไม่มากก็น้อยในช่วง 30 เดือนแรกของการระบาด

ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยตรงซึ่งส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากค่ารักษาในโรงพยาบาลในสถานการณ์เหล่านี้ จะมีมูลค่ารวม 2 หมื่นล้านดอลลาร์ในสถานการณ์ที่ดีที่สุด ซึ่งชาวอเมริกัน 65,000 คนจะเสียชีวิตตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 ถึงมิถุนายน 2022 ในกรณีที่เลวร้ายที่สุด ประมาณ 2 ล้านคนจะเสียชีวิต ได้เสียชีวิตในช่วงเวลานั้น โดยมีค่าใช้จ่ายโดยตรงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจำนวน 365 พันล้านดอลลาร์

จากการค้นพบของเรา ความสูญเสียทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพเหล่านี้

ทำไมมันถึงสำคัญ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับสหรัฐฯ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ค่าผ่านทางที่เราประมาณการว่าเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของประเทศนั้นคิดเป็นสองเท่าของขนาดภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ่ในปี 2550-2552 มีมูลค่ามากกว่าต้นทุนทางเศรษฐกิจจากการโจมตีของผู้ก่อการร้าย 9/11 ถึง 20 เท่า และมากกว่ามูลค่าภัยพิบัติอื่นๆ ที่เกิดขึ้นกับสหรัฐฯ ในศตวรรษที่ 21 ถึงปัจจุบันถึง 40 เท่า

แม้ว่าขณะนี้รัฐบาลกลางได้ยกเลิกประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโรคโควิด-19แล้วแต่การระบาดใหญ่ยังคงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐฯ อัตราการมีส่วนร่วมของกำลังแรงงานซึ่งอยู่ที่ 62.6% ในเดือนเมษายน 2023 เพิ่งจะเข้าใกล้ระดับ 63.3% ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020

อะไรก็ไม่รู้
เราจำลองเฉพาะผลกระทบทางเศรษฐกิจมาตรฐานของการระบาดใหญ่เท่านั้น เราไม่ได้ประเมินต้นทุนทางเศรษฐกิจมากมายที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19เช่น การสูญเสียงานหลายปีหลังจากเสียชีวิตก่อนวัยอันควร หรือกรณีร้ายแรงของโควิด-19 เป็นเวลานาน

นอกจากนี้เรายังไม่ได้ประเมินค่าใช้จ่ายเนื่องจากโรคนี้ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชากรสหรัฐฯ หลายวิธี หรือการสูญเสียการเรียนรู้ของนักเรียน ความคิดที่ยิ่งใหญ่
บริษัทต่างๆ สามารถเพิ่มไม่เพียงแต่ปริมาณเท่านั้น แต่ยังเพิ่มคุณภาพของข้อเสนอแนะและแนวคิดของพนักงานด้วยการเสนอรางวัลและตัวเลือก ตามการศึกษาที่เราตีพิมพ์ในปี 2022

เราทำการศึกษานักการตลาดทางโทรศัพท์ 345 รายที่ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ในไต้หวัน ซึ่งมีโปรแกรมข้อเสนอแนะที่จัดทำขึ้นเพื่อขอแนวคิดที่สร้างสรรค์เพื่อปรับปรุงองค์กรอยู่แล้ว บริษัทให้รางวัลแก่ผู้ที่เสนอแนะแนวคิดที่ถือว่ามีคุณค่ามากที่สุดด้วยการมอบถ้วยรางวัลแก่พวกเขา

เราต้องการดูว่าการปรับแต่งรางวัลเปลี่ยนแปลงปริมาณและคุณภาพของคำแนะนำอย่างไร ดังนั้นเราจึงเชิญพนักงานให้ส่งไอเดีย และหากข้อเสนอแนะของพวกเขาติดอันดับหนึ่งใน 20% อันดับแรกของความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างสรรค์ที่สุด ซึ่งประเมินโดยทีมผู้จัดการและนักวิจัย พวกเขาจะได้รับรางวัลหนึ่งในสี่รางวัล: เงินสด 80 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับตนเอง และ 80 ดอลลาร์สำหรับตนเอง แบ่งปันกับเพื่อนร่วมงาน $80 เพื่อมอบให้กับองค์กรการกุศลที่ต้องการหรือลำดับความสำคัญในการเลือกวันหยุด พนักงานประมาณครึ่งหนึ่งได้รับการเสนอทางเลือกจากรางวัลสี่ประการที่พวกเขาจะได้รับจากการส่งไอเดีย จากนั้นเราจะสุ่มมอบหนึ่งในสี่รางวัลให้กับพนักงานที่เหลือ

โดยรวมแล้ว เราได้รับและประเมินแนวคิด 144 รายการในระยะเวลาหนึ่งเดือน

เราพบว่าพนักงานที่ได้รับรางวัลให้เลือกส่งไอเดียมากกว่าพนักงานที่ได้รับการบอกว่าจะได้รับอะไรถึง 86% นอกจากนี้ คะแนนความคิดสร้างสรรค์โดยเฉลี่ยของไอเดียยังสูงขึ้น 82% โดยรวมแล้ว โปรแกรมข้อเสนอแนะของเราดึงเอาแนวคิดจำนวนสองเท่าจากโครงการของบริษัท และส่งผลให้แนวคิดได้รับการจัดอันดับความคิดสร้างสรรค์มากขึ้น 84%

ทำไมมันถึงสำคัญ
การขอไอเดียจากพนักงานสามารถเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร

เมื่อพนักงานแบ่งปันความคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนโยบายโดยใช้ โปรแกรมข้อเสนอแนะ องค์กรสามารถนำแนวคิดเหล่านั้นไปปรับปรุงแล้วนำไปปฏิบัติ

แนวคิดที่นำไปใช้เหล่านี้สามารถเพิ่มความสามารถขององค์กรในการปรับตัวและแข่งขันได้ การศึกษาในปี 2546 ในองค์กร 47 แห่งพบว่าแนวคิดที่ส่งไปยังโครงการเสนอแนะของพนักงานช่วยให้องค์กรเหล่านั้นประหยัดเงินได้มากกว่า 624 ล้านเหรียญสหรัฐในปีเดียว

การศึกษาของเราเองชี้ให้เห็นว่าสิ่งจูงใจเล็กๆ น้อยๆ อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อปริมาณและคุณภาพของคำแนะนำของพนักงานเหล่านั้น

อะไรต่อไป?
ยังคงจำเป็นต้องมีการวิจัยว่าองค์กรควรเสนอรางวัลในจำนวนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลงานเพิ่มเติมหรือไม่ การศึกษาที่ผ่านมาชิ้นหนึ่งพบว่าเมื่อพนักงานถูกขอให้เลือกรางวัลชุดใหญ่ พวกเขารู้สึกว่ามีมากเกินไปและเกิดไอเดียได้น้อย

การวิจัยในอนาคตยังสามารถทดสอบว่าผลลัพธ์ของเราสามารถพบได้ในองค์กรประเภทอื่นๆ กับพนักงานในงานประเภทอื่นและในส่วนอื่นๆ ของโลกหรือไม่ เราวางแผนที่จะตรวจสอบปัญหาเหล่านี้ในการศึกษาโปรแกรมข้อเสนอแนะในอนาคต สมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรครีพับลิกันบางคนในจอร์เจียตั้งเป้าไปที่อัยการเขตฟุลตันเคาน์ตี้ ฟานี วิลลิส ซึ่งเป็นพรรคเดโมแครตผิวสีที่เป็นตัวแทนของเขตคนผิวดำที่เสียงส่วนใหญ่ เพื่อถอดถอนออกจากตำแหน่ง

ความพยายามเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางการสอบสวนและดำเนินคดีของวิลลิสต่ออดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และอีก 18 คน ฐานสมรู้ร่วมคิดเพื่อล้มล้างผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัฐในปี 2020

ก่อนที่คณะลูกขุนใหญ่ของเทศมณฑลฟุลตันจะฟ้องร้องทรัมป์และจำเลยร่วมของเขา สมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรครีพับลิกันในรัฐจอร์เจียได้ผลักดันกฎหมายให้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติทนายความคดีฟ้องร้อง ซึ่งมีอำนาจลงโทษทางวินัยหรือถอดถอนทนายความเขตที่ได้รับการเลือกตั้งซึ่งสมาชิกคณะกรรมาธิการเชื่อว่าไม่ได้บังคับใช้อย่างเพียงพอ กฎหมายจอร์เจีย ผู้ว่าการ Brian Kemp ซึ่งเป็นพรรครีพับลิกันเช่นกันได้ลงนามในกฎหมายเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2023

Steve Gooch ผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาของจอร์เจียและวุฒิสมาชิกของรัฐ Clint Dixon กล่าวว่าพวกเขาจะใช้คณะกรรมาธิการที่สร้างขึ้นใหม่ ซึ่งจะเริ่มทำงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2023 เพื่อสอบสวน Willis

เคมป์ ซึ่งคัดค้าน กล่าวเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2023 ว่าเขา “ ไม่เห็นหลักฐานใดๆ เลย ” วิลลิสละเมิดคำสาบานเข้ารับตำแหน่งของเธอ

ความพยายามในการตัดราคาอำนาจของอัยการในจอร์เจียเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบแยกส่วน

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2023 Ron DeSantis ผู้ว่าการรัฐจากพรรครีพับลิกันแห่งฟลอริดาสั่งพักงานอัยการรัฐที่ได้รับเลือก Monique Worrellซึ่งเขากล่าวว่าผ่อนปรนกับอาชญากรมากเกินไป วอร์เรลล์เป็นทนายความหญิงผิวดำเพียงคนเดียวของรัฐฟลอริดา DeSantis แทนที่เธอด้วย Andrew Bain อนุรักษ์นิยมผิวดำ

ในรัฐมิสซิสซิปปี้ สมาชิกสภานิติบัญญัติได้ตรากฎหมายซึ่งจะสร้างระบบตุลาการใหม่ที่ครอบคลุมเมืองแจ็คสัน เมืองหลวงของรัฐ แทนที่ระบบศาลประจำเทศมณฑลในปัจจุบัน

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 การเคลื่อนไหวของสภานิติบัญญัติที่ปกครองโดยพรรครีพับลิกันได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นการสร้างระบบศาลที่ ” แยกจากกันและไม่เท่าเทียมกัน ” ซึ่งไม่สามารถตอบได้สำหรับชุมชนคนผิวดำที่คนส่วนใหญ่พยายามจะปกครอง

ผู้สนับสนุนให้เหตุผลว่ากฎหมายดังกล่าวเป็นความพยายามที่จะควบคุมระดับอาชญากรรมของเมืองซึ่งรวมถึงอัตราการฆาตกรรมที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ

แต่การเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นครั้งที่สามในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ที่สภานิติบัญญัติของรัฐได้ดำเนินการที่เห็นได้ชัดเจนเพื่อตัดสิทธิผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงผิวดำอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐเทนเนสซีได้ไล่สมาชิกผิวดำสองคนซึ่งเป็นตัวแทนของเขตคนผิวดำส่วนใหญ่

ในฐานะนักสังคมวิทยาที่ศึกษาประเด็นทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อชาติ เพศ และความยุติธรรมทางสังคมฉันได้ติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้ของรัฐต่างๆ อย่างใกล้ชิด ตลอดประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา ฉันเห็นช่วงเวลาหลักสามช่วงของการเพิกถอนสิทธิทางกฎหมาย ซึ่งหน่วยงานนิติบัญญัติได้ลงมติให้ขับไล่สมาชิกออก เหตุการณ์เหล่านี้ได้รับการแสดงให้เห็นว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของ “ ฟันเฟืองสีขาว ” ที่ทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งผิวดำตกจากอำนาจและประชาชนในการเลือกตั้งไม่มีอำนาจหากไม่มีตัวแทน

การฟื้นฟูและการเพิกถอนสิทธิทางกฎหมาย
หลังสงครามกลางเมือง สหรัฐอเมริกามีส่วนร่วมในช่วงเวลาสั้นๆ ที่เรียกว่าการสร้างใหม่ซึ่งกินเวลาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2408 ถึง พ.ศ. 2420 เป็นความพยายามโดยเจตนาที่จะพลิกกลับผลกระทบด้านลบและมรดกตกทอดของการเป็นทาสโดยการตรานโยบายเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมที่เอื้อประโยชน์โดยตรงต่อ เดิมเคยเป็นทาสคนผิวดำทางตอนใต้

ความพยายามดังกล่าวรวมถึงการยกเลิกทาสอย่างเป็นทางการทั่วประเทศรับประกันการคุ้มครองกฎหมายที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคนโดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ และอนุญาตให้ผู้ที่เคยเป็นทาสลงคะแนนเสียง นอกจากนี้ที่ดินของสมาพันธรัฐเดิมยังถูกกันไว้สำหรับครอบครัวผิวดำที่เพิ่งเป็นอิสระ และอดีตทหารของสมาพันธรัฐไม่ได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียง

แต่หลังจากที่นักการเมืองรัฐเทนเนสซี แอนดรูว์ จอห์นสัน ซึ่งเคยเป็นผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีของอับราฮัม ลินคอล์น ในปี พ.ศ. 2407 เข้ารับตำแหน่งจากการลอบสังหารลินคอล์น บทบัญญัติหลายประการของการฟื้นฟูบูรณะก็ถูกกลับรายการ อดีตนักรบของฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับอนุญาตให้ลงคะแนนเสียง และทรัพย์สินของฝ่ายสัมพันธมิตรที่ถูกยึดก็ถูกส่งกลับไปยังเจ้าของก่อนสงคราม

นอกจากนี้ จอห์นสันและสภาคองเกรสยังทำให้รัฐสมาพันธรัฐที่พ่ายแพ้สามารถกลับเข้าร่วมสหภาพ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งทำให้อดีตผู้นำสมาพันธ์สามารถฟื้นตำแหน่งอำนาจก่อนหน้านี้ในรัฐบาลท้องถิ่นและระดับชาติได้

เดิมจอร์เจียกลับเข้าสู่สหภาพอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2411 แต่เพียงสองเดือนต่อมา ในเดือนกันยายน สภาจอร์เจียซึ่งควบคุมโดยระบอบประชาธิปไตย ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 196 คน ได้ลงมติให้ขับไล่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับเลือกเป็นผิวดำทั้งหมด 33 คน

ทันทีที่ผันตัวมาเป็น สภานิติบัญญัติที่ขาวโพลน สมาชิกสมัชชาที่เหลือได้ตรากฎหมาย Black Codes อันโด่งดัง หลักปฏิบัติเหล่านี้สร้างชุดกฎหมายเฉพาะสำหรับคนผิวดำที่เพิ่งได้รับอิสรภาพ รวมถึงการจำกัดประเภทของงานที่พวกเขาสามารถทำได้

โดยรวม การขับไล่เจ้าหน้าที่ผิวดำและการกำหนดรหัสสีดำทำหน้าที่ตัดสิทธิผู้ลงคะแนนเสียงผิวดำในจอร์เจีย อย่างมีประสิทธิภาพ วุฒิสมาชิกเฮนรี แมคนีล เทิร์นเนอร์ หนึ่งในผู้ถูกไล่ออกถาม อย่างท้าทาย ว่า “ฉันเป็นผู้ชายหรือเปล่า? ถ้าฉันเป็นเช่นนั้นฉันก็เรียกร้องสิทธิของมนุษย์”

ภาพวาดของชายผิวดำยืนอยู่บนระเบียงโดยมีผู้คนรายล้อมเขา
ภายใต้ประมวลกฎหมายสีดำซึ่งเป็นกฎหมายที่เข้มงวดในภาคใต้หลังการฟื้นฟู คนผิวดำอาจถูกขายให้เป็นทาสเวอร์ชันใหม่ได้ หากพวกเขาไม่สามารถจ่ายค่าปรับหรือหนี้ได้ เอกสารสำคัญระหว่างกาล / Getty Images
ยุคสิทธิพลเมือง
ความพยายามสำคัญอีกประการหนึ่งในการตัดสิทธิ์ชาวอเมริกันผิวดำเกิดขึ้นในระหว่างการผลักดันครั้งใหญ่ครั้งต่อไปเพื่อให้บรรลุความเท่าเทียมกันทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ: ขบวนการสิทธิพลเมืองในทศวรรษ 1950 และ 1960 ฝ่ายตรงข้ามมุ่งเป้าไปที่นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิพลเมืองคนสำคัญสองคนที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของชุมชนของตน ได้แก่ อดัม เคลย์ตัน พาวเวลล์ จูเนียร์ และจูเลียน บอนด์

บอนด์ได้รับเลือกให้เป็นพรรคเดโมแครตในสภาผู้แทนราษฎรจอร์เจียในปี พ.ศ. 2508 แต่เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2509 สภาผู้แทนราษฎรที่ควบคุมโดยประชาธิปไตยลงมติไม่รับตำแหน่งเขา โดยอ้างว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์การมีส่วนร่วมของสหรัฐฯ ในเวียดนามและการสนับสนุนจากนักศึกษาที่ประท้วงสงคราม . หนึ่งปีต่อมา ศาลฎีกาสหรัฐมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งแรก ของบอนด์ ถูกละเมิด และสั่งให้เขานั่งลง แต่ในปีที่แทรกแซงนั้น ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของเขาไม่มีเสียงในสภานิติบัญญัติของรัฐ ในที่สุดบอนด์ก็รับราชการในสภานิติบัญญัติแห่งจอร์เจียต่อไปอีกสองทศวรรษก่อนที่จะหันมาทำงานด้านการสอนและการเคลื่อนไหว

สถานการณ์ของพาวเวลล์แตกต่างออกไป เขาเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคนแรกที่ได้รับเลือกเข้าสู่สภาคองเกรสจากนิวยอร์กและจากรัฐใดๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2488 เขาเป็นตัวแทนของเขตที่รวมย่านฮาร์เล็มของคนผิวดำในนิวยอร์กซิตี้ด้วย เขากลายเป็น หนึ่งในพรรคเด โมแครตที่สำคัญที่สุดในสภา แต่ในช่วงกลางทศวรรษ 1960 เขาพบว่าตัวเองพัวพันกับเรื่องอื้อฉาวทั้งส่วนตัวและทางการเงิน

หลังการเลือกตั้งในปี พ.ศ. 2509 สภาได้จัดตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบการกระทำของพาวเวลล์ และปฏิเสธที่จะนั่งเก้าอี้จนกว่ารายงานของคณะกรรมการจะเสร็จสมบูรณ์ รายงานพบความผิด แต่สมาชิกคณะกรรมการถูกแบ่งแยกตามระเบียบวินัยที่เหมาะสมสำหรับพาวเวลล์ ในที่สุดทั้งสภาก็ลงมติให้กันเขาออกไป

พาวเวลล์ฟ้องเพื่อเรียกคืนที่นั่งของเขาโดยกล่าวว่าสภาได้กีดกันเขาอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้เขายังได้รับการเลือกตั้งพิเศษในเดือนเมษายน พ.ศ. 2510 ที่เกิดจากตำแหน่งที่ว่าง แต่ไม่ได้ลงจากตำแหน่งเพราะถูกฟ้องร้อง การถอดพาวเวลล์ออกหมายความว่าฮาร์เล็มเป็นเขตรัฐสภาเพียงแห่งเดียวในประเทศที่ไม่มีผู้แทนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2512

ในปี 1969 ศาลฎีกาสหรัฐตัดสินว่าสภาผู้แทนราษฎรกระทำการที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญโดยปฏิเสธที่จะนั่งพาวเวลล์ เมื่อถึงเวลานั้น พาวเวลล์ยังชนะการเลือกตั้งตามกำหนดการปกติในปี พ.ศ. 2511 และได้รับที่นั่ง แม้ว่าจะไม่มีตำแหน่งอาวุโสและคณะกรรมการที่ปกติจะมอบให้กับบุคคลที่เป็นสมาชิกสภาอย่างต่อเนื่องก็ตาม

การเคลื่อนไหวของ Black Lives Matter
หลังจากการสังหารจอร์จ ฟลอยด์การเคลื่อนไหวทางสังคมรูปแบบใหม่ก็ได้เกิดขึ้นทั่วสหรัฐอเมริกา ด้วยการเคลื่อนไหวครั้งใหม่นี้ทำให้เกิด ” ฟันเฟืองสีขาว ” อีกครั้งในรูปแบบของการตัดสิทธิทางกฎหมาย

ในเดือนพฤษภาคม ปี 2022 Tiara Young Hudson ผู้พิทักษ์สาธารณะผิวสีที่รับราชการมายาวนานได้รับรางวัลการเลือกตั้งขั้นต้น จากพรรคเดโมแค รตจากการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในเจฟเฟอร์สันเคาน์ตี้ รัฐแอละแบมา ประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของเคาน์ตีไม่ใช่คนผิวขาว เมื่อไม่มีการต่อต้านในการเลือกตั้งทั่วไป เธอได้รับการคาดหวังให้ชนะและเข้ารับตำแหน่ง

แต่สองสัปดาห์หลังจากการเลือกตั้งขั้นต้น คณะกรรมการตุลาการของรัฐซึ่งแบ่งตามเชื้อชาติ ได้ตัดตำแหน่งที่เธอเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งและสร้างตำแหน่งผู้พิพากษาใหม่ในเขตเมดิสัน เคาน์ตี้ที่มีประชากรส่วนใหญ่เป็นผิวขาว

ฮัดสันฟ้องทันทีเพื่อขัดขวางการเปลี่ยนแปลงโดยระบุว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญของแอละแบมา และมีเพียงสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเท่านั้นที่มีอำนาจในการจัดสรรตำแหน่งผู้พิพากษาใหม่ ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ศาลฎีกาของรัฐได้ยกฟ้องคำร้องของฮัดสันโดยถอดคนผิวดำในเจฟเฟอร์สันเคาน์ตี้จากตัวแทนที่พวกเขาเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงในบัญชีรายชื่อผู้พิพากษาของรัฐ

และในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566 สภาผู้แทนราษฎรแห่งรัฐเทนเนสซีเสียงส่วนใหญ่ของพรรครีพับลิกันลงมติให้ขับไล่สมาชิกสภานิติบัญญัติผิวดำสองคน ได้แก่ จัสติน เพียร์สัน และจัสติน โจนส์ ที่เข้าร่วมในการประท้วงเรียกร้องให้มีกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนภายหลังเหตุกราดยิงครั้งใหญ่อีกครั้ง

ภายในไม่กี่วัน ทั้งเพียร์สันและโจนส์ก็ได้รับการคืนสถานะชั่วคราวโดยกระบวนการเติมที่นั่งที่ว่าง และต่อมาก็ได้รับที่นั่งในการเลือกตั้งพิเศษในเวลาต่อมา การละเมิดที่ถูกกล่าวหาของพวกเขามีส่วนร่วมในการประท้วงกฎของสภานิติบัญญัติ – แต่ฉันเชื่อว่าการละเมิดที่แท้จริงของพวกเขาก็คือพวกเขาเป็นคนผิวดำ ฉันเชื่อว่านั่นคือเหตุผลที่วิลลิสตกเป็นเป้าหมายเช่นกัน

นี่เป็นเวอร์ชันอัปเดตของบทความที่เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2023 การรุกรานยูเครนของรัสเซียในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ชวนให้นึกถึงสงครามในอดีตอันยาวนาน ซึ่งประเทศหนึ่งรุกรานประเทศอื่นโดยแทบไม่มีการยั่วยุเล็กน้อย

แต่มีหลายส่วนของความขัดแย้งที่มีความทันสมัยไม่ซ้ำใคร รวมถึงวิธีที่ชาวยูเครนธรรมดาจับภาพและแบ่งปันวิดีโอและภาพถ่ายที่บันทึกการสังหารหมู่พลเรือน ซึ่งถือเป็นอาชญากรรมสงครามภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ

ศาลอาญาระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นศาลระหว่างประเทศในกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อสืบสวนและดำเนินคดีกับอาชญากรรมสงครามกำลังพยายามตามทันแนวโน้มนี้

ICC ซึ่งเป็นอักษรย่อทั่วไปของศาลได้ออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินแห่งรัสเซีย และมาเรีย ลโววา-เบโลวา กรรมาธิการด้านสิทธิเด็กของรัสเซีย ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 พวกเขาถูกตั้งข้อหาลักพาตัวและเนรเทศเด็กชาวยูเครนไปยังรัสเซีย

ยังไม่ชัดเจนว่าหลักฐานเฉพาะใดที่อัยการของ ICC ได้รวบรวมเพื่อสนับสนุนข้อกล่าวหาเหล่านี้ แต่อัยการของ ICC คาริม ข่าน ได้พูดถึง “เครื่องมือทางเทคโนโลยีขั้นสูง” ที่ศาลใช้ในการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ ซึ่งอาจรวมถึง ตัวอย่างเช่น ภาพถ่ายดาวเทียมหรือวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือที่ผู้เห็นเหตุการณ์บันทึกไว้

ฉันเป็นนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศที่ได้ศึกษาการสืบสวนของ ICC เกี่ยวกับอาชญากรรมสงครามในประเทศมาลี แอฟริกาตะวันตก และการใช้หลักฐานดิจิทัลของศาลได้ก้าวหน้าไปอย่างไรในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

การสอบสวนในปัจจุบันของ ICC ในยูเครนอาจช่วยประสานการเปลี่ยนแปลงไปสู่การใช้หลักฐานดิจิทัลในการสืบสวนอาชญากรรมสงคราม และเพิ่มความท้าทายใหม่ในการตรวจสอบความถูกต้องของภาพถ่ายและวิดีโอเหล่านี้ การเพิ่มขึ้นของนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล
การสืบสวนอาชญากรรมสงครามโดยดั้งเดิมอาศัยคำให้การของพยานเป็นหลักและการพิสูจน์หลักฐานจากสถานที่เกิดเหตุด้วย โคลนและกระดูก

สิ่งนี้เริ่มเปลี่ยนไปในปี 2013 เมื่อ ICC สอบสวนนักรบญิฮาดชาวมาลี Ahmad Al Faqi Al Mahdi ซึ่งสั่งให้ทำลายศาลเจ้าและมัสยิดใน Timbuktu ระหว่างการยึดครองเมืองนี้ในมาลี

หลักฐานวิดีโอบันทึกการทำลายสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ ซึ่งเป็นมรดกของยูเนสโก กลุ่มของอัล มาห์ดีถ่ายวิดีโอเหล่านี้บางส่วน และสื่อต่างประเทศก็ถ่ายทำวิดีโออื่นๆ

ในที่สุดอัยการก็มีหลักฐานวิดีโอมากมายจนสามารถจัดระบบให้เป็นแพลตฟอร์มภาพดิจิทัลได้

นับเป็นครั้งแรกที่ ICC อาศัยหลักฐาน ดิจิทัลที่มองเห็นได้อย่างมากในการดำเนินคดี

ศาลตัดสินจำคุกอัล มาห์ดี เป็นเวลา 9 ปีในปี 2559 ฐานทำลายประวัติศาสตร์ของทิมบุกตู

ตั้งแต่นั้นมาศาลระหว่างประเทศ อื่นๆ ก็ได้ยอมรับวิดีโอและรูปภาพดิจิทัลเป็นหลักฐานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ภาพถ่ายดาวเทียมวิดีโอบนโทรศัพท์มือถือ และแหล่งข้อมูลดิจิทัล อื่นๆ สามารถนำเสนอข้อมูลเสริมที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับอาชญากรรมสงคราม

มันเป็นจริงหรือปลอม?
ด้วยการเพิ่มขึ้นของการตัดต่อวิดีโอขั้นสูงและเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์ การบอกเล่าวิดีโอจริงหรือภาพจากของปลอมจึงอาจเป็นเรื่องยาก หากผู้ตรวจสอบไม่สามารถรับประกันได้ว่าหลักฐานที่พวกเขาดาวน์โหลดนั้นเป็นของจริง พวกเขาจะไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้

ศูนย์สิทธิมนุษยชนของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ ยกประเด็นนี้ขึ้นในปี 2022 เมื่อเผยแพร่คำแนะนำเกี่ยวกับหลักฐานดิจิทัลที่มีไว้สำหรับผู้สืบสวน ทนายความ และผู้พิพากษาของศาล ระหว่าง ประเทศ

คู่มือนี้เรียกว่า Berkeley Protocol กำหนดมาตรฐานสำหรับความเกี่ยวข้องทางกฎหมาย ความปลอดภัย และการจัดการหลักฐานดิจิทัล ซึ่งรวมถึงคำแนะนำสำหรับผู้สืบสวน เช่น การปกป้องตัวตนของพยานที่ให้หลักฐานดิจิทัล และการตระหนักถึงผลกระทบทางจิตวิทยาจากการดูเนื้อหาที่รบกวนจิตใจ

เมื่อใดควรเลิกโฆษณาสิ่งพิมพ์จากกลยุทธ์การตลาดของคุณ

ในระหว่างการประชุมภายในเมื่อเร็วๆ นี้ที่เอเจนซี่ของเรา ฉันถามคำถามต่อไปนี้กับกลุ่ม “ใครบ้างที่อ่านหนังสือพิมพ์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา? ไม่ใช่เวอร์ชันออนไลน์ แต่เป็นกระดาษพิมพ์จริง” ฉันไม่ตกใจเลยที่เห็นว่าในบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด 35 คนในห้อง มีเพียงสามคนเท่านั้นที่ยกมือขึ้น นั่นคือมากกว่า 90% ของทีมที่มีความหลากหลายมากซึ่งเป็นตัวแทนของคนรุ่นมิลเลนเนียลสู่รุ่น Silent Generation เราแค่ไม่อ่านหนังสือพิมพ์อีกต่อไป แล้วกลุ่มเป้าหมายของคุณล่ะ – สิ่งพิมพ์ยังคงเกี่ยวข้องกับผู้เล่นของคุณหรือไม่? กำลังหยิบกระดาษขึ้นมาและเปลี่ยนหน้ากระดาษตามที่นักเล่นเกมของคุณต้องการอ่านข่าวหรือไม่?

แม้ว่าจะยังคงเป็นความจริงที่ว่าผู้เล่นที่มีคุณค่ามักจะหันไปหาคนรุ่นเก่าที่เป็นผู้บริโภคหนังสือพิมพ์มานานหลายทศวรรษ แต่พวกเขายังคงหันมาใช้สิ่งพิมพ์เป็นแหล่งข้อมูลหลักหรือไม่? ถือเป็นการประมาทเลินเล่อที่จะตั้งสมมติฐานด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง โดยไม่ต้องเจาะลึกงานวิจัยล่าสุดเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อของกลุ่มเป้าหมายของคุณ ทั้งในตลาดและทั่วประเทศ

เราอาจคิดว่าเรารู้จักผู้เล่นของเรา ตลาดของเรา สื่อของเรา และความนิยมที่สอดคล้องกันของพวกเขา ท้ายที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราได้รับเงินใช่ไหม? แต่เมื่อพูดถึงการจัดสรรเงินสื่อของเรา ยิ่งเราดูดซับข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้มากเท่าไร แผนการโฆษณาของเราก็จะยิ่งมีประสิทธิผลและประสิทธิผลมากขึ้นเท่านั้น และเราจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นสำหรับลูกค้าของเราด้วย

หากต้องการดูสถิติระดับชาติแบบนาทีต่อนาที เราหันไปหา eMarketer ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้ข้อมูลเชิงลึกและแนวโน้มที่เกี่ยวข้องกับการตลาดดิจิทัล สื่อ และการพาณิชย์ รายงานล่าสุดโดย eMarketer บอกเราว่าผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาใช้เวลา 25 นาทีต่อวันในการบริโภคการพิมพ์ (14 นาทีต่อวันในการอ่านหนังสือพิมพ์ และ 11 นาทีต่อวันในการอ่านนิตยสาร) ซึ่งแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดกับเวลาเกือบหกชั่วโมงต่อวันที่ผู้ใหญ่ในสหรัฐฯ ใช้ไปกับการบริโภคข้อมูลบนอุปกรณ์ดิจิทัลของตน น่าสนใจ.

เพื่อเจาะลึกพฤติกรรมการใช้สื่อของลูกค้าเป้าหมายในพื้นที่ของคุณ หนึ่งในเครื่องมือที่นักวางแผนโฆษณาของเราใช้คือ Nielson Scarborough (NS) NS มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับลูกค้าเกมเนื่องจากมีข้อมูลเชิงลึกที่ครอบคลุมเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ชมคาสิโนบริโภคสื่อในตลาดใดตลาดหนึ่งจาก 220 แห่งในสหรัฐอเมริกา สถิติแสดงให้เห็นว่าทั่วทั้งตลาดเหล่านี้ สิ่งพิมพ์กำลังลดลงอย่างแน่นอน แต่ยังไม่ตาย

จนถึงตอนนี้ ลาสเวกัสมีหลายอย่าง แต่เมืองลีกใหญ่ไม่ใช่หนึ่งในนั้น ในขณะที่ Vegas Golden Knights ขึ้นสู่น้ำแข็งเป็นครั้งแรกที่ T-Mobile Arena ร่องรอยสุดท้ายของเมืองเล็ก ๆ ในลาสเวกัสจะหายไปตลอดกาล เมืองนี้จะอยู่ในหมวดกีฬาทั่วประเทศ ไม่ใช่แค่สำหรับการชกมวยและศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงฮ็อกกี้ NHL ตลอดทั้งฤดูกาลอีกด้วย

ทีมงานอ้างว่าเป็นตัวแทนของ “เวกัส” ซึ่งเป็นภาพที่เราแสดงให้ผู้เยี่ยมชมเห็น แต่อย่าพลาด เพราะนี่คือทีมของลาสเวกัส นั่นจะเป็นเรื่องดีสำหรับแฟนฮ็อกกี้ เช่นเดียวกับการมาถึงของ Raiders ในท้ายที่สุดสำหรับผู้ชื่นชอบฟุตบอล การเป็นเมืองในลีกใหญ่จะทำให้ลาสเวกัสเป็นเมืองที่ใหญ่ขึ้น ซึ่งก็ดี แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างนอกเหนือจากปัญหาที่ไม่ค่อยดีนักแต่ก็ไม่ได้แย่มากจากแฟนบอลจำนวนมากเกินไปและที่จอดรถไม่เพียงพอ

สิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือการอ้างสิทธิ์สถานะเมืองเล็ก ๆ ครั้งสุดท้ายของลาสเวกัสจะสูญหายไป แม้ว่าจำนวนประชากรจะทะลุ 2 ล้านคนในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความทรงจำเกี่ยวกับช่วงเวลาที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นก็ยังคงอยู่ได้ไม่นาน ฉันไม่จำเป็นต้องมองไปไกลเพื่อที่จะนึกถึงสิ่งนั้น Thomas and Mack Center จะตั้งอยู่นอกหน้าต่างของฉันถ้าสำนักงานของฉันมีหน้าต่าง

Running Rebels ของ Coach Jerry Tarkanian รวมลาสเวกัสที่กำลังเติบโตซึ่งอยู่ไม่ไกลจากรากฐานที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด เมื่อเขาเข้ามาควบคุมโครงการบาสเกตบอล UNLV ในปี 1973 ผู้คนประมาณ 250,000 คนเรียกบ้านของคลาร์กเคาน์ตี้ เมื่อถึงเวลาที่กลุ่มกบฏของเขาชูถ้วยรางวัลแชมป์ NCAA ในปี 1990 ก็เพิ่มขึ้นสามเท่าเป็น 750,000 แต่ Tark และพวกกบฏยังคงเป็นที่รักเช่นเดียวกับวีรบุรุษในเมืองเล็กๆ และคนทั้งเมืองก็ร่วมแบ่งปันชัยชนะและความทุกข์ยากด้วยกัน

แน่นอนว่า Golden Knights และ Raiders ย่อมมีแฟนๆ ที่หลงใหลอย่างแน่นอน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคว้าแชมป์ได้ ขบวนพาเหรดที่ถนนลาสเวกัสบูเลอวาร์ดจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำร่วมกันของเมือง แต่มันจะไม่เหมือนเดิม จะไม่มี Gucci Row สำหรับผู้ขับเคลื่อนและผู้เขย่าเมืองเพื่อแสดงการสนับสนุนต่อสาธารณะ คนรวยและมีอำนาจจะถูกกักขังอยู่ในกล่องหรูหรา คงจะสบายกว่าเก้าอี้ข้างสนาม แต่เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนน้อยกว่า

หากทีมมืออาชีพชนะ พวกเขาก็จะได้รับกำลังใจ ถ้าพวกเขาแพ้ ก็ยังมีคนอื่นคอยเชียร์อยู่เสมอ และแม้ว่ากลุ่มกบฏจะกลับคืนสู่ระดับความเป็นเลิศของ Tark มันก็จะไม่เหมือนเดิม แชมป์ NCAA อีกครั้งคงจะดี แต่คงไม่แตะถ้วยสแตนลีย์หรือแชมป์ NFL

เมื่อ NHL และ NFL ย้ายเข้ามา ลาสเวกัสโดยรวมจะต่อต้านน้อยลงเล็กน้อย เราจะไม่เป็นที่ที่ NFL ไม่อยากให้คุณได้ยิน ลองพิจารณา: เมื่อไม่นานมานี้ LVCVA ไม่สามารถซื้อโฆษณา Superbowl ได้ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ช็อตเด็ดของ Monday Night Football จะกลายเป็นช็อตเด็ดของเดอะสตริป

เราจะไม่กบฏต่อสู้กับสถาบัน เราจะเป็นผู้สถาปนา

และนั่นคือสถานที่ที่สมเหตุสมผลสำหรับลาสเวกัสในปี 2560 ธุรกิจการพนันถูกถอดออกจากรากเหง้าของกลุ่มคนรุ่นต่อรุ่นและได้รับการฆ่าเชื้ออย่างทั่วถึง บริษัทต่างๆ เป็นเจ้าของคาสิโนมาเป็นเวลาครึ่งศตวรรษแล้ว คาสิโนเองก็มีความเป็นอเมริกันพอๆ กับ Monday Night Football การพนันไม่เคยแพร่หลายมากนัก และผู้คนจำนวนมากไม่เคยมาที่ลาสเวกัสมาก่อน ภารกิจอย่างที่พวกเขาพูดสำเร็จ ลาสเวกัสโดยรวมได้รับประโยชน์อย่างมากจากการเป็นส่วนหนึ่งของสถานประกอบการ

แต่ในขณะที่เราเฉลิมฉลองทั้งอุตุนิยมวิทยาและอุณหภูมิที่ลดลงในเชิงเปรียบเทียบซึ่งนำมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้ร่วงนี้ เราอาจต้องการใช้เวลาสักครู่เพื่อโหยหาความร้อนอบอ้าวในฤดูร้อนในเมืองเล็ก ๆ อันเลวร้ายที่ทำให้เราแตกต่างอย่างมาก – และดึงดูดเราเข้าด้วยกัน

หากมีข้อจำกัดเกี่ยวกับธีมสล็อต งาน Global Gaming Expo ที่ Sands Expo และ Convention Center อาจมีช่องว่างบางส่วนเมื่อต้นเดือนนี้

แม้จะมีสีสันและร้องไห้เกี่ยวกับการตลาดสำหรับคนรุ่นมิลเลนเนียล แต่ผู้ที่มีรสนิยมในการคิดถึงจะรู้สึกอิ่มเอมใจอย่างมากในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า สังเกตบางส่วนของธีมที่เปิดตัว:

Singin’ in the Rain ของ Everi : เป็นเวลา 65 ปีแล้วที่ Gene Kelly กระเซ็นผ่านแอ่งน้ำในSingin’ in the Rainแต่ที่ G2E Patricia Kelly ภรรยาของนักแสดงผู้ล่วงลับได้ปรากฏตัวบนพื้นที่การประชุม พร้อมลงนามลายเซ็นและแจกดีวีดีของ ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดตัวสล็อต

James Bond 007 ของ Scientific Games : ที่ G2E บริษัทได้เปิดตัวสามเกมแรกในซีรีส์ Bond ใหม่ ซึ่งท้ายที่สุดจะเน้นที่ภาพยนตร์ทั้ง 24 เรื่องและนักแสดงอีกหกคนที่รับบทเป็นสายลับชาวอังกฤษของเอียน เฟลมมิง นอกจากนี้ยังมีคนร้ายและสาวบอนด์อีกหลายคนจากแฟรนไชส์นี้ ซึ่งมีมาจนถึงปี 1962

เครื่องจักร Alfred Hitchcock ของ IGT : เป็นเวลา 54 ปีแล้วที่นกนางนวล นกกระจอก และอีกาคุกคามชาวเมืองแคลิฟอร์เนียในภาพยนตร์ของ Alfred Hitchcock เรื่องThe Birds ผู้ผลิตสล็อต IGT ซึ่งสร้างเกม Alfred Hitchcock ถามตัวเองหลายคำถามเมื่อประเมินแบรนด์ Kurt Larsen รองประธานฝ่ายสตูดิโอเกมระดับพรีเมียมกล่าว

“แบรนด์เป็นที่รู้จักหรือไม่? สนุกไหม? มีความคิดถึงเบื้องหลังบ้างไหม?” ลาร์เซนถาม “และที่สำคัญที่สุด มันมีการเล่าเรื่องที่ชัดเจนซึ่งนักออกแบบเกม IGT สามารถเล่นเพื่อสร้างเกมที่น่าสนใจได้หรือไม่”

สำหรับเกม Hitchcock นั้น IGT ได้ปรับปรุง ภาพด้วยภาพถ่ายขาวดำ เพลงจากภาคแยกทางทีวีAlfred Hitchcock PresentsและวิดีโอจากThe Birds , VertigoและPsycho

Everi Games อาจอ้างว่าเป็นราชาแห่งความคิดถึง โดยได้รับลิขสิทธิ์จากThe Brady Bunch , Willie Nelson, Buffy The Vampire Slayer , Singin’ in the RainและKnight Riderซึ่งเป็นรายการแอ็คชั่นในปี 1980 ที่นำแสดงโดย David Hasselhoff

ตัวอย่างเช่น เครื่อง Brady Bunch มีข้อความ “Marcia, Marcia, Marcia ! ” รอบโบนัส – การร้องเรียนที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับความไม่เสมอภาคในความสนใจ ทำโดยพี่สาวคนกลาง ม.ค. รายการนี้ออกอากาศระหว่างปี 2512-17

Linda V. Trinh รองประธานฝ่ายการตลาดของ Everi กล่าวว่า “เรารู้สึกได้ถึงความรู้สึกในยุค 70 ที่โดดเด่นจริงๆ “แต่เรารู้สึกว่าแม้แต่คนรุ่นใหม่ก็รู้เกี่ยวกับThe Brady Bunch ”

Trinh กล่าว “ความหลงใหลในทีมของเราคือที่มาของประกายไฟ” เธอกล่าว บริษัทยังมีผล งานสมัยใหม่ที่พร้อมจะออกสู่ตลาด ซึ่งรวมถึงPenn & TellerและShark Week ของ Discovery Channel

บริษัทยังได้รับความนิยมในปี 2559 ด้วยคาซาบลังกาจากภาพยนตร์ปี 1942 ที่นำแสดงโดยฮัมฟรีย์ โบการ์ต

ในขณะเดียวกัน กลุ่มเกมที่เน้นทักษะ ซึ่งบางคนบอกว่าออกแบบมาเพื่อดึงดูดคนรุ่นมิลเลนเนียล ก็ไม่กลัวที่จะกลับไปหาธีมที่คุ้นเคย Gamblit Gaming แสดง Pac-Manเวอร์ชันหน้าจอขนาดใหญ่และKonami ได้เปิดตัวFrogger Pac-Manตีเกมอาร์เคดครั้งแรกในปี 1980 Froggerเข้ามาในปี 1981

เกมเวอร์ชันหนึ่งชื่อFrogger: Get Hoppin’ได้รับการทดสอบที่ห้องเล่นเกม MGM Grand Level Up และสถานที่อื่นๆ เมื่อต้นปีนี้

ด้วยการแสดงทุกประเภทที่ยังคงไม่ถูกขุด – ทั้งจากโทรทัศน์และภาพยนตร์ – ฉันไม่คิดว่าผู้ผลิตสล็อตจะหยุดวาดภาพจากบ่อน้ำนี้ในเร็ว ๆ นี้ นั่นโอเคสำหรับฉัน. ตัวฉันเองจะแนะนำธีมบางอย่างให้พวกเขา แต่ฉันเรียนรู้มานานแล้ว: หากฉันซึ่งเป็นนักข่าว มีแนวคิดเกี่ยวกับคาสิโน มีความเป็นไปได้สูงมากที่ใครบางคนในธุรกิจนี้ อาจเป็นหลายคน อาจคิดเรื่องเดียวกันเมื่อหลายปีก่อนที่ฉันจะทำ .

ปัญหาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) กำลังได้รับความสนใจในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอุตสาหกรรมเกมในสหราชอาณาจักรในขณะนี้ คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร (UKGC) ได้สร้างตัวอย่างของผู้ให้บริการรายใหญ่หลายราย โดยเรียกเก็บค่าปรับเจ็ดหลักที่สำคัญบางส่วน นอกจากนี้รายงานจาก UKGC ที่เผยแพร่ในช่วงปลายเดือนตุลาคม ไม่เพียงแต่แนะนำการปรับเงินเดิมพันในเทอร์มินัลการเดิมพันอัตราต่อรองคงที่ที่มุ่งร้ายมากของเรา

ที่ด้านหลังของรายงานนี้ รัฐบาลมีแนวโน้มที่จะนำความคิดริเริ่มเพื่อเสริมสร้างการควบคุม และส่งเสริมแนวทางเชิงรุกต่อ CSR ในหมู่ผู้ให้บริการการพนันออนไลน์และเจ้ามือรับแทงม้า มีความคาดหวังอย่างกว้างขวางว่าผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการมากขึ้นในอนาคตเพื่อการวิจัยและให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับปัญหาการพนันตลอดจนในโครงการบำบัดด้านเงินทุน
ยักษ์ใหญ่ของโลกเกมถูกทุบโดยค้อนของคณะกรรมาธิการการพนันรวมถึง 888 ซึ่งทำลายสถิติเมื่อพวกเขาตกลงการชำระหนี้ 8 ล้านปอนด์ในเดือนสิงหาคม สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับความล้มเหลวซึ่งทำให้ผู้เล่นที่แยกตัวเองออกมามากกว่า 7,000 รายสามารถรักษาการเข้าถึงและใช้งานบัญชีผู้เล่นของตนได้ ความล้มเหลวทางเทคนิคนี้ทำให้ผู้เล่นเหล่านี้ฝากเงินรวม 3.5 ล้านปอนด์ และเงินทุน 51 ล้านปอนด์เพื่อเดิมพัน

ล่าสุด กาล่า อินเตอร์แอคทีฟ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือแล็ดโบร๊กส์ คอรัล กรุ๊ป ถูกปรับ 2.5 ล้านปอนด์ ฐานละเมิดกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค การสอบสวนของ UKGC เผยให้เห็นความล้มเหลวของกาล่าในการ “โต้ตอบอย่างมีประสิทธิภาพ” กับลูกค้าสองรายที่พิสูจน์ถึงพฤติกรรมการพนันที่มีปัญหา ซึ่งระหว่างพวกเขาเสียเงิน 1.3 ล้านปอนด์ในระหว่างการเล่นประมาณหนึ่งปี นอกจากนี้ ยังพบว่าผู้ปฏิบัติงาน “ล้มเหลวในการกำหนดนโยบายและขั้นตอนปฏิบัติที่เป็นลายลักษณ์อักษร” ในการจัดการกับพฤติกรรมดังกล่าว นักพนันที่มีปัญหาทั้งสองคนกำลังรับโทษจำคุก คนหนึ่งขโมยเงินจากนายจ้าง และอีกคนหนึ่งสำหรับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางอาญา

เพื่อเครดิต Gala ยังอาสาที่จะสร้างกองทุน 200,000 ปอนด์เพื่อค้นคว้าสาเหตุของปัญหาการพนัน การลงทุนโดยสมัครใจประเภทนี้น่าจะจ่ายเงินปันผลในระยะยาว ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบ ซึ่งควรรับประกันการดำเนินงานที่ราบรื่นและยั่งยืนมากขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมโดยรวม

รายงานที่ออกโดย GambleAware เมื่อต้นเดือนตุลาคมเปิดเผยว่าผู้ให้บริการการพนันไม่ได้ให้การฝึกอบรมที่เหมาะสมแก่พนักงานของตนในการส่งเสริมและสนับสนุนการพนันที่ปลอดภัยในหมู่ลูกค้าของตน ในหลายกรณี พนักงานไม่ได้รับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติในเรื่องนี้ และพบว่าหลายคนขาดความมั่นใจในการสื่อสารกับลูกค้าเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ในกรณีที่เลวร้ายที่สุดบางกรณี พบว่าพนักงานกำลังสร้างปัญหาการพนันโดยกระตุ้นให้ลูกค้าไล่ตามความสูญเสีย

มีกรณีที่ชัดเจนว่าโดยรวมแล้ว อุตสาหกรรมมีปฏิกิริยามากกว่าเชิงรุกเมื่อพูดถึงเรื่อง CSR เนื่องจากความเดือดดาลเกี่ยวกับเทอร์มินัลการเดิมพันคี่คงที่ (FOBT) ในตอนนี้ถึงขั้นที่สามารถคาดเดาได้พอสมควรกับ 12 สัปดาห์ของรัฐบาล การให้คำปรึกษาและและลดขีดจำกัดการเดิมพันเกือบทั้งหมด หลายคนในอุตสาหกรรมมีความกังวลเกี่ยวกับการนำเสนอของการพนันในสื่อ โดยคนในอุตสาหกรรมมักโต้แย้งว่าสื่อทำลายอุตสาหกรรมการพนัน มีความกลัวว่าจะมีกฎระเบียบมากเกินไปจากการตอบโต้ต่อสาธารณะ

ยังมีกิจกรรมมากมายในอุตสาหกรรมที่ไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาภาพลักษณ์ที่เลวร้ายลงนี้เลย ทำการศึกษาวิจัยที่ UKGC ดึงความสนใจในปี 2559 ซึ่งพบว่าในกลุ่มเด็กอายุ 11-15 ปี เด็ก 450,000 คนเล่นการพนันทุกสัปดาห์ทั่วอังกฤษและเวลส์ โดยประมาณ 9,000 คนในจำนวนนั้นน่าจะเป็นนักพนันที่มีปัญหา เป็นที่เข้าใจได้ว่าสื่อได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโฆษณาการพนันที่มีตัวการ์ตูนและการส่งเสริมเกมเล่นฟรีควบคู่ไปกับโฆษณาที่ใช้เงินจริง

ปัญหาของนักพนันรุ่นเยาว์ได้รับความสนใจเมื่อเร็ว ๆ นี้โดยมีการออกจดหมายจาก UKGC ไปยังผู้ให้บริการการพนันทุกรายเพื่อแจ้งให้ทราบว่าเนื้อหาทั้งหมดที่อาจดึงดูดผู้เยาว์จะต้องถูกลบออกจากการตลาดในสาธารณสมบัติ รวมถึงบนเว็บไซต์ของพวกเขาเอง หรือของบุคคลที่สาม จดหมายฉบับนี้เน้นย้ำว่าสิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องเป็นพิเศษ “กับโฆษณาที่เข้าถึงได้ฟรีสำหรับเกมที่เล่นฟรีและเล่นเพื่อเงิน”

ผู้ประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามอาจเผชิญกับการลงโทษหลายประการจากหน่วยงานมาตรฐานการโฆษณา รวมถึงการลบโฆษณาที่ต้องชำระเงินทางออนไลน์ หรือแม้แต่การระงับใบอนุญาตการซื้อขาย

ข้อยกเว้นที่เกิดขึ้นสำหรับโฆษณาการพนันที่แสดงในระหว่างการถ่ายทอดสดกีฬาก่อนเวลา 21.00 น. ของสหราชอาณาจักรก็ถูกโจมตีเช่นกัน และอยู่ภายใต้การตรวจสอบของรัฐบาล ขณะนี้ Affiliate กำลังอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้น โดยความสนใจของสื่อที่เพิ่มขึ้นต่อ CSR มีแนวโน้มที่จะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจเช่นที่ Sky Betting & Gaming ยุติโปรแกรม Affiliate

เนื่องจากมีการเรียกเก็บค่าปรับและการตั้งถิ่นฐานจำนวนมากในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา ควบคู่ไปกับการรับรู้ของสาธารณชนที่เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับกระบวนการปรึกษาหารือของรัฐบาลที่ยังคงถูกกล่าวถึงในสื่อกระแสหลัก หน่วยงานหลักในอุตสาหกรรมจึงกำลังลุกขึ้นและรับทราบ มีความคิดริเริ่มจำนวนหนึ่งที่ผู้ประกอบการนำเสนอเมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งอาจให้ความรู้สึกถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรมในการบรรลุมาตรฐานที่ดีขึ้น (และภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น) ของความรับผิดชอบต่อสังคม

ความพยายามสำคัญประการหนึ่งที่เห็นเมื่อเร็ว ๆ นี้มาจากกลุ่มการพนันออนไลน์ของยุโรป Mr Green & Co พวกเขาได้เปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า “เครื่องมือการเล่นเกมสีเขียว” ซึ่งออกแบบมาสำหรับผู้เล่นในการประเมินนิสัยการเล่นของตนเองและสรุปผลเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ เครื่องมือนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ลูกค้าเข้าใจพฤติกรรมของตนเองได้ดีขึ้น และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับข้อมูลที่จำเป็นเพื่อช่วยพวกเขาจัดการนักพนันที่มีปัญหาและผู้ที่อาจมีปัญหาในการพนันได้ดีขึ้น

คาสิโนออนไลน์ PlayOJO ซึ่งเปิดตัวในเดือนมีนาคมของปีนี้ ดูเหมือนว่าจะมีการสร้างแบรนด์ที่ดีในแนวทางเชิงบวกต่อ CSR เป้าหมายประการหนึ่งของพวกเขาคือการให้ความโปร่งใสกับลูกค้ามากที่สุด เหนือสิ่งอื่นใดที่พวกเขาได้ยกเลิกข้อกำหนดการเล่นผ่านแบบดั้งเดิมสำหรับเงินโบนัส ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบดั้งเดิมจะเปลี่ยนไปมากเพียงใด แต่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเลือกช่วงเวลาที่ดีในการขึ้นรถไฟขบวนนี้

ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งที่สำคัญที่ทำเพื่อเพิ่มความรับผิดชอบในการดูแลที่ผู้ให้บริการการพนันมีต่อลูกค้าสามารถเป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้เล่นและผู้ดำเนินการเท่านั้น ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนที่กินเวลานานหลายปีย่อมดีกว่าสำหรับทุกฝ่ายมากกว่าความสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดพฤติกรรมบีบบังคับหรือทำลายตนเองในทางใดทางหนึ่ง ฐานลูกค้าไม่ล้นหลามเพื่อผลประโยชน์ของอุตสาหกรรม และการคิดระยะยาวก็มีความสำคัญมากในการบรรลุเป้าหมายนั้น

หากกีฬาเป็นส่วนสำคัญของการเป็นมนุษย์ และเมื่อพิจารณาถึงความต้องการของมนุษย์ในการบรรลุเป้าหมาย การแข่งขัน และการได้รับชัยชนะ ดูเหมือนว่าจะยุติธรรมที่จะสรุปว่า อย่างน้อยก็ในระดับที่แท้จริง การเดิมพันในการแข่งขันกีฬาอาจเป็นลักษณะทางวัฒนธรรม เรียนรู้ได้ง่าย อย่างน้อยที่สุด ก็เป็นเรื่องยากที่จะพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยไม่มีอย่างอื่น แม้ว่าจะไม่มีการเปลี่ยนมือในการเดิมพันอย่างเป็นทางการก็ตาม เป็นเรื่องปกติในการแข่งขันที่สามารถมีผู้ชนะได้เพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะถูกดึงดูดไปในทิศทางเดียวหรืออีกทางหนึ่ง และจากนั้นก็เป็นขั้นตอนสั้นๆ ที่จะพูดว่า “คุณอยากทำให้มันน่าสนใจไหม”

ขั้นตอนสั้นๆ นั้นเป็นที่สนใจอย่างมากต่ออุตสาหกรรมเกมในปัจจุบัน เนื่องจากการตัดสินใจของศาลฎีกาสหรัฐในเดือนธันวาคม ความท้าทายของรัฐนิวเจอร์ซีย์ (คริสตี้กับซีเอ) ต่อกฎหมายคุ้มครองกีฬามืออาชีพและสมัครเล่นซึ่งมีอายุถึงสี่ศตวรรษ PASPA ถูกสร้างขึ้นอย่างชัดเจนเพื่อรักษาความซื่อสัตย์และความสมบูรณ์ของกีฬาทั่วประเทศ และตาม Wikipedia “กำหนดสถานะของการเดิมพันกีฬาทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา”

PASPA จำกัดการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายไว้เฉพาะบางรัฐเท่านั้น ไม่ใช่ว่าสิ่งนี้สามารถหยุดผู้คนจากการพนันกีฬาได้มากนัก ตลาดการพนันกีฬาที่ผิดกฎหมายคาดว่าจะมีมูลค่า 46 พันล้านดอลลาร์ในปี 2559 และForbes คาดการณ์ในเดือนกันยายนว่าการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายสามารถสร้างรายได้จากการเล่นเกมมากกว่า 6 พันล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2566

ดังนั้นกำหนดเวลาสำหรับการประชุม SportsBetting USA ประจำปีครั้งแรกแทบจะไม่ดีกว่านี้เลย . กิจกรรมสองวันจะเริ่มในวันพรุ่งนี้วันที่ 14 พฤศจิกายน ที่ Convene New York ใน Midtown West และจำหน่ายบัตรหมดแล้ว ผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ Dan Spillane รองประธานอาวุโสและผู้ช่วยที่ปรึกษาทั่วไปของ NBA; Michael McCann ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายกีฬาและความบันเทิงที่ University of New Hampshire School of Law และนักวิเคราะห์กฎหมายของ NBA TV; Gabe Feldman นักวิเคราะห์กฎหมายของ NFL Network และรองศาสตราจารย์ผู้อำนวยการโครงการกฎหมายกีฬาทูเลน; Rick Parry อดีต CEO ของพรีเมียร์ลีกและ Liverpool FC; และสก็อตต์ บูเทรา กรรมาธิการของ Arena Football League เจฟฟ์ ฟรีแมน ประธานและซีอีโอของ American Gaming Association จะให้คำปราศรัยสำคัญในเย็นวันอังคาร

ข้อเสนอที่นำเสนอ ได้แก่ “เส้นทางนิติบัญญัติสู่การเดิมพันกีฬาที่มีการควบคุม: แนวทางของรัฐสภาและรัฐ” ซึ่งจะนำโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติจากผู้อำนวยการบริหารของ Gaming States (NCLGS) Michael Pollock; “การจินตนาการถึงรูปแบบการเดิมพันกีฬาที่จะได้ผลกับอุตสาหกรรมกีฬา” ดำเนินรายการโดย Daniel Roberts คอลัมนิสต์ Yahoo Finance & Sports; “การเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดตัว: เส้นทางที่เหมาะสมที่สุดสู่ตลาด” ดำเนินรายการโดย Cathy Beeding รองประธานและที่ปรึกษาทั่วไปของ Island View Casino Resort; และ “การขยายโอกาสในการเดิมพันกีฬาไปยังประเทศอินเดีย” ดำเนินรายการโดย Victor Rocha ประธาน Victor Strategies และผู้จัดพิมพ์ Pechanga.net การอภิปรายเพิ่มเติมจะเกี่ยวข้องกับบทเรียนที่เรียนรู้จากกีฬาแฟนตาซีรายวันและ eSports ศักยภาพของการเดิมพันกีฬาที่มีการควบคุมเพื่อสร้างแหล่งรายได้เพิ่มเติมสำหรับลีกกีฬาหลักของสหรัฐอเมริกา และวิธีการสร้างสะพานเชื่อมระหว่างตัวเลือกเงินจริงที่ใช้ได้ในปัจจุบัน เช่น DFS และ eSports และ ฐานผู้บริโภคที่ขับเคลื่อนด้วยกีฬาที่มีอยู่

อุตสาหกรรมเกมตั้งอยู่ ขึ้นอยู่กับว่าศาลฎีกาตัดสินอย่างไรในChristie vs. NCAAที่หน้าประตูสู่อนาคตที่อิสระและอาจมีกำไรมาก แม้ว่าทุกอย่างจะฝ่าฝืนแนวทางของอุตสาหกรรมอย่างถูกกฎหมาย แต่ก็ยังมีงานจำนวนมากรออยู่ข้างหน้า เป็นเรื่องที่ไร้เดียงสาที่จะคิดว่าการประชุม Sports Betting USA ครั้งแรกจะนำเสนอคำตอบทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดสำหรับรายการคำถามและประเด็นยาว ๆ ที่อุตสาหกรรมอาจต้องจัดการ ถึงกระนั้น วาระการประชุมก็แสดงให้เห็นว่าการประชุมดังกล่าวน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่ง เราควรนับตัวเองว่าโชคดี: นี่เป็นวันที่น่าตื่นเต้นสำหรับอุตสาหกรรมเกม

เรื่องราวเต็มไปด้วยอุบายระหว่างประเทศและจบลงด้วยการปฏิเสธแบบเรียบๆ

Steve Wynn ราชาแห่งคาสิโนในลาสเวกัสเล่นจดหมายในนามของรัฐบาลจีนกับเพื่อนของเขา ประธานาธิบดี Donald Trump หรือไม่?

ข่าวนี้มาจากThe Wall Street Journalในช่วงปลายเดือนตุลาคม โดยเขียนโดย Kate O’Keeffe, Aruna Viswanatha, Cezary Podkul พวกเขารายงานเรื่องราวอันน่าทึ่งของมหาเศรษฐีนักธุรกิจชาวจีน Guo Wengui ซึ่งขณะอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาภายใต้การเนรเทศตัวเองได้ทวีตข้อกล่าวหาเรื่องการคอร์รัปชั่นต่อผู้นำทางการเมืองและธุรกิจระดับสูงของจีน เจ้าหน้าที่จีนต้องการให้เขาถูกเนรเทศ แต่พวกเขาจะสื่อสารกับฝ่ายบริหารของทรัมป์ชุดใหม่ได้อย่างไร

ชาวอเมริกันอินเดียนจำนวนมากเผชิญกับปัญหาทางการเงิน

ในเดือนพฤศจิกายน 2020 ครอมเวลล์ถูกอัยการของรัฐบาลกลางกล่าวหาว่ารับสินบนเพื่อแลกกับการอนุมัติสัญญาด้านสถาปัตยกรรมเกือบ 5 ล้านดอลลาร์ จากนั้นครอมเวลล์ถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจของเขาในฐานะประธานชนเผ่าในทางที่ผิดโดยรับเงินสดเกือบ 60,000 ดอลลาร์และผลประโยชน์อื่น ๆ จากจำเลยร่วม David DeQuattro ตามคำฟ้องของรัฐบาลกลาง

“นาย. ครอมเวลล์ละเมิดความไว้วางใจที่เขาเป็นหนี้ชนเผ่ามาชปี แวมปาโนก โดยทำการขู่กรรโชก รับสินบน และมิเช่นนั้นก็ใช้ตำแหน่งของเขาในทางที่ผิด” แอนดรูว์ เลลลิง อัยการสหรัฐฯ กล่าว

ชาวอเมริกันอินเดียนจำนวนมากเผชิญกับปัญหาทางการเงินและสังคมที่ยากลำบากมากมาย พวกเขาต้องการ — และสมควร — เป็นผู้นำที่แท้จริง แต่ดูเหมือนว่าลำดับความสำคัญของครอมเวลล์ไม่ใช่การรับใช้ประชาชนของเขา แต่เพื่อจัดระเบียบกระเป๋าของตัวเอง”เลลลิงกล่าวเสริม

DeQuattro ถูกกล่าวหาว่าจ่ายเงินและสิทธิพิเศษให้กับ Cromwell เพื่อให้บริษัทของเขา — RGB Architects — ชนะสัญญาการออกแบบ Mashpee Wampanoag สำหรับรีสอร์ทคาสิโนคาสิโนที่วางแผนมายาวนานมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ของชนเผ่า การกระทำผิดทางอาญาที่ถูกกล่าวหาว่าเกิดขึ้นระหว่างปี 2557 ถึง 2560

ครอมเวลล์และทนายความของเขา ทิม ฟลาเฮอร์ตี จะเริ่มต่อสู้คดีในวันที่ 19 เมษายน ที่ศาลแขวงสหรัฐในบอสตัน คดีถูกเลื่อนออกไปอย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

หากถูกตัดสินว่ามีความผิด ครอมเวลล์อาจได้รับโทษจำคุกสูงสุด 3 ปีในเรือนจำกลาง จำคุก 1 ปีภายใต้การควบคุมดูแล และปรับ 100,000 ดอลลาร์

ความขัดแย้งเรื่องคาสิโน
ชนเผ่า Mashpee Wampanoag ใช้เวลาหนึ่งทศวรรษในการพยายามรักษาความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจในอนาคตด้วยรีสอร์ทคาสิโนในทอนตัน แต่กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐฯ มีความซับซ้อนในสิทธิการเล่นเกมของรัฐบาลกลางของชนเผ่าเกี่ยวกับพื้นที่ 321 เอเคอร์ในทอนตันและมาชเปที่ได้มาในปี 2555

แผนกมหาดไทยภายใต้การบริหารของโอบามาตกลงที่จะนำที่ดินดังกล่าวไปสู่ความไว้วางใจของรัฐบาลกลาง ดังนั้นการเคลียร์ทางสำหรับชนเผ่าและนักการเงินและหุ้นส่วนการพัฒนา Genting Group เพื่อดำเนินการกับ First Light Resort & Casino แต่ภายใต้การบริหารของทรัมป์ กระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า ก่อนหน้านี้มีข้อผิดพลาดในการนำที่ดินดังกล่าวไปไว้ในความไว้วางใจและได้ลบพื้นที่ดังกล่าวออกจากทะเบียนของรัฐบาลกลาง

เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว กระทรวงมหาดไทยกลับจุดยืนของตนเองอีกครั้ง และปกครองภายใต้การบริหารของไบเดนว่าดินแดนดังกล่าวเป็นดินแดนอธิปไตยอย่างแท้จริง เจ้าหน้าที่มหาดไทยกล่าวว่าคำตัดสินปี 2021 ถือเป็นที่ สิ้นสุด

ชาวมาชเปสืบเชื้อสายมาจากวันขอบคุณพระเจ้าครั้งแรก เช่นเดียวกับชนเผ่าที่ผู้แสวงบุญพบเมื่อสี่ศตวรรษก่อน

ครอมเวลล์ปฏิเสธข้อกล่าวหา
Cromwell และ DeQuattro ยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้สมคบคิดที่จะได้รับประโยชน์ร่วมกันจากความทะเยอทะยานของคาสิโนของชนเผ่า ครอมเวลล์อ้างว่าเงินและของขวัญ รวมถึงห้องออกกำลังกายที่บ้าน Bowflex Revolution และวันหยุดสุดสัปดาห์ในห้องสวีทผู้บริหารที่ Seaport Boston Hotel ซึ่งทั้งสองแห่งจ่ายโดย RGB Architects นั้นไม่ใช่สินบน

หากอัยการของรัฐบาลกลางสามารถดำเนินคดีของตนได้สำเร็จและพิสูจน์การกระทำผิดทางอาญา คงไม่ใช่ครั้งแรกที่อดีตประธาน Mashpee Wampanoag ถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาทางอาญา

เกล็นน์ มาร์แชล บรรพบุรุษของครอมเวลล์ ถูกตัดสินว่ามีความผิดในปี 2552 ในข้อหายักยอกเงินจำนวน 400,000 ดอลลาร์จากชนเผ่านี้ เขาถูกตัดสินจำคุกสามปี

ข้อมูลจากสำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของมาเก๊า (DICJ) เผยให้เห็นว่าคาสิโนยังมีประสบการณ์ลดลงมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน อุตสาหกรรมเกมของมาเก๊าสรุปในปี 2564 ด้วยการชนะคาสิโนประมาณ991.5 ล้านดอลลาร์ในเดือนธันวาคม

แม้ว่าตัวเลขจะลดลงทั้งปีต่อปีและเดือนต่อเดือน แต่ตัวเลขเดือนมกราคมก็ยังดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้

เดือนมกราคมเป็นเดือนที่หนาวเย็นในแง่ของธุรกิจคาสิโน ด้วยการระบาดของ COVID-19 ในจูไห่และจงซานที่อยู่ใกล้เคียง และโปรโตคอลการเข้าและออกจากมาเก๊าที่เข้มงวดขึ้น การคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ในหมู่นักวิเคราะห์เกมคือการชนะการเล่นเกมจะมาประมาณ 31 เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่าเดือนมกราคม 2021

พร้อมป๊อป.
ยักษ์ ใหญ่ คาสิโนเชิงพาณิชย์ที่ได้รับใบอนุญาตทั้งหกรายที่ดำเนินงานในมาเก๊ายังคงรอให้จีนเปิดการเดินทางอีกครั้งอย่างเต็มที่ นโยบาย “ศูนย์โควิด” ของประเทศได้ป้องกันไม่ให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้น

ความตื่นเต้นที่ถูกคุมขังของคาสิโนสำหรับความต้องการที่ถูกกักขังอาจระเบิดได้ในที่สุดในเดือนนี้ เนื่องจากจีนอยู่ท่ามกลางวันหยุดปีใหม่ประจำปี สาธารณรัฐประชาชนจีนได้กำหนดให้เมื่อวานที่ 31 มกราคม ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ เป็นวันตรุษจีนอย่างเป็นทางการ หรือเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ ปี 2022 เป็นปีเสือ

มีรายงานว่าประชากรจีนประมาณร้อยละ 85 ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ด้วยข้อกำหนดการทดสอบที่ผ่อนคลายของมณฑลกวางตุ้งที่อยู่ใกล้เคียงเพื่อเดินทางไปมาเก๊าในช่วงสัปดาห์ปีใหม่ มาเก๊าหวังว่าจะมีวันหยุดที่ดีขึ้นในปี 2565 มากกว่าปีที่แล้ว

สำนักงานการท่องเที่ยวของรัฐบาลมาเก๊าคาดว่านักท่องเที่ยว 20,000 รายต่อวันจะดำเนินการผ่านประตูชายแดนในช่วงระยะเวลาหนึ่งสัปดาห์ ปีใหม่ 2021 มีผู้เข้าชมเฉลี่ยเพียง 12,000 ครั้งต่อวัน มาเก๊าเปิดให้จีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมด รวมถึงฮ่องกงและไต้หวันด้วย

ผู้ที่เดินทางมาจากฮ่องกงและไต้หวันจะต้องแสดงผลการทดสอบเชิงลบที่ดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แผ่นดินใหญ่สามารถแสดงการทดสอบเชิงลบที่ดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

ห้ามนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาเก๊า คนที่เดินทางมาจากแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และไต้หวันก็เช่นกัน หากพวกเขาไปต่างประเทศภายในสามสัปดาห์ที่ผ่านมา

ตัวเลขเดือนกุมภาพันธ์
เนื่องจากจีนมีการตอบสนองต่อการระบาดใหญ่ “เป็นศูนย์” อย่างต่อเนื่องของจีน และปฏิกิริยาที่เข้มงวดต่อการระบาดและคลัสเตอร์ นักวิเคราะห์เกมที่มุ่งเน้นไปที่เอเชียกล่าวว่าการคาดการณ์ตัวเลขการเล่นเกมในแต่ละเดือนกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ JP Morgan จึงประกาศเมื่อต้นเดือนนี้ว่าจะระงับการคาดการณ์ GGR รายเดือนสำหรับปี 2565

พูดตามตรง เรารู้สึกมั่นใจเกี่ยวกับตัวเลขของเราน้อยกว่าปีที่แล้ว”ทีมงานเจพี มอร์แกน กล่าว

งานที่ยากในการคาดการณ์ตัวเลข GGR ในเดือนกุมภาพันธ์และธุรกิจช่วงวันหยุดปีใหม่นั้นซับซ้อนในสัปดาห์นี้ โดยฮ่องกงรายงานการระบาดของโควิด-19 ครั้งที่ 5 นอกจากนี้ ฮ่องกงยังยืนยันจำนวนผู้ป่วยที่ไม่เชื่อมโยงรายวันสูงสุดในภูมิภาคนับตั้งแต่เริ่มมีการระบาด

การคาดการณ์ GGR ในเดือนกุมภาพันธ์จากนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่ยังคงออกคำแนะนำดังกล่าวจะเริ่มดำเนินการในปลายสัปดาห์นี้การย่างส่วนใหญ่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและ Crown Resorts ใน WA ได้ข้อสรุปเมื่อปลายปีที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ยังคงจำเป็นต้องปิดบางส่วน ที่ได้รับการพบ แต่คณะกรรมาธิการพระราชยังเปิดประเด็นปัญหากับหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมกึ่งทางการของ WA

ใน WA คณะกรรมการการเล่นเกมและการเดิมพัน (GWC) มีหน้าที่ดูแลการเล่นเกม นอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงคาสิโน Crown Perth ของ Crown ด้วย หน่วยงานประกอบด้วยสมาชิกเจ็ดคนและได้รับการสนับสนุนจากกรมปกครองท้องถิ่น อุตสาหกรรมกีฬา และวัฒนธรรม (DLGSCI) ของ WA

อย่างไรก็ตาม GWC เป็นเพียงเครื่องแต่งกายนอกเวลาเท่านั้น มีการประชุมทุกเดือน โดยจัดให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเล่นเกมโดยทั่วไป นี่เป็นการเปิดประตูให้หลายประเด็นถูกมองข้ามโดยไม่ตั้งใจ นอกจากนี้ยังหมายความว่าสมาชิกคณะกรรมการสามารถหละหลวมในการกำกับดูแลได้

GWC ไม่สัมผัสกับความเป็นจริง
คณะกรรมาธิการพิจารณาโดยคำให้การของ GWC และคนอื่นๆ ว่าหน่วยงานกำกับดูแลได้เพิกเฉยต่อข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินในตอนแรกซึ่ง Crown ได้รับการตำหนิทั่วประเทศออสเตรเลีย ยอมรับว่าผู้บริหารด้านกฎหมายที่มีตำแหน่งที่ดีและ “โน้มน้าวใจ” มองข้ามข้อกล่าวหาดังกล่าว GWC ยอมรับคำพูดของเขาและปัดเป่าข้อกล่าวหาเช่นกัน

ไม่แม้แต่ความจริงที่ว่าอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่คาสิโนของ WA ปะปนกับผู้บริหารของ Crown ในการเดินทางตกปลาก็เพียงพอที่จะยกธงแดง แม้ว่านิวเซาธ์เวลส์ (NSW) และรัฐอื่นๆ ของออสเตรเลียจะดำดิ่งลงสู่หล่มมงกุฎเพื่อค้นหาว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆ

อย่างไรก็ตาม GWC กำลังทำการแก้ไข ทนายความของหน่วยงาน Fiona Seaward กล่าวในระหว่างการสอบสวนว่า “แผนกได้ยอมรับและยอมรับในวันนี้ว่าการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอดีตนั้นไม่ได้มาตรฐานที่คาดหวังไว้ขององค์กรภาครัฐยุคใหม่ที่เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบ”

Crown Execs จะให้ความเห็นเพิ่มเติม
Crown จะยังคงถูกวางบนที่นั่งร้อนในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ไม่ต้องสงสัยเลยว่า Crown จะพึ่งพาคำให้การของ GWC เพื่อเป็นไม้ยันรักแร้เพื่อพยายามได้รับความเห็นอกเห็นใจ

Crown สูญเสียใบอนุญาตในรัฐนิวเซาท์เวลส์แล้ว และถูกคุมประพฤติในรัฐวิกตอเรีย ในความพยายามที่จะไม่ถูกลงโทษอีกต่อไปหลังจากการสอบสวนของ WA สิ้นสุดลง ทีมกฎหมายของ Crown กำลังพยายามรวบรวมการสนับสนุน

บริษัทได้ทำการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระดับสูง โดยมีการแทนที่คณะกรรมการและทีมผู้บริหารเกือบทั้งหมด Kanaga Dharmananda SC ทนายความของ Crown กล่าวเสริมว่า Crown ได้ “เริ่มดำเนินการตามโครงการสำคัญ” เพื่อให้บริษัทดำเนินไปตามแผน

Dharmananda เสริมว่า Crown ได้ดำเนินโครงการ “ด้วยต้นทุนทางการเงินที่สูง” สิ่งนี้ทำให้ฟังดูราวกับว่าควรได้รับคำชมสำหรับความพยายามของมัน หาก Crown ได้พัฒนาโปรแกรมเมื่อหลายปีก่อนตามที่ควรจะเป็น มันคงไม่อยู่ในตำแหน่งที่เป็นอยู่ตอนนี้

ในบรรดาผู้ที่ยังคงกล่าวปิดท้ายคือ James Packer ผู้ก่อตั้ง Crown และอดีตเจ้านาย เขาได้รับทราบถึงความผิดพลาดหลายครั้งระหว่างดำรงตำแหน่ง อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่จากไป ตามรายงานบางฉบับ เขาแทบไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละวันเลย

คณะกรรมาธิการจะนำเสนอรายงานขั้นสุดท้ายในอีกประมาณหนึ่งเดือนผู้ประกอบการประมาณ 30 รายกำลังเข้าแถวเพื่อใช้ชีวิตในตลาดที่อาจกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาเหนืออย่างรวดเร็ว

ด้วยจำนวนประชากรเกือบ 15 ล้านคน คาดว่าจะสร้างรายได้รวม 989 ล้านเหรียญสหรัฐ (789 ล้านเหรียญสหรัฐ) ในปีแรก และ 1.86 พันล้านเหรียญสหรัฐ (1.46 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ภายในปี 2569 ตามรายงานของ บริษัท วิจัย Vixio GamblingCompliance

First Nation เรียกร้องให้มีการดำเนินการ
แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะเลียสับของพวกเขา Mississaugas ของ Scugog Island First Nation (MSIFN) ดำเนินการคาสิโน Great Blue Heron และโรงแรมทางตะวันออกเฉียงเหนือของโตรอนโต ในแถลงการณ์ ชนเผ่านี้เรียกการประกาศของรัฐบาลประจำจังหวัดเมื่อวันศุกร์เกี่ยวกับวันเปิดตัวว่าเป็น “การตบหน้า” ต่อชนกลุ่มแรกของออนแทรีโอ ซึ่ง “ลด… คำสัญญาของการปรองดองเป็นเรื่องตลก”

เดอะเนชั่นกล่าวว่าจะฟ้องร้องเพื่อพยายามขัดขวางตลาด

“รัฐบาลฟอร์ดเพิกเฉยต่อความกังวลของเราอย่างไม่ใส่ใจ และไม่ได้เสนอกลยุทธ์ใดๆ ในการจัดการกับผลกระทบที่แผนที่ไม่เพียงพอของพวกเขาจะมีต่อ First Nation วัฒนธรรมของเรา และความสามารถของเราในการให้บริการแก่ชุมชนของเรา” Kelly LaRocca หัวหน้า MSIFN กล่าว

มันเป็นภัยคุกคามที่แท้จริงและสำคัญ มันจะไม่ยืน หากรัฐบาลฟอร์ดไม่เต็มใจที่จะจัดการกับความเสียหายที่เกิดจากการตัดสินใจ เราจะต้องทำให้พวกเขาต้องรับผิดชอบในปีการเลือกตั้ง”ลารอกกากล่าวต่อ

การตอบสนองเน้นย้ำถึงความตึงเครียดที่อาจเกิดขึ้นระหว่างรัฐบาลระดับจังหวัดและกลุ่มประเทศแรกเมื่อพูดถึงการเล่นเกม

การเล่นเกมของชนเผ่าแคนาดานั้นมีความมั่นคงน้อยกว่าในสหรัฐอเมริกา นั่นเป็นเพราะว่าไม่มีกฎหมายของรัฐบาลกลางในแคนาดาที่ประดิษฐานสิทธิ์การเล่นเกมของชนพื้นเมือง เช่น พระราชบัญญัติกำกับดูแลการเล่นเกมของอินเดียของสหรัฐอเมริกา (IGRA)

สิทธิ์การเล่นเกมระดับประเทศครั้งแรก
IGRA อนุญาตให้ชนเผ่าที่มีอำนาจอธิปไตยสามารถเล่นเกม Class II ได้ (บิงโกอิเล็กทรอนิกส์ เกมไพ่) โดยมีเงื่อนไขว่าจะถูกกฎหมายทุกที่ในรัฐ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ชนเผ่าต้องเข้าร่วมกับรัฐบาลของรัฐสำหรับการเล่นเกมคาสิโนสไตล์ Class III ข้อตกลงเหล่านี้สามารถให้การรับประกันแก่ชนเผ่าต่อการขยายการพนันที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐในอนาคต

ศาลฎีกาของแคนาดายอมรับแนวคิดเรื่องอธิปไตยของชนเผ่า ซึ่งรวมถึงสิทธิในการปกครองตนเองและสำหรับชนเผ่าในการใช้ที่ดินอธิปไตยของตนตามที่ตนเลือก รวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์ทางเศรษฐกิจ แต่ศาลยังได้ตัดสินด้วยว่าทั้งการเล่นเกมและการควบคุมการเล่นเกมไม่ใช่ “ส่วนสำคัญ” ของวัฒนธรรมชนชาติแรก และด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายของรัฐบาลกลาง

แตกต่างจากชนเผ่าอเมริกัน Canadian First Nations สามารถเล่นเกมได้ภายใต้ใบอนุญาตของจังหวัดและตามกฎหมายของจังหวัดเท่านั้น ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการดูหมิ่นอธิปไตยของพวกเขา

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลกลางของแคนาดาปฏิเสธที่จะมีส่วนร่วมกับชาติแรกในเรื่องเขตอำนาจศาลที่เกี่ยวข้องกับคาสิโน เพราะมันได้มอบอำนาจในการควบคุมการเล่นเกมให้กับรัฐบาลระดับจังหวัด

นั่นไม่ได้หมายความว่าชนเผ่าและจังหวัดไม่สามารถทำงานร่วมกันได้เมื่อพูดถึงเกมออนไลน์ เมื่อเดือนกันยายนที่แล้ว จังหวัดซัสแคตเชวันประกาศว่าจะเปิดตัวคาสิโนออนไลน์และแพลตฟอร์มการพนันกีฬาร่วมกับสหพันธ์แห่งชาติอธิปไตยชนพื้นเมือง โดยแบ่งรายได้ 50/50 ระหว่างทั้งสองฝ่าย

สหพันธ์เป็นตัวแทนของ 74 ชาติแรกของรัฐซัสแคตเชวันนบัตรที่ครบกำหนดในปี 2571 กำลังขายในการเสนอขายหนี้ภาคเอกชนและเป็นตัวแทนส่วนเสริมของปัญหา 310 ล้านดอลลาร์ที่บริษัทเกมนำออกสู่ตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ตามด้วยการขายหุ้นเพื่อเพิ่มทุนเพิ่มเติม

บริษัทตั้งใจที่จะใช้รายได้สุทธิจากการเสนอหมายเหตุเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา ติดตั้ง และเปิด The Temporary by American Place ซึ่งเป็นคาสิโนชั่วคราวที่วางแผนไว้ของเราในวอคีกัน อิลลินอยส์ ซึ่งเราตั้งใจที่จะดำเนินการในขณะที่เราออกแบบและสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก American Place ถาวรของเรา”ตามคำแถลงของฟูลเฮ้าส์

เงินที่ได้รับจะนำไปใช้ชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมจากการขายและเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร นักลงทุนในการขายหนี้เดิมอนุมัติการขายใหม่และยินยอมที่จะเพิ่มวงเงินสินเชื่อของฟูลเฮาส์เป็น 40 ล้านดอลลาร์จาก 15 ล้านดอลลาร์

Waukegan สาระสำคัญของวิทยานิพนธ์เต็มบ้าน
ในเดือนธันวาคม คณะกรรมการการเล่น เกมอิลลินอยส์ (IGB) เลือก Full House เป็นผู้ชนะการประมูลสำหรับโครงการรีสอร์ทแบบครบวงจรใน Waukegan กระตุ้นให้เกิดการชุมนุมครั้งยิ่งใหญ่ในสต็อก

สถานที่เล่นเกมแห่งใหม่จะเป็นที่รู้จักในชื่อ American Place และนักวิเคราะห์มองว่ามันเป็นส่วนเสริมที่สำคัญในพอร์ตโฟลิโอของ Full House เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว Edward Engel นักวิเคราะห์ของ Roth Capital กล่าวว่าโครงการนี้มีมูลค่า 3.50 ดอลลาร์ต่อหุ้นจากราคาหุ้นของผู้ประกอบการ เขาคาดการณ์ว่าสถานที่นี้สามารถสร้างรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) และรายได้จากการเล่นเกมรวม (GGR) เทียบได้กับ Grand Vic – คาสิโนห่างจากชิคาโก 40 ไมล์

Full House ควรจะมี EBITDA อยู่ที่ 50 ล้านถึง 60 ล้านดอลลาร์ที่ American Place นั่นหมายถึงผลตอบแทนจากการลงทุนประมาณ 15 เปอร์เซ็นต์

The Temporary by American Place มีกำหนดจะเปิดในกลางปีนี้ และจะมีเครื่องสล็อต 1,000 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 50 เกม ทรัพย์สินเกม เหล่านั้นจะถูกโอนไปยังสถานที่ถาวรเมื่อเปิด

ตัวเร่งปฏิกิริยาฟูลเฮ้าส์อื่นๆ
Full House ซึ่งตั้งอยู่ในเนวาดามีคาสิโนสองแห่งในรัฐบ้านเกิดและอีกแห่งในโคโลราโด อินเดียนา และมิสซิสซิปปี้

บริษัทยังอยู่ในกระบวนการสร้าง Chamonix Casino Hotel ให้เสร็จสิ้น ซึ่งนักวิเคราะห์โครงการรายอื่นมองว่าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีศักยภาพสำหรับหุ้น เมื่ออ้างถึงปัญหาเงินเฟ้อและห่วงโซ่อุปทาน Full House เพิ่งเพิ่มงบประมาณสำหรับรีสอร์ทครบวงจรระดับไฮเอนด์เป็น 250 ล้านดอลลาร์

ณ สิ้นปี 2563 Full House มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 265 ล้านดอลลาร์ “รวมถึงเงินสดจำกัดประมาณ 177 ล้านดอลลาร์ที่อุทิศให้กับการก่อสร้างโครงการ Chamonix Casino Hotel”ในจดหมายที่ส่งถึงอัยการสูงสุด Stacie Gorman ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) สหภาพ Culinary ขอเรียกร้องให้หน่วยงานกำกับดูแลตลาดการเงินตรวจสอบว่าเหตุใด RRR จึงมีคณะกรรมการบริหารที่เป็นชายล้วนที่ผิวขาวล้วน Red Rock Resorts เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักใน Station Casinos ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนของมหาเศรษฐี Frank III และ Lorenzo Fertitta

ในจดหมายของเขาถึงกอร์แมน นักวิเคราะห์การวิจัยด้านการทำอาหาร Zachary Poppel กล่าวว่าสหภาพแรงงานตั้งคำถามว่า RRR ได้ละเมิดกฎของ SEC เมื่อพูดถึงข้อกำหนดด้านความหลากหลายของการกำกับดูแลกิจการหรือไม่

คณะกรรมการห้าคนของ Red Rock เป็นคนผิวขาวคนเดิมนับตั้งแต่ IPO ปี 2558 และเราเชื่อว่าเหตุผลของ Red Rock สำหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการนั้นขึ้นอยู่กับการเรียกร้องที่ไม่เพียงพอ” Poppelกล่าว

Red Rock Resorts เป็นบริษัทเกมที่มีการซื้อขายสาธารณะเพียงแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตในเนวาดาที่มีบอร์ดโดยไม่มีผู้หญิง ขณะนี้มีบริษัทคาสิโนที่มีการซื้อขายสาธารณะเก้าแห่งที่ดำเนินงานในรัฐ

Union, RRR Long ที่ราคาต่อรอง
Fertittas และ Culinary Union มีความขัดแย้งที่หยั่งรากลึกต่อกันและกัน พี่น้องมหาเศรษฐีพยายามกันไม่ให้สหภาพออกจากคาสิโนเนวาดาเป็นเวลาหลายปี

สหภาพแรงงานและ RRR อยู่ท่ามกลางการต่อสู้ทางกฎหมายว่าฝ่ายบริหารของ Station Casinos จงใจแทรกแซงการลงคะแนนเสียงของสหภาพในเดือนธันวาคม 2562 ที่ Red Rock Resort ใน Summerlin หรือไม่ คนงาน Red Rock เห็นว่าค่าตอบแทนของพวกเขาเพิ่มขึ้นก่อนการลงคะแนนเสียง ซึ่งส่งผลให้พนักงานคาสิโนตัดสินใจที่จะไม่รวมตัวกัน

หลังจากรับเรื่องร้องเรียนจำนวนมาก คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์แห่งชาติ (NLRB) ได้แทรกแซงคำสั่งห้ามของรัฐบาลกลางที่ยื่นต่อศาลแขวงเนวาดาของสหรัฐอเมริกา โดยขอให้ผู้พิพากษายกเลิกการลงคะแนนเสียง คาสิโนเกือบทุกแห่งบน The Strip นำเสนอโดย Culinary ยกเว้นที่ The Venetian และ Palazzo

Red Rock กล่าวว่าการปรับปรุงการจ่ายเงินและผลประโยชน์ที่ประกาศในปี 2562 อยู่ในการดำเนินการมานานก่อนที่พนักงานจะเริ่มพยายามที่จะจัดระเบียบที่สถานที่ให้บริการ

คดี NLRB กำลังดำเนินอยู่ ในระหว่างนี้ศาลสหรัฐฯ ได้สั่งให้ RRRส่งต่อการสื่อสารภายในก่อนที่จะมีการประกาศโครงสร้างการชำระเงินใหม่ต่อ NLRB

“การตัดสินใจ [ศาล] ลงโทษสมาชิกในทีม Red Rock และทรัพย์สินของ Red Rock เนื่องจาก Station Casinos ปฏิบัติต่อสมาชิกในทีมอย่างดีเกินไป” คำแถลงของบริษัทเมื่อปีที่แล้วโต้แย้ง

เรียกร้องความหลากหลาย
กฎความหลากหลายของคณะกรรมการ Nasdaq ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว กำหนดให้บริษัทที่มีการซื้อขายสาธารณะในการแลกเปลี่ยน Nasdaq “ต้องมีหรืออธิบายว่าทำไมพวกเขาจึงไม่มีกรรมการที่มีความหลากหลายอย่างน้อยสองคน” ภายในเดือนสิงหาคมปี 2023 Nasdaq ให้เหตุผลว่าคณะกรรมการที่หลากหลายนั้น “ เกี่ยวข้องเชิงบวกกับการกำกับดูแลกิจการและผลการดำเนินงานทางการเงินที่ดีขึ้น”

ในอุตสาหกรรมเกม ปัจจุบัน Wynn Resorts เป็นผู้นำในแง่ของการเป็นตัวแทนของผู้หญิง คาสิโนยักษ์ใหญ่ได้ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการของตนใหม่ภายหลังจากข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติมิชอบทางเพศที่สิ้นสุดอาชีพซึ่งเรียกเก็บจากผู้ก่อตั้งชื่อซ้ำชื่อ Steve Wynn ในปี 2561 Wynn Resorts มีผู้หญิงสี่คนบนกระดานสมาชิก 10 คนHan Joeh Lim วัย 62 ปี ทุ่มเงิน 3.9 ล้านปอนด์ (5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่สถานประกอบการส่วนตัวที่หรูหราระหว่างการดื่มบาคาร่าเป็นเวลา 72 ชั่วโมงในปี 2558 ตอนนี้เขากล่าวว่าคาสิโนมีหน้าที่ดูแลภายใต้พระราชบัญญัติการพนันของสหราชอาณาจักรเพื่อปกป้องเขา ในฐานะเจ้าสัวธุรกิจที่ “อ่อนแอ”

พระราชบัญญัติการพนันปี 2005 ระบุว่า “ผู้ที่มีความเปราะบางควรได้รับการปกป้องจากการถูกทำร้ายหรือถูกแสวงประโยชน์จากการพนัน”

‘แพนิคกี้’ แพ้รวด
ในตอนแรก Aspinalls เสนอวงเงินเครดิต 60,000 ปอนด์ (81,000 เหรียญสหรัฐ) แก่ Lim ท้ายที่สุดเขาก็ดีสำหรับมัน ชาวมาเลเซียรายนี้สนใจในทรัพย์สิน เหล็ก และการผลิตชิปคอมพิวเตอร์ โดยมีทรัพย์สินประมาณ 40 ล้านปอนด์ (54 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ตามรายงานของเดลี่เมล์

เมื่อเขาทะลุ 60 งวดแรก คาสิโนได้ขยายเครดิตของเขาเป็น 1.9 ล้านปอนด์ (2.5 ล้านเหรียญสหรัฐ) และอีก 2 ล้านปอนด์ (2.6 ล้านเหรียญสหรัฐ)

ลิมเป่ามาก

ผู้อ้างสิทธิ์มีการสูญเสียต่อเนื่องและรู้สึกสิ้นหวังและตื่นตระหนกอย่างเห็นได้ชัด” อ่านคำฟ้อง “อย่างไรก็ตาม Aspinalls ใช้ประโยชน์จากความพยายามอันน่าลำบากใจของผู้อ้างสิทธิ์เพื่อเรียกคืนความสูญเสียโดยให้เงินทุนเพิ่มเติมและมีเวลามากขึ้นในการเล่นการพนัน”

ฝ่ายบริหารของคาสิโนควรจะ “บังคับ” Lim ให้หยุดและพักผ่อน

หลังจากนั้น Lim ปฏิเสธที่จะให้เกียรติหนี้ของเขา และ Aspinalls ก็ฟ้องร้องเพื่อความสมดุล ในปี 2019 ผู้พิพากษาในลอนดอนตัดสินให้คาสิโนแห่งนี้และปรับ Lim เพิ่มอีก 100,000 ปอนด์ (143,000 เหรียญสหรัฐ) สำหรับการดูหมิ่นศาลสำหรับการละเมิดคำสั่งศาลสี่คำสั่ง

ผู้พิพากษายังกล่าวหาว่าลิมส่ง “หลักฐานด้วยวาจาที่ไม่ซื่อสัตย์โดยเจตนาในระหว่างการพิจารณาคดี”

ออกไปที่ลิม
Lim ไม่ใช่คนระดับสูงในลอนดอนคนแรกที่ใช้ข้อโต้แย้งเรื่องการฝ่าฝืนการดูแล หนึ่งปีก่อนที่เขาจะสนุกสนานกับการเล่นบาคาร่าอย่างโชคร้ายนูรา อัล-ดาเฮอร์ภรรยาของรัฐมนตรีต่างประเทศโอมาน ได้ฟ้องร้อง Ritz Club หลังจากที่ทำเงิน 1 ล้านปอนด์ (1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยค้างชำระ

อัล-ดาเฮอร์ได้รับการอธิบายในเอกสารของศาลว่าเป็น “ผู้หญิงที่ร่ำรวยมหาศาล” ซึ่งเคยเสี่ยงโชคมากกว่า 20 ล้านปอนด์ที่เดอะริทซ์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา และลดจำนวนลง 7 ล้านปอนด์ (9.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในช่วงเวลาดังกล่าว

ในโอกาสนี้ Al-Daher อ้างว่าคาสิโนได้ “ใช้ประโยชน์จากการติดการพนันของเธอ”

ผู้พิพากษากล่าวว่าเขาพบว่ามันแปลกที่ Al-Daher จ่ายเงินครึ่งหนึ่งของการสูญเสีย 2 ล้านปอนด์ (2.7 ล้านเหรียญสหรัฐ) ของเธอโดยไม่ต้องยุ่งยาก แต่โต้แย้งส่วนที่เหลือ นอกจากนี้เขายังพบว่าเป็นเรื่องแปลกที่ Al-Daher และครอบครัวของเธอสูญเสียเงิน 5 ล้านเหรียญสหรัฐในลาสเวกัสเพียงไม่กี่เดือนต่อมา

“หน้าที่ในการดูแล” ของคาสิโนเขากล่าวว่า “ในการตัดสินของฉัน ผู้มีอำนาจไม่สนับสนุนหน้าที่ดังกล่าว”

การเรียกร้อง ‘ชนชั้น’ ของ Aspinalls
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Aspinalls กลายเป็นหัวข้อข่าวหลังจากอดีตพนักงานคนหนึ่งถูกฟ้องร้องโดยกล่าวว่าเธอเผชิญกับการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติขณะทำงานเป็นตัวแทนจำหน่าย

Semhar Tesfagiorgis ซึ่งเป็นคนผิวดำอ้างว่าพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและการเหยียดเชื้อชาติของลูกค้าวีไอพีที่มีต่อเธอและเพื่อนร่วมงานของเธอได้รับการยอมรับจากฝ่ายบริหารของคาสิโนซึ่งต้องการให้พวกเขาเล่นการพนันต่อไป

ในเดือนพฤศจิกายน ศาลการจ้างงานตัดสินว่า Aspinalls ได้ละเมิดพระราชบัญญัติความเสมอภาคของสหราชอาณาจักร

การเล่นเกมนอกชายฝั่งเป็นคุณสมบัติมาตรฐานในยุโรป

มีเหตุผลมากมายว่าทำไมการนำกฎระเบียบมาสู่อุตสาหกรรมเกมจึงเป็นความคิดที่ดี พวกเขาสามารถปกป้องทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้ใช้ปลายทาง และเพิ่มความโปร่งใสและความยุติธรรม

กฎระเบียบยังทำให้แน่ใจว่ารัฐบาลจะได้รับการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม การควบคุมมากเกินไปอาจให้ผลตรงกันข้าม รายงานใหม่ที่จัดทำโดยสภาการเดิมพันและการเล่นเกมของสหราชอาณาจักร (BGC) สนับสนุนสิ่งนี้ และเตือนว่าสหราชอาณาจักรอยู่บนเส้นทางแห่งการทำลายล้างตนเอง หากพยายามควบคุมตลาดเกมมากเกินไป

การเล่นเกมนอกชายฝั่งเป็นคุณสมบัติมาตรฐานในยุโรป
BGC มอบหมายให้ PWC ตรวจสอบสถานะของการพนันในตลาดมืดในยุโรป ก่อนการปฏิรูปกฎระเบียบที่จะเกิดขึ้นของ สหราชอาณาจักร จะไม่แปลกใจเลยที่หลายประเทศที่มีการกดขี่การพนันเพิ่มขึ้นกำลังเห็นกิจกรรมนอกชายฝั่งเพิ่มขึ้น

ในการแถลงข่าว BGC เน้นย้ำประเทศในยุโรปหลายประเทศและปัญหาที่พวกเขาเผชิญกับการใช้เว็บไซต์การพนันที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น นอร์เวย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่เข้มงวดและผูกขาดที่สุด พบว่าประมาณ 66% ของเงินออนไลน์เดิมพันในต่างประเทศ

ฝรั่งเศสอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม มันสูญเสียเงินประมาณ 57% ของเงินเดิมพันทั้งหมดให้กับผู้ประกอบการที่ผิดกฎหมาย ฝรั่งเศสมีตลาด iGaming ที่ถูกกฎหมาย ต้องขอบคุณการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในปี 2009 อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ให้บริการ iGaming ที่มีใบอนุญาตในประเทศ

เนื่องจากการเติบโตของไซต์เหล่านี้พุ่งสูงขึ้น รายได้ของไซต์ตลาดมืดในนอร์เวย์จึงเพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่านับตั้งแต่ปี 2010 และรายได้จากตลาดมืดของฝรั่งเศสก็เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่านับตั้งแต่ปี 2015” รายงาน BGC ใหม่เกี่ยวกับการพนันในตลาดมืดในยุโรปกล่าว

แม้ว่าการกีดกันตัวเองเป็นแนวคิดที่ดีบนกระดาษ แต่ก็ไม่ได้ผลเสมอไปในโลกแห่งความเป็นจริง สวีเดนก็เหมือนกับหลายประเทศที่เสนอการกีดกันตนเอง แต่สิ่งนี้ไม่ได้หยุดผู้บริโภค 38% จากการเปลี่ยนไปใช้ตัวเลือกในต่างประเทศ

อิตาลีและสเปนก็ไม่รอดพ้นจากการเข้าถึงการพนันนอกชายฝั่งเช่นกัน เนื่องจากพวกเขายังคงแนะนำการควบคุมและข้อจำกัดใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง การพนันในตลาดมืดจึงเพิ่มขึ้น 23% และ 20% ตามลำดับ

การเล่นเกมในสหราชอาณาจักรกำลังขัดแย้งกับตลาดมืด
ถ้าอังกฤษไม่ระวังก็จะไปจบลงที่ประเทศอื่นๆ เหล่านี้ รายงานของ PWC ระบุว่าจำนวนนักพนันชาวอังกฤษที่มุ่งหน้าไปยังไซต์นอกชายฝั่งได้เพิ่มขึ้นจาก 220,000 คนเมื่อสองปีที่แล้วเป็น 460,000 คนในขณะนี้ จำนวนเงินที่พวกเขาเดิมพันในเว็บไซต์นอกชายฝั่งคือ “หลายพันล้านปอนด์”

แม้แต่งานวิจัยของคณะกรรมาธิการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร (UKGC) เองก็แสดงให้เห็นว่าระดับการควบคุมในปัจจุบันกำลังทำงานอยู่ ได้เผยแพร่รายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอัตรา “ปัญหาการพนัน” ในประเทศลดลงจาก 0.6% เป็น 0.3% ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยัง สะท้อนถึงการ ศึกษาอื่นๆ

หาก UKGC รวมถึงฝ่ายนิติบัญญัติของสหราชอาณาจักร ยังคงควบคุมอุตสาหกรรมการพนันต่อไป อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดี BGC ชี้ให้เห็นว่ามีงานมากถึง 120,000 ตำแหน่งที่ตกอยู่ในความเสี่ยง นอกจากนี้ รัฐบาลอาจสูญเสียเงินจำนวน 4.5 พันล้านปอนด์ (6.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่ได้รับจากรายได้จากภาษีในแต่ละปี

BGC ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ให้บริการเกมจำนวนหนึ่ง ไม่ได้เรียกร้องให้มีการห้ามการสร้างกฎระเบียบ แต่กลับเรียกร้องให้มีแนวทางร่วมกันในการสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา สภาหวังว่าผู้มีอำนาจจะสามารถหาจุดสมดุลที่จำเป็นซึ่งให้การกำกับดูแลที่จำเป็น ในขณะที่ยังคงให้ผู้บริโภคสามารถเลือกได้อย่างถูกต้องว่าจะแสวงหารูปแบบความบันเทิงที่ตนต้องการอย่างไรและเมื่อใด

ฮาร์ดร็อคอินเตอร์เนชั่นแนลเจ้าของและผู้ดำเนินการคาสิโนแอตแลนติกซิตี้จัดศาลากลางพนักงานประจำปีเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ในมือคือ Jim Allen ประธาน Hard Rock International ผู้ซึ่งได้รับเกียรติให้แจ้งให้สมาชิกในทีมทราบว่าพวกเขาจะจากไปพร้อมกับเงินในกระเป๋าที่ลึกกว่านี้

หลังจากปีที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่ Hard Rock Atlantic City สร้างรายได้รวมจากการเล่นเกม (GGR) มากกว่าครึ่งพันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารของบริษัทได้ประกาศโบนัสที่แข็งแกร่งสำหรับคนงานในสหภาพแรงงานและนอกสหภาพแรงงาน อัลเลนกล่าวว่าพื้นที่เล่นเกมในแอตแลนติกซิตี้ของฮาร์ดร็อคมีประสบการณ์เพิ่มขึ้นอย่างมากในการหยอดเหรียญและเกมบนโต๊ะลดลงเมื่อเทียบกับปี 2019

“เรามองสิ่งต่าง ๆ ที่นี่ที่ Hard Rock และนั่นคือรากฐานของความสำเร็จของเรา” Allen กล่าวกับฝูงชนที่อัดแน่นใน Hard Rock Live ที่ Etess Arena “เราต้องการมุ่งเน้นไปที่การสร้างมิตรภาพในที่ทำงาน และสร้างความรู้สึกเป็นครอบครัวในหมู่สมาชิกทีมฮาร์ดร็อคของเรา

“นี่คือสิ่งที่แยกเราออกจากกันและทำให้เราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม” อัลเลนสรุป นอกเหนือจากโบนัสแล้ว ฮาร์ดร็อคยังแจกเงินสด 50,000 ดอลลาร์ และผู้โชคดีสองคนได้รับรถยนต์ใหม่

งบประมาณโบนัสประจำปีของ Hard Rock ในปี 2020 มีมูลค่ารวม 2 ล้านเหรียญสหรัฐ

เบิกจ่ายไปแล้ว 10 ล้านเหรียญ
Allen และผู้บริหารของ Hard Rock Atlantic City คนอื่นๆ รวมถึงประธานาธิบดี Joe Lupo กล่าวว่าพนักงานได้รับโบนัสรวมกว่า 10 ล้านเหรียญสหรัฐ

ด้วยจำนวนพนักงานในปัจจุบันที่แข็งแกร่งประมาณ 2,400 คน โบนัสโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 4,100 ดอลลาร์ เช็คของพนักงานแต่ละคนจะขึ้นอยู่กับตำแหน่งและความอาวุโสของพวกเขา

Lupo กล่าวว่าเขาไม่สามารถภาคภูมิใจในทีมงานของเขาได้ คาสิโนได้รับเงินรางวัล 431.1 ล้านดอลลาร์บนพื้นคาสิโนที่มีอิฐและปูนเมื่อปีที่แล้ว นั่นเป็นการเพิ่มขึ้น 92% จากการระบาดใหญ่ในปี 2020 แต่ยังดีกว่า 33% เมื่อเทียบกับคาสิโนที่ชนะรางวัล 342 ล้านดอลลาร์ในปี 2019

ฮาร์ดร็อคยังสร้าง iGaming GGR มูลค่า 67.3 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้รับรางวัล 13.2 ล้านเหรียญสหรัฐจากการเดิมพันกีฬา รวมมูลค่าเกือบ 511.7 ล้านเหรียญสหรัฐ

Hard Rock AC เปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน ปี 2018 หลังจากผ่านการปรับปรุงใหม่กว่า 500 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเปลี่ยนสถานที่ให้บริการแห่งนี้ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางแนวร็อกแอนด์โรล คาสิโนแห่งนี้เคยเป็นทรัมป์ทัชมาฮาล

ทุกสายตาจับจ้องไปที่นิวยอร์ก
การเดินทางไปนิวเจอร์ซีย์ของจิม อัลเลน รวมถึงการแวะที่นิวยอร์กซิตี้ ซึ่งเขาได้แสดงความตั้งใจของฮาร์ดร็อคในการพัฒนาคาสิโนรีสอร์ทแบบครบวงจรในพื้นที่ อัลเลนเปิดเผยในระหว่าง การสัมภาษณ์ APว่าบริษัทได้ระบุสถานที่ที่มีศักยภาพสามแห่งสำหรับคอมเพล็กซ์คาสิโนขนาดใหญ่เช่นนี้

คาสิโนทางตอนใต้ของนิวยอร์กก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างมากต่อแอตแลนติกซิตี้ เมืองชายหาดคาสิโนอาศัยการจราจรจากนอร์ธเจอร์ซีย์และนิวยอร์กซิตี้เป็นอย่างมาก

อย่าพลาดเลย เมื่อคาสิโนทั้งสามแห่งนี้เปิดในนิวยอร์ก จะมีรายรับจากการเล่นเกมถึง 1.5 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 พันล้านดอลลาร์” อัลเลนกล่าว “คำถามก็คือว่ามันจะมาจากตลาดแอตแลนติกซิตี้มากแค่ไหน?”

อัลเลนกล่าวว่าแอตแลนติกซิตี้มีความก้าวหน้าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหลังจากการปิดคาสิโนห้าแห่งระหว่างปี 2557 ถึง 2559 แต่เขาเสริมว่า “ถ้าฉันพูดตรงๆ อย่างไร้ความปราณี เราก็ไม่มีที่ไหนใกล้จุดที่เราต้องการ”สำนักงานบริการทางการเงินของมาเก๊ารายงานว่าภาษีปี 2021 ที่เรียกเก็บจากรายได้จากการเล่นเกมขั้นต้น (GGR) มีมูลค่ารวม MOP33.91 พันล้าน (4.22 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) รายรับภาษีคาสิโนเพิ่มขึ้น 13.8 เปอร์เซ็นต์ในปีที่แล้วมากกว่าในปี 2020

คาสิโน มาเก๊าได้รับรางวัล 10.8 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 12 เดือน เพิ่มขึ้น 44 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่ยังคง 70 เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 36.4 พันล้านดอลลาร์ที่ผู้ให้บริการคาสิโนหกรายเดียวกันชนะในปี 2562

ผู้รับสัมปทานการเล่นเกมห้าในหกรายของมาเก๊าจะต้องเสียภาษีในอัตราร้อยละ 39 ของ GGR ของพวกเขา SJM Resorts ถูกเก็บภาษีน้อยกว่าเล็กน้อยที่ 38 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นความแตกต่างหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่บริษัทได้รับ เนื่องจากประวัติอันยาวนานของการดำเนินการคาสิโนในเขตปกครองพิเศษของจีน (SAR)

แม้ว่าเงินภาษีการเล่นเกมในปี 2564 จะได้รับการฟื้นตัวอย่างมากในปี 2563 แต่รายได้ยังคงต่ำกว่าประมาณ 14 พันล้านดอลลาร์ที่รัฐบาลวงล้อมรวบรวมในปี 2562

ระเบิดงบประมาณ
มาเก๊าดำเนินการเกี่ยวกับคาสิโนซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเกมซึ่งร่ำรวยที่สุดในโลกในแง่ของรายได้จากการเล่นเกมต่อปีก่อนเกิดการระบาดใหญ่ คิดเป็นเงินมากกว่า 80 เซ็นต์ของเงินภาษีทุกดอลลาร์ที่รวบรวมได้ เจ้าหน้าที่มาเก๊าหวังว่าปี 2021 จะกลับมาสู่สภาวะปกติ แต่นโยบาย “ศูนย์โควิด” ของจีนส่งผลให้มีการล็อกดาวน์อย่างเข้มงวดและการหยุดชะงักทางธุรกิจเมื่อตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่เพียงไม่กี่ราย ขัดขวางการฟื้นตัวดังกล่าว

มาเก๊าในต้นปี 2564 มีงบประมาณ MOP 50 พันล้าน (6.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) จากการเล่นเกม แต่เมื่อปีที่ผ่านมา ก็เริ่มชัดเจนมากขึ้นว่าคาสิโนจะไม่เข้าใกล้ตัวเลขดังกล่าวเลย

โดยรวมแล้ว GGR ได้รับผลกระทบในทางลบจากข้อ จำกัด การเดินทางและการเข้าชายแดนซ้ำแล้วซ้ำอีก ในปี 2564 มีนักท่องเที่ยวเพียงร้อยละ 20 ของปริมาณนักท่องเที่ยวในปี 2562 ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 7.7 ล้านคนในปีที่แล้ว

สภาพต่างๆ ค่อยๆ ดีขึ้น สำนักงานการท่องเที่ยวของมาเก๊ากล่าวว่าศูนย์กลางคาสิโนปัจจุบันเปิดให้ผู้คนที่มาจากทุกที่ในจีนแผ่นดินใหญ่ รวมถึงฮ่องกงและไต้หวัน ตราบใดที่พวกเขาไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศภายใน 21 วันที่ผ่านมา

ชาวฮ่องกงและชาวไต้หวันต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เป็นลบ ซึ่งดำเนินการภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา การเดินทางมาถึงจากมณฑลกวางตุ้งจะต้องแสดงการทดสอบเชิงลบที่ดำเนินการภายใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา

นักท่องเที่ยวที่มาจากที่อื่นบนแผ่นดินใหญ่สามารถเข้ามาเก๊าได้โดยไม่ต้องทดสอบ แต่ผู้มาเยือนดังกล่าวจะต้องสวมหน้ากากต่อไปและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดทั้งหมดที่จัดทำโดยธุรกิจหรือรัฐบาลมาเก๊า

ความไม่แน่นอนปี 2022
เจ้าหน้าที่ของมาเก๊าได้ตั้งงบประมาณภาษีการเล่นเกมมูลค่า 6.2 พันล้านดอลลาร์อีกครั้งในปี 2565 ไม่ว่าตัวเลขนั้นจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับเรื่องที่ยังค้างอยู่

นอกเหนือจากการหยุดชะงักทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นจาก COVID-19 ใบอนุญาตคาสิโนทั้งหกของมาเก๊าจะหมดอายุในวันที่ 26 มิถุนายน รัฐบาลได้บอกเป็นนัยว่าบริษัททั้งหกจะได้รับการประกวดราคาใหม่ก่อนวันดังกล่าว แต่ภายใต้กฎระเบียบที่ปรับเปลี่ยน

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการละทิ้งกลุ่ม VIPอย่างน้อยก็เพราะพวกเขาเป็นที่รู้จักในมาเก๊ามาเกือบสองทศวรรษแล้ว ในความพยายามที่จะควบคุมการไหลของเงินทุนออกจากการควบคุมบนแผ่นดินใหญ่ จีนได้สั่งให้มาเก๊าและคาสิโนของตนยกเลิกการเชื่อมโยงจากผู้จัดการท่องเที่ยวที่มีการโต้เถียงกันบริษัทเกมกล่าวว่าสถานที่ดังกล่าวจะเป็นที่รู้จักในชื่อ Pompano Beach ของ Harrah ในฤดูใบไม้ร่วง การรีแบรนด์เป็นส่วนหนึ่งของการยกเครื่องทรัพย์สินครั้งใหญ่โดยผู้ดำเนินการ Caesars และเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ Cordish Cos

เราจะไม่โยนชื่อนั้นไปง่ายๆ” Tom Reeg ซีอีโอ ของCaesars กล่าวในพิธีที่แหวกแนวเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว รายงานจากSouth Florida Sun Sentinel “มันเป็นการถกเถียงกันมากมายเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะเรียกสิ่งนี้และ [Isle Casino] เห็นได้ชัดว่าเป็นของ Harrah สำหรับเรา”

ระยะแรกซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2565 จะประกอบด้วยยูนิตพักอาศัยเกือบ 680 ยูนิต พื้นที่เล่นเกมคาสิโน 102,567 ตารางฟุต ส่วนหน้า jai alai ที่รองรับคนได้ 300 คน และสนามฝึกซ้อม Topgolf ขนาดใหญ่

โครงการทั้งหมดมีวันที่แล้วเสร็จโดยประมาณในปี 2572 และจะมียูนิตพักอาศัย 4,100 ยูนิต พื้นที่เล่นเกม 142,182 ตารางฟุต และห้องพักในโรงแรม 950 ห้อง

การรีแบรนด์ล่าสุดในพอร์ตโฟลิโอของ Caesars
Isle Casino Pompano Park เข้าร่วมบัญชีรายชื่อคาสิโนของ Caesars ในปี 2020 เมื่อ Eldorado Resorts เสร็จสิ้น การเข้าครอบครอง “Caesars เก่า” มูลค่า17.3 พันล้านดอลลาร์

ข่าวการเปิดตัว Pompano Beach ของ Harrah ถือเป็นการรีแบรนด์ล่าสุดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Caesars เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา บริษัทเกมกล่าวว่าจะนำแบรนด์ Horseshoe อันโด่งดังมาสู่เมืองเซนต์หลุยส์ ในขณะที่กำลังเปลี่ยนชื่อและปรับปรุงLumière Place Casino and Hotel แผนดังกล่าวเกิดขึ้นไม่ถึงสองสัปดาห์หลังจากที่ผู้ดำเนินการกล่าวว่ากำลังเปลี่ยนชื่อ Bally’s บน Las Vegas Strip เป็นสถานที่ Horseshoe

นอกจากนี้ Caesars ยังวางแผนที่จะลบชื่อของ Harrah ออกจากคาสิโนในนิวออร์ลีนส์ และใช้ชื่อ Caesars Palace อันน่านับถือกับทรัพย์สินของเกมนั้น

นอกจากนี้ แบรนด์ของ Harrah ยังถูกกำหนดให้ใช้กับการแข่งขัน Nebraska racinoเมื่อการยกเครื่องสถานที่นั้นเสร็จสิ้น

ประวัติของฮาราห์
ชื่อของ Harrah มีต้นกำเนิดย้อนกลับไปในปี 1937 เมื่อ William Harrah ก่อตั้งห้องบิงโกที่มีชื่อเดียวกันในเมืองรีโน รัฐเนวาดา บริษัทเข้าสู่สาธารณะในปี 1971 และถูกซื้อกิจการโดยเครือโรงแรม Holiday Inn ในปี 1980

Promus Companies เข้ามาเทคโอเวอร์ในปี 1990 โดยสร้างคาสิโนของ Harrah ในตลาดภูมิภาคหลายแห่ง และในที่สุดก็ใช้ชื่อนั้นในปี 1995 Harrah’s เข้าซื้อกิจการ Caesars แบบเก่าในปี 2005 ด้วยมูลค่า 10.4 พันล้านดอลลาร์ ในปีต่อมา บริษัทหุ้นเอกชนสามแห่งได้เข้าซื้อบริษัทเกมด้วยเงินสด 17.1 พันล้านดอลลาร์ และหนี้ 10.7 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงดังกล่าวปิดตัวลงในปี 2551 สองปีต่อมาซีซาร์ก็กลายเป็นชื่อของบริษัทแม่ในขณะที่พร้อมสำหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) อีกครั้งที่เปิดตัวในต้นปี 2555

ปัจจุบัน ชื่อของ Harrah อยู่ในคาสิโน 17 แห่งที่ดำเนินการโดย Caesars รวมถึงสามแห่งในเนวาดาวอลเตอร์ส นักพนันกีฬาระดับตำนาน และซูซาน ภรรยาของเขา มอบ “ของขวัญชิ้นสำคัญ” ให้กับ HOPE for Prisoners ตามการเปิดเผยขององค์กร การบริจาคดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนมูลนิธิ Billy Walters Center for Second Chances ซึ่งมีกำหนดจะเปิดในเดือนเมษายน

HOPE for Prisoners ทำงานร่วมกับผู้ที่ถูกคุมขังและให้การสนับสนุนและบริการที่พวกเขาต้องการในขณะที่พวกเขาก้าวไปสู่ขั้นต่อไปในชีวิต สถานที่แห่งใหม่จะให้บริการต่างๆ เช่น การฝึกอบรมสายอาชีพและทักษะชีวิต โอกาสในการทำงานและการศึกษา และการให้คำปรึกษา

หน่วยงานสาธารณะ เช่น กรมตำรวจนครบาลลาสเวกัส และกลุ่มภาคเอกชน เช่น The Vegas Chamber ให้การสนับสนุนองค์กรซึ่งดำเนินโครงการกลับเข้ามาใหม่เป็นเวลา 18 เดือน พิธีสำเร็จการศึกษาครั้งล่าสุดเกิดขึ้นในวันศุกร์

จอน พอนเดอร์ ประธานและซีอีโอของ HOPE กล่าวว่าการบริจาคของวอลเตอร์สจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนหลายร้อยคนในภูมิภาคนี้

“ความปรารถนาของเขาในการสร้างผลกระทบต่อสมาชิกคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมในชุมชนของเรานั้นน่ายกย่อง และเรารู้สึกขอบคุณอย่างยิ่งที่เขาเลือกที่จะสนับสนุนภารกิจของ HOPE for Prisoners” พอนเดอร์กล่าวในแถลงการณ์

เกี่ยวกับ บิลลี่ วอลเตอร์ส
หลังจากสร้างชื่อให้ตัวเองในลาสเวกัสในฐานะนักพนันกีฬาที่มีผลงานมากมายเริ่มตั้งแต่ทศวรรษ 1980 บิลลี่ วอลเตอร์สถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในโดยคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางในเดือนเมษายน 2017 และถูกตัดสินจำคุก 5 ปี ในฤดูใบไม้ผลิปี 2020 เมื่อเริ่มมีการระบาดของโควิด-19 เขาได้ถูกย้ายไปยังการกักขังที่บ้าน นั่นเป็นเพราะอายุของเขาและความจริงที่ว่าเขาดำรงตำแหน่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของวาระทำให้เขามีสิทธิ์ได้รับโปรแกรมที่จัดตั้งขึ้นในพระราชบัญญัติ CARES

จากนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็ลดโทษของเขาก่อนออกจากตำแหน่งในเดือนมกราคม 2021 ทำให้เขาลดเวลาที่เขาควรจะรับราชการไปเกือบหนึ่งปี

วอลเทอร์สโต้แย้งคดีของรัฐบาลกลางกับเขามานาน และกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางเปิดเผยข้อมูลคณะลูกขุนใหญ่ให้กับสื่อ ทนายความที่เป็นตัวแทนของวอลเตอร์สในคดีแพ่งต่ออดีตทนายความสหรัฐฯ และผู้สืบสวน FBI ซึ่งเป็นผู้นำคดีกับเขากล่าวว่านักพนันที่มีชื่อเสียงเชื่อว่าผู้อื่นถูกละเมิดสิทธิ์ในลักษณะเดียวกัน แต่ไม่มีทรัพยากรที่จะดำเนินคดีของพวกเขา

อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ยกฟ้องคดีดังกล่าวเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว โดยอ้างว่าอายุความ 3 ปีได้สิ้นสุดลงแล้ว

“ระบบเสียหาย”
ในแถลงการณ์ของ Walters กล่าวว่าประสบการณ์ของเขาทำให้เขาตระหนักได้ว่าโครงการสำคัญอย่าง HOPE for Prisoners อยู่ในชุมชนเพียงใด

ผมบอกคุณได้เลยว่าระบบเรือนจำพัง และหากไม่มีโครงการแบบนี้ นักโทษที่เพิ่งได้รับการปล่อยตัวก็ไม่มีโอกาส”เขากล่าว

มีผู้สำเร็จการศึกษาจากโครงการลาสเวกัสมากกว่า 450 คนทุกปี แต่วอลเตอร์สกล่าวว่าจำเป็นต้องทำมากกว่านี้

“มีคน 2 ล้านคนอยู่ในเรือนจำและเรือนจำของประเทศ ซึ่งเพิ่มขึ้น 500% ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา”เขากล่าว “ฉันหวังว่าด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่นี้ ผู้คนและองค์กรต่างๆ จำนวนมากขึ้นจะเห็นความสำเร็จของโครงการนี้และเลียนแบบทั่วประเทศ”

การบริจาคให้กับ HOPE for Prisoners เป็นเพียงการบริจาคครั้งล่าสุดที่วอลเตอร์สได้ทำไว้ เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว เขาได้มอบเงิน 1 ล้านเหรียญสหรัฐเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชื่อสนามบินนานาชาติ McCarran ในลาสเวกัสเพื่อเป็นเกียรติแก่ Harry Reid การเปลี่ยนชื่อดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการในช่วงกลางเดือนธันวาคม เพียงสองสัปดาห์ก่อนที่อดีตผู้นำพรรคเดโมแครตของวุฒิสภาสหรัฐจะถึงแก่กรรมปีที่แล้ว อุตสาหกรรมเกมในเพนซิลเวเนียสร้างสถิติสูงสุดตลอดกาลในแง่ของรายได้จากเกมรวม (GGR) การชนะรวมจากทุกแนวดิ่งบดบัง 4.73 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้น 39 เปอร์เซ็นต์ที่น่าประทับใจจากสถิติก่อนหน้านี้ที่ 3.41 พันล้านดอลลาร์ที่ตั้งไว้ในปี 2562

อย่างไรก็ตามหัวข้อข่าวการเล่นเกมในปี 2021ทำให้เข้าใจผิดเล็กน้อย เนื่องจากการเล่นแบบอิฐและปูนยังคงลดลงเมื่อเทียบกับปี 2019 GGR จากสล็อตขายปลีกและเกมบนโต๊ะในปีที่แล้วมีมูลค่ารวมประมาณ 3.21 พันล้านดอลลาร์ ในปี 2019 รายได้จากเกมดังกล่าวมีมูลค่ารวม 3.26 พันล้านดอลลาร์

มกราคมไม่เริ่มคาสิโนหวัง
คาสิโนในเพนซิลเวเนียหวังว่าจะดีดตัวขึ้นสู่ระดับปี 2562 ในปี 2565 แต่เดือนมกราคมไม่ได้เตะสิ่งต่าง ๆ ไปในทิศทางที่ถูกต้อง

GGR จากเครื่องสล็อตอิฐและปูนมีมูลค่ารวม 168.4 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนที่แล้ว มากกว่าหกเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า 179.8 ล้านดอลลาร์ที่อาคารค้าปลีกเก็บไว้จากผู้เล่นในเดือนมกราคม 2019

เกมบนโต๊ะสามารถเปลี่ยนการเล่าเรื่องเล็กน้อยเมื่อเดือนที่แล้ว รายได้จากแบล็คแจ็ค รูเล็ต แครปส์ และเกมอื่น ๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 78.2 ล้านดอลลาร์ นั่นคือการปรับปรุงห้าเปอร์เซ็นต์ในเดือนมกราคม 2019

การเล่นค้าปลีกรวมกันมีมูลค่ารวมประมาณ 246.6 ล้านดอลลาร์ – หรือต่ำกว่า 254.2 ล้านดอลลาร์ของสล็อตและโต๊ะที่ชนะในเดือนมกราคม 2019 ถึงสามเปอร์เซ็นต์

สิ่งที่น่ากังวลเพิ่มขึ้นคือมีสล็อตแมชชีนและเกมบนโต๊ะอีกมากมายที่เปิดให้บริการในปัจจุบันมากกว่าเมื่อสองปีที่แล้ว

เกมเพนซิลเวเนียยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่านคาสิโนดาวเทียมหมวด 4 ใหม่ มินิคาสิโนได้รับอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องสล็อตได้มากถึง 750 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 30 เกม ดาวเทียมแต่ละดวงจะต้องเชื่อมโยงกับใบอนุญาตคาสิโนที่ใหญ่กว่า

ดาวเทียมสามดวงได้เปิดแล้ว – Hollywood Casino York, Live! คาสิโนพิตต์สเบิร์ก และคาสิโนฮอลลีวูด มอร์แกนทาวน์

อุตสาหกรรมเกมของรัฐส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายนิติบัญญัติของเพนซิลเวเนียที่ขยายการเล่นเกมทางกฎหมายอย่างมากในปี 2560 พวกเขาทำเช่นนั้นด้วยแพ็คเกจเกมที่อนุญาตดาวเทียมหมวด 4 มากถึง 10 ดวง

Penn National Gaming ซึ่งเป็นผู้ให้บริการเกมที่เก่าแก่ที่สุดในรัฐแย้งว่ารัฐอยู่ในภาวะอิ่มตัวของตลาดแล้ว อย่างไรก็ตาม Penn National เสนอราคาเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานที่คาสิโนผ่านดาวเทียมเพื่อปกป้อง Hollywood Casino ที่สนามแข่ง Penn National Race Course นอกเมือง Harrisburg

เพื่อเน้นย้ำถึงความอิ่มตัวดังกล่าว Wind Creek Bethlehem ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเพนซิลเว เนียเพื่อขออนุญาตลบเกือบหนึ่งในสี่ของเครื่องสล็อต คาสิโนอ้างถึงความต้องการที่ลดลงและความปรารถนาของลูกค้าบางรายในการเว้นระยะห่างทางสังคมขณะเล่น

การสูญเสียการชดเชยการเล่นเกมแบบขยาย
ในเดือนมกราคมปี 2019 เพนซิลเวเนียไม่มีการพนันคาสิโนออนไลน์ที่ถูกกฎหมาย การพนันกีฬา หรือเทอร์มินัลวิดีโอเกมหยุดรถบรรทุก (VGT) การเล่นเกมที่ขยายออกไปทำให้อุตสาหกรรมเกมของรัฐสามารถเอาชนะรายรับในเดือนมกราคม 2019 ได้อย่างง่ายดาย

รายได้จากการเล่นเกมทั้งหมดจากคาสิโนบนบก, iGaming, การเดิมพันกีฬา, กีฬาแฟนตาซีรายวัน และ VGT อยู่ที่ 393.1 ล้านดอลลาร์ สล็อตออนไลน์ได้รับรางวัล 71.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 41 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบเป็นรายปี และตารางออนไลน์เก็บเงินเดิมพันดิจิทัลได้ 33 ล้านดอลลาร์ ซึ่งดีกว่าเดือนมกราคม 2021 ถึง 24 เปอร์เซ็นต์

Oddsmakers เก็บเงินไว้ 32.1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งลดลง 5 เปอร์เซ็นต์จากปีที่แล้วารสอบสวนล่าสุดที่ดำเนินการโดยสำนักงานผู้ตรวจราชการมาร์ค กรีนแบลตต์ กระทรวงมหาดไทยของสหรัฐอเมริกา (DOI) สรุปว่า Zinke กระทำการที่ไม่เหมาะสมขณะดำรงตำแหน่งในฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สืบสวนยังกล่าวอีกว่า Zinke อดีตตัวแทนสหรัฐฯ ของรัฐมอนทานา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของเขา ซึ่งขณะนี้กำลังหาเสียงลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาคองเกรสอีกครั้ง ได้โกหกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

Zinke เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเมื่อ DOI ลากเท้าเพื่ออนุมัติคาสิโนของชนเผ่าในคอนเนตทิคัต ชนเผ่า Mashantucket Pequot และ Mohegan พยายามร่วมกันสร้างคาสิโนใน East Windsor, Ct. แต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและรัฐบาลแล้ว Dannel Malloy (D) ลงนามในโครงการมูลค่าประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ มหาดไทยปฏิเสธที่จะอนุมัติคอมแพคเกมที่ปรับปรุงใหม่ของรัฐเพื่ออนุญาตการพัฒนาอย่างเต็มที่

ชนเผ่าและรัฐต้องการให้คาสิโน East Windsor เพื่อหยุดเงินคาสิโนจากการไหลไปทางเหนือข้ามชายแดนคอนเนตทิคัต-แมสซาชูเซตส์ไปยัง MGM Springfield ที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นรีสอร์ทบูรณาการมูลค่า 960 ล้านดอลลาร์ที่เปิดให้บริการในเดือนสิงหาคมปี 2018

โดยทั่วไป DOI จะตอบกลับภายใน 45 วันนับจากวันที่ได้รับคอมแพคเกมสถานะใหม่หรือที่แก้ไข แต่มหาดไทยภายใต้ Zinke ละเว้นจากการพิจารณาคดีแก้ไข Mashantucket และ Mohegan

นักวิจารณ์กล่าวว่า MGM Resorts ประสบความสำเร็จในการล็อบบี้ฝ่ายบริหารของทรัมป์และ DOI เพื่อไม่ให้มีน้ำหนักในโครงการ

ฉันเชื่อว่าที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์และมุมมองระดับโลกที่ไม่

บอสตัน – DraftKings Inc. (Nasdaq: DKNG) ได้ประกาศแต่งตั้ง Gisele Bündchen นักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ผู้ใจบุญ และอดีตซูเปอร์โมเดล ให้เป็นที่ปรึกษาพิเศษของ CEO และคณะกรรมการบริหารของบริษัทด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (“ESG” ) ความคิดริเริ่ม“Gisele Bündchen เป็นไอคอนระดับโลกที่ใช้แพลตฟอร์มที่เธอสร้างขึ้นในด้านการสร้างแบบจำลอง แฟชั่น และความบันเทิง เพื่อเป็นผู้นำและสนับสนุนประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม” Jason Robins ผู้ร่วมก่อตั้ง ซีอีโอ และประธานคณะกรรมการของ DraftKings กล่าว . “ฉันเชื่อว่าที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์และมุมมองระดับโลกที่ไม่เหมือนใครที่ Gisele มอบให้ฉันและคณะกรรมการจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และดังที่เห็นได้จากแคมเปญ Earth Day ของเรา ผลกระทบของเธอจะเกิดขึ้นทันทีและกว้างขวาง”

ตามที่ระบุไว้ในรายงาน ESG เบื้องต้นของบริษัทที่เผยแพร่เมื่อเร็วๆ นี้ DraftKings มุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับความท้าทายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับโลก รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN ในความร่วมมือกับBündchen DraftKings ได้ตั้งเป้าหมายในการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นภายในวันคุ้มครองโลกปี 2022 ในขั้นเริ่มต้น DraftKings ได้เปิดตัวโอกาสมากมายสำหรับลูกค้าในการสนับสนุนความพยายามโดยตรง รวมถึงผ่านการแข่งขันกีฬาแฟนตาซีเพื่อการกุศลรายวันและการสนับสนุนฟรี เล่นพูล ด้วยความร่วมมือกับ Arbor Day Foundation DraftKings ให้คำมั่นว่าจะปลูกต้นไม้ 100,000 ต้นแรกในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกา รวมถึงแคลิฟอร์เนีย ฟลอริดา มิชิแกน ออริกอน เวอร์มอนต์ และเวอร์จิเนีย

“ฉันตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานกับคณะกรรมการบริหาร DraftKings เพื่อค้นหาวิธีสร้างผลกระทบเชิงบวกสูงสุดอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการริเริ่มทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีความหมาย” Bündchen กล่าว “เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นในโครงการริเริ่ม ESG เพื่อสร้างความแตกต่างอย่างแท้จริงในระดับโลก ในความคิดของผม ในโลกปัจจุบัน บริษัทต่างๆ แค่ประสบความสำเร็จทางการเงินเท่านั้น บริษัทต้อง ประสบความสำเร็จในทุกด้าน รวมถึงผลกระทบทางสังคมและความคิดริเริ่มด้านความยั่งยืนที่ส่งผลกระทบต่ออนาคตสำหรับเราทุกคนทั่วโลก”

บุนด์เชนได้รับการยอมรับในรายชื่อ 100 คนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกของนิตยสารไทม์ และ 100 รายการไอคอนแฟชั่น ปรากฏในแคมเปญหลายร้อยแคมเปญสำหรับแบรนด์ที่โดดเด่นและโดดเด่นที่สุด ครอบคลุมนิตยสารมากกว่า 1,200 ฉบับทั่วโลก และเดินบนรันเวย์ในงานแฟชั่นโชว์เกือบ 500 รายการ . เธอเป็นผู้สนับสนุนที่โดดเด่นของโครงการด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมมากมาย รวมถึง Projeto Água Limpa (โครงการน้ำสะอาด) ซึ่งใช้ระบบการจัดการน้ำด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนใกล้กับบ้านเกิดของเธอในบราซิล ในปี 2020 เธอได้เปิดตัวโครงการริเริ่ม Viva a Vida ซึ่งระดมทุนเพื่อปลูกต้นไม้มากกว่า 260,000 ต้นตามแนวแม่น้ำ Xingu และ Araguaia ในป่าฝนอเมซอนของบราซิล บุนด์เชนยังดำรงตำแหน่งทูตสันถวไมตรีของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติมาตั้งแต่ปี 2552

สถานะของ Bündchen ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษของ CEO และคณะกรรมการบริหารของ DraftKings สำหรับโครงการริเริ่ม ESG จะมีผลทันที ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DraftKings มีอยู่ที่ ดร๊าฟท์คิงส์.com/about และข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับบริษัทสามารถพบได้บน Twitter ที่ @DraftKingsNewsสองทีมที่คาดว่าจะแข่งขันกันเพื่อชิงตำแหน่ง World Series และตำแหน่ง MLB เริ่มต้นได้ช้าในฤดูกาล 2021 Atlanta Braves จะพยายามแยกซีรีส์ระหว่างลีกหลังจากทิ้งผู้เปิด 3-1 ให้กับ New York Yankees ในวันอังคาร The Bombers ทำลายสตรีคที่แพ้ไปห้าเกมในกระบวนการนี้ และจะส่งอดีตผู้ชนะ Cy Young อย่าง Corey Kluber ลงสนามเพื่อกวาดล้าง ผู้แพ้ในหกจากเก้าเกมสุดท้ายของพวกเขา Braves ตอบโต้กับเอียนแอนเดอร์สันผู้ชอบธรรม Bookmaker.eu เสนอโบนัสต้อนรับมากมาย (โบนัสสูงสุด $1,600 )

เกมดังกล่าวจะถ่ายทอดสดทาง ESPN พร้อมตัวเลือกการเดิมพันสำหรับทุกเกมในตาราง MLB ปี 2021 ที่ BookMaker.eu

Atlanta Braves ที่ New York Yankees
วันที่และเวลา: วันพุธที่ 21 เมษายน 2021, 18:30 น. ET
สถานที่: Yankee Stadium, Bronx, NY
เหยือกที่น่าจะเป็น: Ian Anderson กับ Corey Kluber
เปิดราคาต่อรอง MLB: Atlanta +105, New York – 125, O/U 9
Braves ที่ Yankees TV ครอบคลุม: ESPN

การวิเคราะห์ราคาต่อรอง

มันเป็นจุดเริ่มต้นที่ยากลำบากสำหรับทั้งสองสโมสร แต่อย่างน้อยพวกเขาก็มีเกมทั้งหมด 162 เกมเพื่อแก้ไขสิ่งต่างๆ นั่นสบายใจกว่าการวิ่ง 60 เกมในปีที่แล้วมาก บางทีสโมสรอาจรู้เรื่องนี้ และกำลังใช้เวลาเพื่อสร้างฟอร์ม หรือบางทีพวกเขาอาจจะไม่ดีเท่าที่นักพยากรณ์คิด ประเด็นสำคัญคือมันยังเร็วเกินไปในฤดูกาล และทั้งสองทีมอาจจะมาถูกที่คนส่วนใหญ่คาดหวังไว้เมื่อเดือนกันยายนมาถึง

ชัยชนะในเดือนเมษายนจะนับเท่าๆ กันในอันดับเช่นเดียวกับที่ทำในช่วงหลังของแคมเปญ และแยงกี้ต้องการหนึ่งอันอย่างยิ่งหลังจากทิ้งไปห้านัดติดต่อกัน “เราถูกเตะเข้าปากเล็กน้อยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฉันคิดว่ามันเป็นการเปิดหูเปิดตาสำหรับเรา แต่เรามีเครื่องบดจำนวนหนึ่ง เรามีคนที่อยากชนะเหมือนที่ฉันไม่เคยอยู่ในทีมที่ต้องการชนะแย่ขนาดนั้น” จัสติน วิลสัน ผู้ปลดปล่อยกล่าว แยงกี้ได้รับความช่วยเหลือมากมายจากแนวรับของแอตแลนตาในการทำลายสตรีคที่แพ้ ไม่ใช่การโจมตีที่น่ารังเกียจซึ่งทำให้พวกเขาได้รับชัยชนะ 3-1 เมื่อวันอังคาร แต่บางทีการพังจุดตกต่ำอาจช่วยปลุกค้างคาวได้

อีกครั้งที่ยังเร็วอยู่ แต่แยงก์ต้องดิ้นรนแย่งชิงจาน พวกเขาตีได้เพียง 5 ครั้งในวันอังคาร และค่าเฉลี่ยของทีมอยู่เหนือเส้นเมนโดซาเพียงเล็กน้อย พวกเขาอยู่ในอันดับที่สามใน MLB ในหมวดสถิติแนวรุกที่สำคัญที่สุด รวมถึงการวิ่งกลับบ้านด้วย ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไม UNDER อยู่ที่ 9-6 ใน 15 เกมของพวกเขา

เหยือกน้ำที่น่าจะเป็นไปได้

The Braves ส่งเอียนแอนเดอร์สัน (0-0, 4.70 ERA) ไปที่เนินเขาเพื่อพยายามทำให้ซีรีส์สองเกมหก มันเป็นเรื่องที่ยากลำบากสำหรับคนชอบธรรมที่ประสบความสำเร็จอย่างมากหลังจากเข้าร่วมสโมสรเมื่อฤดูกาลที่แล้ว เขายอมแพ้โฮเมอร์สามคนและแปดวิ่งที่ได้รับในโอกาส 15.1 ในสามการออกสตาร์ทในฤดูกาลนี้ เขาอนุญาตเพียงหนึ่งและเจ็ดในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้องมากกว่า 32.1 เฟรมในปีที่แล้ว

แอนเดอร์สันโดนโจมตี 11 ครั้งและการวิ่งเจ็ดครั้งในการออกสตาร์ทสองครั้งล่าสุด แต่การรุกของเบรฟส์ประกันตัวเขาด้วยการทำคะแนน 12 รันรวมกันในเกมเหล่านั้น นั่นเป็นทั้งการแข่งขันในบ้าน การออกสตาร์ทที่ดีที่สุดของเขาเกิดขึ้นบนท้องถนนในวันที่ 4 เมษายน เมื่อเขารักษาอีเกิลส์ไว้ได้สี่ครั้งและหนึ่งครั้งโดยตีเจ็ดครั้งในห้าโอกาส เขาเผชิญหน้ากับแยงกี้เป็นครั้งแรกและเริ่มเกมอินเตอร์ลีกเป็นครั้งที่สองในอาชีพช่วงสั้น ๆ ของเขา

หลังจากเสียไปสองฤดูกาล Corey Kluber (0-1, 6.10 ERA) กำลังพยายามกลับมาอีกครั้ง เขาปรากฏตัวในแปดเกมในสองฤดูกาลก่อนหน้าโดยทำได้ทั้งหมด 36.2 โอกาส แยงกี้น่าจะมีสายจูงที่ยาวกว่าปกติเนื่องจากอดีตผู้ชนะ Cy Young พยายามค้นหาสิ่งของของเขาหลังจบการแข่งขันที่ได้รับบาดเจ็บ แม้ว่าจะเป็นการต่อสู้ตั้งแต่เนิ่นๆ คลูเบอร์ไม่ได้ลงเล่นเกินสี่อินนิงในการออกสตาร์ทสามครั้งของเขา และเขาขาดความเร็วและกัดลูกโค้ง ซึ่งทำให้เขาเป็นหนึ่งในนักขว้างที่น่ากลัวที่สุดในเกมเมื่อไม่นานมานี้

หลังจากการออกนอกบ้านครั้งแรกที่น่าประทับใจเมื่อเขาอนุญาตให้วิ่งได้หนึ่งครั้งโดยต่อยห้าครั้งในโอกาส 4.0 กับโตรอนโต เขาได้รับหกครั้งจากการตี 11 ครั้งในโอกาส 6.1 ในการออกนอกบ้านสองครั้งสุดท้ายของเขา Kluber บอกว่าเขารู้สึกดี และต้องใช้เวลาก่อนที่สิ่งต่างๆ จะเริ่มต้นขึ้น เขาจะเผชิญหน้ากับผู้เล่นตัวจริงของ Braves ที่แข็งแกร่งในวันพุธ

ผู้เล่นตัวจริงของแอตแลนตาได้รับผลกระทบเมื่อ Ronald Acuna Jr. ได้รับบาดเจ็บที่ช่องท้องเมื่อวันอาทิตย์ เขาเริ่มต้นได้อย่างยอดเยี่ยมโดยตี. 419 ด้วยโฮเมอร์เจ็ดคนและ 16 RBI ผ่าน 16 เกม ในระหว่างเกมเขาได้รับบาดเจ็บ Braves ทำคะแนนได้ 13 รันจากการโจมตี 14 ครั้ง เขานั่งลงเป็นคนเปิดซีรีส์นี้และสโมสรทำได้เพียงครั้งเดียว การที่เขาไม่อยู่ไม่ใช่เหตุผลเดียว แต่มันเป็นปัจจัยสำคัญ และอาคูน่าน่าจะพลาดเกมวันพุธนี้

เดิมพัน Braves ที่ Yankees ที่ BookMaker.eu

มันยากที่จะจินตนาการถึงสองสโมสรรุกที่แข็งแกร่งที่ต้องดิ้นรนตลอดทั้งฤดูกาล พวกเขาจะแตกสลายในบางจุดและผู้เริ่มต้นที่ไม่ประสบความสำเร็จมากนักอาจเป็นจุดประกายได้ ด้วยเหตุนี้ฉันจึงอาศัย OVER และฉันชอบให้ Kluber หาจังหวะได้เร็วกว่าในภายหลัง

การทำนายคะแนน MLB: แยงกี้ 6, เบรฟส์ 4

เข้าถึงไลน์การเดิมพันสดจากอุปกรณ์มือถือของคุณที่ BookMaker sportsbook! สเปรด ยอดรวม อุปกรณ์ประกอบฉาก และมันนี่ไลน์แบบเรียลไทม์มีให้บริการทั้งหมด ดังนั้นเริ่มเดิมพันกับ BookMaker วันนี้NATIONAL HARBOR, Md. – ทิวทัศน์มุมกว้างของเวอร์จิเนียตอนเหนือที่แต่งงานกับความตื่นเต้นของแจ็คพอตถัดไปสร้างสถานที่ที่ไม่ซ้ำใครที่สามารถสัมผัสได้ที่ MGM National Harbor เท่านั้น วันนี้รีสอร์ทแบบบูรณาการข้ามแม่น้ำโปโตแมคจากวอชิงตัน ดี.ซี. เปิดตัวระเบียงเกมกลางแจ้งที่แขกสามารถเพลิดเพลินกับเกมสล็อตที่พวกเขาชื่นชอบในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีใครเทียบได้

“เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้เปิดหนึ่งในการตั้งค่าการเล่นเกมที่มีเอกลักษณ์ที่สุดของประเทศ” Alex Alvarado รองประธานฝ่ายปฏิบัติการคาสิโนกล่าว “แขกของเราจะรักความสามารถในการใช้ประสบการณ์คาสิโนของพวกเขาข้างนอก ซึ่งพวกเขาสามารถเพลิดเพลินกับค็อกเทลและทิวทัศน์อันงดงามของภูมิภาค”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและภาพความ ละเอียดสูงสำหรับ MGM National Harbor
กรุณา เยี่ยมชมห้องข่าวของเรา

ระเบียงมีบริการค็อกเทลจากชั้นคาสิโน และเป็นที่ตั้งของเกมยอดนิยมที่ได้รับการคัดสรร เช่น Dancing Drums, Buffalos และ 88 Fortunes

ด้วยการเพิ่มนี้ จุดหมายปลายทางความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่จะขยายสถานที่เล่นเกมให้หลากหลายยิ่งขึ้น รวมถึง:

ชั้นคาสิโน:พื้นคาสิโนหลักขนาด 125,000 ตารางฟุตของ MGM National Harbor มีเกมบนโต๊ะมากกว่า 120 เกม เครื่องสล็อตระดับพรีเมียม 3,300 เครื่อง ห้องเล่นเกมหรูหราที่มีขีดจำกัดสูง และ Baccarat Pit ที่เพิ่งขยายใหม่
ห้องโป๊กเกอร์: ห้องโป๊กเกอร์ตั้งอยู่บนชั้นสองของชั้นคาสิโน มีโต๊ะทั้งหมด 46 โต๊ะ รวมถึงเกมพิเศษที่มีข้อจำกัดสูง 10 เกม
Race Book: The Race Book เป็นห้องเดิมพันนอกสนาม 24 หน้าจอที่สร้างขึ้นโดยความร่วมมือกับ The Maryland Jockey Club สิ่งอำนวยความสะดวกจำลองขนาด 1,500 ตารางฟุตมี 21 carrels สำหรับแขก
อนุญาตให้สูบบุหรี่บนระเบียงเล่นเกมกลางแจ้ง ทางเข้าตั้งอยู่ติดกับโต๊ะ M life สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่www.mgmnationalharbor.comผู้ให้บริการพนันกีฬาในรัฐมิชิแกนรายงานรายรับรวม 359.5 ล้านดอลลาร์และรายรับการพนันกีฬารวม 32.3 ล้านดอลลาร์ต่อเดือน ตามตัวเลขที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารโดยคณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมมิชิแกน

สิ่งนี้ทำให้มิชิแกนสามารถแยก 3 อันดับแรกของรัฐการพนันกีฬาทั้งหมดได้หลังจากเพนซิลเวเนียและนิวเจอร์ซีย์เท่านั้น

รัฐอิลลินอยส์เสี่ยงที่จะสูญเสียผลประโยชน์บางส่วน เนื่องจากรัฐกำหนดให้ผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือนลงทะเบียนด้วยตนเองอีกครั้ง เนื่องจากขณะนี้การล็อคดาวน์และการปิดธุรกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดทั่วโลกกำลังเริ่มลดลง

มิชิแกนยังอนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในรัฐวางเดิมพันวูล์ฟเวอรีนส์ที่ร้อนแรงตลอดฤดูกาลบาสเก็ตบอลชายของ NCAA และใน March Madness อิลลินอยส์ไม่อนุญาตให้วางเดิมพันในวิทยาลัยของรัฐใดๆ สองคนได้เข้าสู่การแข่งขัน NCAA

Facebook ดำเนินธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายหรือไม่?

จากข้อมูลของบุคคลสามคน Facebook อนุญาตให้โฆษณาคาสิโนบนโซเชียลและแอพคาสิโนบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของพวกเขา ด้วยเหตุนี้จึงสามารถตีความได้ว่าเป็นการดำเนินธุรกิจการพนันออนไลน์ มีการยื่นฟ้องคดีเกี่ยวกับผลกระทบนี้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วในเขตทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย

นอกจากนี้ คดีดังกล่าวระบุว่า Facebook กำลังเข้าร่วมใน “องค์กรการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมาย” แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีซอฟต์แวร์และแพลตฟอร์มการพนันเป็นของตัวเอง แต่พวกเขาก็ทำกำไรจากมัน ในความเป็นจริง คดีดังกล่าวระบุว่าพวกเขาได้รับค่าคอมมิชชั่น 30% จากการสูญเสียสุทธิของนักพนันด้วยเงินจริงจากเว็บไซต์ของพวกเขา

อ่านเพิ่มเติมจาก เพื่อนของเราที่ PricePerPlayer.comแม้ว่าจะดูแปลก แต่นอร์ธแคโรไลนาเป็นหนึ่งในรัฐแรกๆ ของสหรัฐอเมริกาที่ออกกฎให้การพนันกีฬาถูกกฎหมาย คุณแทบจะไม่รู้เลย สถานที่แห่งเดียวที่ให้บริการเดิมพันในการแข่งขันกีฬาคือ Cherokee Casino Resort ของ Harrah ในเมือง Cherokee รัฐนอร์ทแคโรไลนา หากคุณยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ Cherokee เข้าร่วมคลับ เมืองที่ใกล้ที่สุดคือนอกซ์วิลล์ รัฐเทนเนสซี ซึ่งอยู่ห่างออกไปหนึ่งชั่วโมงครึ่งเต็ม

เริ่มสปอร์ตบุ๊คของคุณเองวันนี้ – #ซอฟต์แวร์สปอร์ตบุ๊คสำหรับเจ้ามือรับแทงม้า #Payperheadเป็นบริการสำหรับ#เจ้ามือรับแทงม้าที่ให้บริการเว็บไซต์ที่มี#เดิมพันกีฬา มากมาย ให้เลือกในแต่ละวัน ดังนั้น#เจ้ามือรับแทงจึงไม่จำเป็นต้องจองการดำเนินการด้วยวิธีเดิมๆ www.aceperhead.com/?CMPID=RzkxMQ%3D%3D pic.twitter.com/YsoZwSSoW9

— Ace Pay Per Head – ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับเจ้ามือรับแทงม้า (@aceperhead) 6 พฤศจิกายน 2020
เริ่มสปอร์ตบุ๊คของคุณเองวันนี้
และเราได้พูดถึงแล้วว่า Cherokee Casino Resort ของ Harrah ไม่มีบริการเดิมพันบนมือถือหรือไม่?

มีร่างกฎหมายใหม่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลง: ร่างพระราชบัญญัติวุฒิสภา 688 โดยจะเน้นไปที่การศึกษา

“ผมคิดว่าเราต้องหาวิธีที่สร้างสรรค์เพื่อสนับสนุนเงินทุนสำหรับสิ่งที่เราต้องการเพื่อการศึกษา” พอล โลว์ วุฒิสมาชิกรัฐผู้ให้การสนับสนุนร่างกฎหมายกล่าว

ตามที่คาดไว้ อนุญาตให้เดิมพันกีฬาของวิทยาลัยได้ อย่าบอกผู้ที่อยู่ในแคโรไลนาว่าคุณไม่สามารถเดิมพัน Tar Heels หรือ Duke ได้เช่นกัน การเรียกเก็บเงินนั้นจะไม่ไปไหนอย่างรวดเร็ว

อุปสรรคที่ขวางทางการพนันกีฬาบนมือถือในนอร์ธแคโรไลนา: ชนเผ่าจะลุยหรือไม่? เราต้องถามว่าทำไมพวกเขาถึงไม่สนับสนุนตั้งแต่แรก

การเดิมพันกีฬาออนไลน์ในนิวยอร์กภายในฤดูกาลฟุตบอลที่กำลังจะมาถึงนี้?

Andrew Cuomo ผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กได้ลงนามในร่างกฎหมายที่จะนำการพนันกีฬาบนมือถือมาสู่นิวยอร์ก

Joe Addabbo วุฒิสมาชิกรัฐนิวยอร์กคาดการณ์ว่าการเดิมพันครั้งแรกจะเกิดขึ้นก่อนสิ้นปี 2564 และ Super Bowl จะใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

นิวยอร์กพร้อมที่จะกลายเป็นหนึ่งในตลาดที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา … หลังจากการคัดค้านโดยรัฐบาลพรรคเดโมแครตมานานหลายปี แอนดรูว์ คัวโม

การแข่งขันอาจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในนิวเจอร์ซีย์ซึ่งใครก็ตามที่มีชีพจรและกระเป๋าเงินลึกสามารถรับใบอนุญาตได้

เปอร์เซ็นต์ของการจัดการของรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้มาจากผู้ที่เดินทางข้ามพรมแดนเพื่อวางเดิมพันที่ร้านค้าปลีก Meadowlands ที่ดำเนินการโดย FanDuelChicago Cubs เป็นทีมเต็ง +112 ในบ้านแต่ซีรีส์นี้สนับสนุนพวกเขาอย่างมาก

เริ่มสปอร์ตบุ๊คของคุณเองวันนี้ – #ซอฟต์แวร์สปอร์ตบุ๊คสำหรับเจ้ามือรับแทงม้า #Payperheadเป็นบริการสำหรับ#เจ้ามือรับแทงม้าที่ให้บริการเว็บไซต์ที่มี#เดิมพันกีฬา มากมาย ให้เลือกในแต่ละวัน ดังนั้น#เจ้ามือรับแทงจึงไม่จำเป็นต้องจองการกระทำด้วยวิธีเดิมๆ www.aceperhead.com/?CMPID=RzkxMQ%3D%3D pic.twitter.com/YsoZwSSoW9

— Ace Pay Per Head – ซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับเจ้ามือรับแทงม้า (@aceperhead) 6 พฤศจิกายน 2020
เริ่มสปอร์ตบุ๊คของคุณเองวันนี้
The Cubs เข้ามาในซีรีส์นี้ 18-6

David Peterson คนถนัดซ้ายของ New York Mets ติดตามการเริ่มต้นอาชีพในเมเจอร์ลีกช่วงสั้น ๆ ของเขาด้วยหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดของเขาล่าสุด

“เด็กคนนี้แสดงให้เห็นแล้วนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมพบเขา”หลุยส์ โรฮาส ผู้จัดการทีมเม็ตส์กล่าว “เขาอยากได้บอล เขาอยากเข้ามาและขว้าง …ผมคิดว่าเด็กคนนี้ไม่เข้าหัว เขาแค่ไปแก้ไขสิ่งที่เขาต้องแก้ไข แล้วเขาก็ตามไป ดังนั้นคุณ ต้องแสดงความยินดีกับเขา”

ซัค เดวีส์ คนถนัดขวา (1-2, 10.32) จะมองหาทางกลับเส้นทางให้กับชิคาโก ในขณะเดียวกันก็ให้การเลียนแบบหยุดพัก ในการออกสตาร์ทสองครั้งที่ผ่านมา เดวีส์ทำผลงานได้ 11 รันจาก 12 ครั้งในโอกาสเพียง 5 2/3 เขาอนุญาตให้วิ่งสี่ครั้งในสี่โอกาสกับแอตแลนตาเบรฟส์เมื่อวันศุกร์ในการออกสตาร์ทครั้งล่าสุดโดยแพ้ 5-2

เดวีส์อยู่ที่ 3-2 โดยมี 5.06 ERA ใน 7 อาชีพที่ออกสตาร์ตนิวยอร์ก โดยมีการตี 26 ครั้งใน 37 1/3 โอกาส

Cubs +112 ที่บ้านเราจัดให้สุดสัปดาห์ที่สี่ในเดือนเมษายนอาจเป็นหนึ่งในสุดสัปดาห์กีฬาที่ได้รับการประเมินต่ำที่สุดของปี

สองทีมเต็งที่จะชนะ World Series ปีนี้เริ่มต้นซีรีส์สุดสัปดาห์สี่เกมในลอสแองเจลิส เกม NHL สองเกมประกอบด้วยสองทีมชั้นนำในดิวิชั่นของตน และ NBA เสนอเกมคู่ที่มีรายการโปรดของ NBA Finals

นี่คือเดิมพันที่ดีที่สุดในสุดสัปดาห์นี้

นักเดิมพันเตรียมตัวอย่างไรสำหรับการแข่งขัน NBA PLAY-IN

เดรส @ ดอดเจอร์ส

ในวันอาทิตย์ ซานดิเอโกและลอสแองเจลิสจะจบซีรีส์สี่เกม เหยือกเริ่มต้นไม่ใช่ชื่อครัวเรือนที่หมุนเวียนกันมากที่สุดสำหรับทั้งสองทีม

สำหรับทีมเดรส จะเป็นคริส แพดแด็ก (1-2) และสำหรับดอดเจอร์ส ดัสติน เมย์ (1-1) ได้ออกสตาร์ท เมย์ยอมแพ้ห้ารันที่ได้รับในโอกาส 15.1 ของเขา จริงๆ แล้วเขามีอัตราการหยุดงานสูงสุดต่อเก้าโอกาส (12.9) ของเหยือกของดอดเจอร์สทั้งหมด

แพดแด็กซึ่งเพิ่งแพ้การออกสตาร์ทครั้งสุดท้าย ยอมแพ้ 18 ครั้งใน 18 อินนิง และมีอัตราการหยุดงานต่ำที่สุดต่อเก้าอินนิงในบรรดาเหยือกเดรสของเดรส ERA ของ Paddack จนถึงตอนนี้คือ 3.50

ทั้งสองทีมสามารถตีและทำคะแนนได้ แม้ว่าจะยังเร็ว แต่แอลเอก็อยู่ในอันดับที่สามในการทำคะแนนและอันดับที่ห้าในการตีบอลเฉลี่ยของทีม เดรสอยู่ในครึ่งบนของลีกทั้งสองประเภท Dodgers อาจขาด Cody Bellinger (ขา) และ 2B Gavin Lux ซึ่งอยู่ใน IL 10 วันเช่นกัน Bellinger เริ่มออกกำลังกายอีกครั้ง ลักซ์ยังไม่มี

กลายเป็นนักเดิมพันที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น – เริ่มซื้อตัวเลือกพรีเมียม

ไม่ว่าพวกเขาจะเล่นหรือไม่ก็ตาม Dodgers ยังคงมีพลังเหลือเฟือในรายชื่อผู้เล่นตัวจริง ดอดเจอร์สยังอยู่ที่บ้าน 6-0 แอลเอใช้เวลาสองในสามเกมจากซานดิเอโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในซีรีส์สามเกม

เมื่อมีผู้เล่นหมายเลข 5 อยู่บนเนินของแต่ละทีม ใครๆ ก็คิดว่าฝ่ายรุกจะเข้ามาแทนที่ เรื่องนี้อยู่ที่สองทีมนี้และเหยือกทั้งสอง ผลรวมของเกมน่าจะอยู่ที่ 8 หรือสูงกว่า

ในเกม MLB ทั้งหมดที่ยังไม่ได้เพิ่มโอกาสพิเศษจนถึงตอนนี้ในฤดูกาลนี้ Under ตีได้มากกว่า 54 เปอร์เซ็นต์ของเวลา ยอดรวมต่ำกว่าในดอดเจอร์สสี่เกมที่ผ่านมา สองคนนั้นต่อต้านเดรส เล่นอันเดอร์ลงไปถึง 8

คลิกที่นี่เพื่อดูเดิมพันที่ดีที่สุดของเราสำหรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

เฮอริเคน @ แพนเทอร์

แคโรไลนาและฟลอริดาเป็นสองทีมชั้นนำในดิวิชั่นกลาง นำหน้าแทมปา เบย์ ผู้ชนะถ้วยสแตนลีย์ เมื่อปีที่แล้ว ซีรีส์ระหว่างทั้งสองทีมในฤดูกาลนี้ผ่านพ้นไปแล้วจากพายุเฮอริเคน

แคโรไลนาแพ้เกมแรกของฤดูกาลให้กับฟลอริดา แต่ชนะห้าเกมรวดเหนือแพนเทอร์สตั้งแต่นั้นมา ฟลอริดาไม่แพ้แคโรไลนาในบ้านในฤดูกาลนี้ เกมวันเสาร์อยู่ที่ฟลอริดา

จนถึงขณะนี้มีเกมหนึ่งประตูสามเกมในซีรีส์นี้ เมื่อทั้งสองต่อสู้กันเพื่อชิงอันดับหนึ่งและอันดับสูงสุดในรอบตัดเชือกแบบแบ่งกลุ่ม การเดิมพันเด็กซนก็ไม่สมเหตุสมผล

ในทางกลับกัน…แคโรไลนาอยู่อันดับสี่ในลีกในด้านจำนวนประตูที่อนุญาตต่อเกม (2.43) เฮอริเคนไม่อนุญาตให้ฟลอริดามากกว่าสามประตูนับตั้งแต่ครั้งแรกที่ทีมเล่น

สี่เกมหลังสุดของแคโรไลนาทำได้ต่ำกว่ายอดโพสต์ ในการต่อสู้อุตลุดกับคู่แข่งในการต่อสู้เพื่อชิงอันดับหนึ่ง เล่นอันเดอร์ลงไปถึง 6อัตราต่อรองการแข่งขันชิงแชมป์ FCS ปี 2021 และไลน์เกมรอบ 1การแข่งขัน FCS Championship แบบคัดออกเดี่ยวจะเริ่มดำเนินการในสุดสัปดาห์นี้ โดยสนามที่มี 16 ทีมจะเริ่มเล่นแบบวงเล็บในวันเสาร์ และมีการเดิมพันมากมายให้เลือก